Berachyahu Lifshitz

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Mount Scopus

Mount Scopus, IL 91905

Israel

SCHOLARLY PAPERS

20

DOWNLOADS

468

CITATIONS

0

Scholarly Papers (20)

1.

גן התעתועים של 'ענייני נישואין וגירושין'

משפחה במשפט ב התשס"ט 107
Number of pages: 39 Posted: 20 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 101 (260,096)

Abstract:

Loading...

עליון, רבני, גירושין, הסכם ממון, פסיקה, כריכה, נישואין, נישואין אזרחיים

2.

מעמדו של השופט בשיטת המשפט הישראלית

עלי משפט ו תשס"ז, בעמ' 75, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 29 Posted: 01 Feb 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 44 (404,115)

Abstract:

Loading...

רשות שופטת, רשות מחוקקת, רשות מבצעת, הצדקות, כוח, סמכות, חוקתי, שלטוני, מוסרי, פוליטי, כנסת, עליון

3.

פשרה
(Compromise)

משפטי ארץ א, עופרה תשס"ב, עמ' 151-137, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 35 Posted: 27 Jan 2016 Last Revised: 10 Apr 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 44 (404,115)

Abstract:

Loading...

פשרה, מוסד, מונח, קושי, מהות, הגדרה, תנאים, דין

4.

הפקעת קידושין למפרע

עמדו"ת כרך ד, בעמ' 181
Number of pages: 16 Posted: 20 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 33 (447,545)

Abstract:

Loading...

מסורבות גט, הפקעה למפרע, קידושין, אישה, הצעת חוק, בית דין רבני, כפיה, גירושין, נישואין

5.

אגדה ומקומה בתולדות תורה שבעל-פה

שנתון המשפט העברי כרך כב (תשס"א-תשס"ג) 233
Number of pages: 49 Posted: 20 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 31 (456,654)

Abstract:

Loading...

הלכות, הגדרות, תוספות, תלמוד, גאונים, זעירא, מדרש, סתירות, כללים, פוסקים, אגדה, הגדה

6.

'מנהג' ומקומו במדרג הנורמות של 'תורה שבעל-פה'

שנתון המשפט העברי, כרך כד, תשס"ו-תשס"ז, בעמ' 123, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 71 Posted: 27 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 24 (492,325)

Abstract:

Loading...

מנהג, בית דין, עליונות, נורמות, ציבור, הלכה, מדרג, תוקף

7.

זה נהנה וזה לא חסר - זכייה שלא הייתה כרוכה בחסרון המזכה?

הפרקליט לז (תשמ"ז) 203
Number of pages: 16 Posted: 20 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 24 (492,325)

Abstract:

Loading...

עשיית עושר ולא במשפט, חוק, זה נהנה וזה לא חסר, פטור, השבה, ביהמ"ש, משפט עברי

8.

האין אדם מת ומשלם?

שנתון המשפט העברי ח (תשמ"א) בעמ' 153
Number of pages: 94 Posted: 20 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 19 (520,788)

Abstract:

Loading...

מת, משלם, תנאיים, כלל, קם ליה בדרבה מיניה, מלקות, ממון, חיובים, אמוראים

9.

'לברך את עמו ישראל באהבה'

ספר זיכרון למוריה ליבזון, מחקרים במדעי היהדות (בעריכת אהרן ממן ורבקה בליבוים), האוניברסיטה העברית בירושלים, בעמ' 70, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 7 Posted: 27 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 18 (526,610)

Abstract:

Loading...

כהנים, ישראל, ברכה, ציווי, מצווה, תלמוד, אהבה

10.

מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית
(Studies in the Language and Terminology of Talmudic Literature by Shamma Friedman)

לשוננו, כרך שבעים ושבעה, חוברת שנייה, שלישית ורביעית אלול התשע"ה, בעמ' 357
Number of pages: 28 Posted: 01 Feb 2016 Last Revised: 01 Apr 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 17 (532,363)

Abstract:

Loading...

