Angel Angelov

University of National and World Economy

Sofia

Sofia, 1700

Bulgaria

SCHOLARLY PAPERS

15

DOWNLOADS

49

SSRN CITATIONS

0

CROSSREF CITATIONS

1

Scholarly Papers (15)

1.

Методически аспекти за прилагане на ДДС върху финансовите услуги (Methodological Aspects of Applying VAT on Financial Services)

13th International Scientific conference of young scientist „The economy of Bulgaria and the European Union in the Global World”, pp. 112-123
Number of pages: 16 Posted: 10 Mar 2019
Angel Angelov
University of National and World Economy
Downloads 11 (757,928)

Abstract:

Loading...

tax policy, tax systems, VAT, financial services, models

2.

Пазарни деформации, произтичащи от необлагането на финансовите услуги с ДДС (Market Distortions Arising from Non-Taxation of Financial Services with Value Added Tax)

Учет. Экономика. Менеджмент. Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях европейской интеграции. Редакцийно-издательский отдел Луцкого НТУ, Луцк, Украйна
Number of pages: 14 Posted: 10 Mar 2019
Angel Angelov
University of National and World Economy
Downloads 10 (766,848)

Abstract:

Loading...

VAT, financial services, tax policy

3.

Алтернативни форми на данъчно облагане на сделките с финансови инструменти (Alternative Forms for Taxation of the Financial Transactions)

International Scientific conference - Economic Challenges: Migration, Globalization, Sustainability policies. pp. 422-429
Number of pages: 10 Posted: 10 Mar 2019
Angel Angelov
University of National and World Economy
Downloads 8 (785,084)
Citation 1

Abstract:

Loading...

VAT, FAT, FTT

4.

Данъчни реформи в страните-членки на ЕС през следкризисния период (Tax Reforms in the EU Countries in the Post-Crisis Period)

11th International Scientific Conference of Young Scientists „The economy of Bulgaria and the European Union: Competitiveness and Innovations”, pp. 581-589
Number of pages: 12 Posted: 10 Mar 2019
Angel Angelov
University of National and World Economy
Downloads 8 (785,084)

Abstract:

Loading...

Tax policy, EU, reforms

5.

Ефекти от използването на данъчните разходи (Effects of Using Tax Expenditures)

Петнадесета международна научна конференция на младите учени на тема: Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност, с. 155-166 (2020)
Number of pages: 12 Posted: 10 Mar 2021
Angel Angelov
University of National and World Economy
Downloads 6 (803,689)

Abstract:

Loading...

данъчни разходи, публични финанси, бюджет, фискална политика (tax expenditures, public finance, budget, fiscal policy)

6.

Реформа в системата на собствените ресурси на бюджетa на ЕС (Reform of the European Union Budget’s System of Own Resources)

Четиринадесета международна научна конференция на младите учени на тема: Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят, с. 140-152 (2020)
Number of pages: 13 Posted: 10 Mar 2021
Angel Angelov
University of National and World Economy
Downloads 6 (803,689)

Abstract:

Loading...

own resources, multiannual financial framework, budget, European union, taxes

7.

Assessment of the Fiscal Stances of the Balkan States

Economic Archive, (4), pp. 14-34, 2020
Posted: 10 Mar 2021
Presiana Nenkova and Angel Angelov
University of National and World Economy (UNWE) and University of National and World Economy

Abstract:

Loading...

fiscal policy, fiscal stance, central government budget, output gap

8.

Assessment of the Fiscal Stances of the Balkan States (Оценка на фискалната позиция на страните от Балканския регион)

Народностопански архив, (4), с. 14-37, 2020
Posted: 10 Mar 2021
Presiana Nenkova and Angel Angelov
University of National and World Economy (UNWE) and University of National and World Economy

Abstract:

Loading...

fiscal policy, fiscal stance, central government budget, output gap

Abstract:

Loading...

образование, пазар на труда, финансиране, студентски практики

10.

Social Security as an Element of Government Expenditure Policy (Социалното осигуряване като елемент на разходната политика на държавата)

Колективна монография „Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят“. Издателски комплекс – УНСС, София, с. 686-700
Posted: 07 Nov 2019
Angel Angelov
University of National and World Economy

Abstract:

Loading...

social security, market failures, public goods, budget

11.

Vertical Fiscal Imbalance in Bulgaria in the Period 2003-2017 (Вертикален фискален дисбаланс в България в периода 2003-2017 г.)

сп. Диалог (Dialogue E-Journal) бр. 3/2019, стр. 40-59
Posted: 09 Oct 2019
Angel Angelov and Presiana Nenkova
University of National and World Economy and University of National and World Economy (UNWE)

Abstract:

Loading...

fiscal decentralization, vertical fiscal imbalance, local finance, own revenues

12.

Assessing the Effects of Imposing VAT on the Services Provided by the Banking Sector – the Case of Bulgaria

Economic Studies Journal, Volume 28, Issue 3, 2019
Posted: 02 Oct 2019
Angel Angelov and Presiana Nenkova
University of National and World Economy and University of National and World Economy (UNWE)

Abstract:

Loading...

VAT, banking services, taxation, budget revenues, exemptions, Bulgaria

13.

Публични разходи за образование в страните-членки на ЕС: Клъстерен анализ (Public Expenditure on Education in the EU Member States: A Cluster Analysis)

Народностопански архив (Economic Archive) бр. 1/2019, стр. 59-75
Posted: 01 Jul 2019
Angel Angelov
University of National and World Economy

Abstract:

Loading...

Публични разходи, образование, ЕС, финансиране

14.

Public Expenditure on Education in the EU Member States: A Cluster Analysis

Народностопански архив (Economic Archive) 1/2019, pp. 52-64
Posted: 10 Jun 2019
Angel Angelov
University of National and World Economy

Abstract:

Loading...

Public Expenditures, Education, EU, Financing

15.

Облагане на финансовите услуги с ДДС (Taxation of Financial Services Under a VAT)

Икономиката на България и Европейския съюз: Конкурентоспособност и иновации. Сборник с научни статии, с.103-110
Posted: 10 Mar 2019 Last Revised: 16 Mar 2021
Angel Angelov
University of National and World Economy

Abstract:

Loading...

VAT, financial services, option to tax, EU