פרידמן, לשון, מינוח, ספר, לשון, דיני שטרות, חכמים

11.

מיתה לזה ותשלומין לזה

שנתון המשפט העברי ו-ז (תשל"ט-תש"מ),עמ' 243-203., Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 40 Posted: 27 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 16 (538,037)

Abstract:

Loading...

הלכה, מחלוקת, אין אדם מת ומשלם, תשלום, חיוב, מעשה אחד, שני מעשים, מיתה, טעם, תנאים, אמוראיים

12.

מעמדה המשפטי של ספרות השאלות והתשובות

שנתון המשפט העברי ט-י (תשמ"ב-תשמ"ג), עמ' 300-265, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 36 Posted: 01 Feb 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 14 (549,912)

Abstract:

Loading...

מקורות, הלכה, תלמוד, שו"ת, ייחוד, מנחם אלון, משפט עברי, יהדות, ספרות, ספק

13.

טבעת, כסף, שטרות, חובות וסמלים

שנתון המשפט העברי, כרך כו, תשס"ט-תשע"א, בעמ' 333, Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 62 Posted: 27 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 14 (549,912)

Abstract:

Loading...

המחאה, חיוב, מסחר, מעמד שלושתן, עברי, נושה, זכות, חייב, ממחה, נמחה, חפץ, התחייבות

14.

מדוע אין המשפט העברי אוכף קיומה של הבטחה

משפטים כה, תשנ"ה, בעמ' 161
Number of pages: 19 Posted: 27 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 13 (555,841)

Abstract:

Loading...

הבטחה, הפרה, קיום, הפרת הבטחה, חפציות, עסקה, סמיכות דעת, תוקף, הצעה, אכיפה, דיבור

15.

תוכן וקליפה בהלכת שיתוף הנכסים

המשפט ג (תשנ"ה), עמ' 262-239.
Number of pages: 24 Posted: 01 Feb 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 12 (561,932)

Abstract:

Loading...

שיתוף, בני זוג, מכללא, בג"צ, בבלי, רבני, אזרחי, בית דין, הלכה יהודית, נכסים

16.

הודאה בנפשות ובממונות

דיני ישראל כג (תשסה) 199-215 ‬
Number of pages: 11 Posted: 20 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 12 (561,932)

Abstract:

Loading...

קירשנבאום, הרשעה עצמית, פלילי, חז"ל, ראשונים, אחרונים, פסיכולוגיה, הלכה, תקופה, דת, מוסר

17.

על כמה לשונות משותפים ופירושם

תרביץ נא (תשמ"ב), עמ' 419-399., Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 21 Posted: 01 Feb 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 11 (568,049)

Abstract:

Loading...

ביטוי, מילים, משמעות, כפל-משמעות, הקשר, הלכה, מצב דברים, סוגיות, סתירה, לשון משותף, קושי

18.

גנב שבא במחתרת

תרביץ נד (ב) תשמ"ה 205
Number of pages: 11 Posted: 20 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 8 (586,617)

Abstract:

Loading...

ממון, התחייבות, פטור, קנס, נזק, תשלומים, תשלום, קנס, תביעה, מזיק, ניזוק

19.

דורשין במעשה בראשית

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג(תשמד), 524-513
Number of pages: 7 Posted: 20 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 7 (592,904)

Abstract:

Loading...

תנאים, אמוראים, בראשית, עיון, דרשה, מקורות, סתירות, פירוש, ספיקות, זמן, איסור

20.

ערבות שהיא ערבות לגוף

עלי משפט, כרך ביכורים (תש"ס), עמ' 368-355., Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper
Number of pages: 15 Posted: 27 Jan 2016
Berachyahu Lifshitz
Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law
Downloads 6 (599,362)

Abstract:

Loading...

ערבות, מושג, מוסדות משפטיים, התחייבות, ביטחון, ביהמ"ש, תיאוריה משפטית, ניסיון מעשי, פסק דין מאור, הגדרות