Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH), Students

PhD Candidate

Warsaw

Poland

SCHOLARLY PAPERS

111

DOWNLOADS
Rank 25,680

SSRN RANKINGS

Top 25,680

in Total Papers Downloads

1,582

CITATIONS

0

Scholarly Papers (111)

Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building

Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 2, Issue 2, 2012, pp. 52-56
Number of pages: 5 Posted: 20 Jan 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 50 (355,680)

Abstract:

Loading...

ageing policy, agelab, gerontechnology, medialab, robotics divide, silver economy, welfare clusters

Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building

Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, Hradec Kralove, Magnanimitas. Vol. III. 2012, pp. 730-739
Posted: 10 Jan 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

ageing policy, agelab, gerontechnology, medialab, robotics divide, silver economy, welfare clusters

Analysis of Intergenerational Policy Models

A. Klimczuk, "Analysis of Intergenerational Policy Models", [in:] "Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants QUAERE 2013", Vol. III, Magnanimitas, Hradec Kralove 2013, p. 1411-1420.
Number of pages: 10 Posted: 17 Jun 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 28 (442,744)

Abstract:

Loading...

intergenerational policy, policy analysis, social policy towards old age and older people, society for all ages, strategic management

Analysis of Intergenerational Policy Models

A. Klimczuk, Analysis of Intergenerational Policy Models, "Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research", Vol. 3. Issue 1. 2013, p. 66-69
Number of pages: 4 Posted: 06 Jul 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 7 (564,593)

Abstract:

Loading...

intergenerational policy, policy analysis, social policy towards old age and older people, society for all ages, strategic management

3.

Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości (Second Life - Problems with the Prolongation of Reality)

Number of pages: 14 Posted: 24 Nov 2011 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 32 (405,583)

Abstract:

Loading...

Second Life, Crowdsourcing, User-Generated Content, Wikinomics

4.

Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny (Poles Social Capital and Socio-Economic Development)

Number of pages: 18 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 27 (389,976)

Abstract:

Loading...

Social capital, Trust, Quality of life

5.

Outplacement -- Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, 'Outplacement -- Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland', 11th Annual ESPAnet Conference 'Social Policy and Economic Development', Poznań University of Economics, Sept. 5-7, 2013, Forthcoming,
Number of pages: 19 Posted: 28 Aug 2013
Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk
University of Warsaw - Faculty of Management and Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 19 (397,788)

Abstract:

Loading...

activation policy, restructuring anticipation, unemployment, outplacement stakeholders, local partnerships and pacts, regional and local development, cross-sectoral cooperation, outplacement

6.

Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland)

JAKOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW W XXI WIEKU Z PERSPEKTYWY POLITYKI SPOŁECZNEJ, WYDAWNICTWO BIBLIOTEKA, pp. 92-107, D. Kałuża & P. Szukalski, eds., Tódź, 2010,
Number of pages: 16 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 14 Feb 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 17 (266,344)

Abstract:

Loading...

Intergenerational Relations, Age Integration, Generational Conflict, Age Discrimination, Aging

7.

Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century

Journal of Education, Psychology and Social Sciences, Vol. 1, Issue 2, pp. 8-14, October 2013
Number of pages: 7 Posted: 14 Nov 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 16 (352,897)

Abstract:

Loading...

creative ageing policy, Third Age Universities, standardization, fourth age, silver economy

8.

Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki (Technology Transfer in Shaping the Silver Economy)

TRANSFER WIEDZY W EKONOMII I ZARZĄDZANIU, pp. 57-75, M. Grzybowski, ed., Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, 2011,
Number of pages: 19 Posted: 02 Apr 2012 Last Revised: 08 Aug 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 16 (343,810)

Abstract:

Loading...

elderly people, silver economy, robotics divide, gerontechnology, universal design, intergenerational design, well-being cluster, agelab, medialab

9.

Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych (Application of the Social Capital Concept in Ludology Research: An Example of the Games Industry)

Homo Ludens, Vol. 2, No. 1, p. 51, 2010
Number of pages: 9 Posted: 23 Nov 2011 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 16 (482,841)

Abstract:

Loading...

Social capital, Human capital, Cultural capital, Games industry

10.

Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development), [in:] R. Geisler (ed.), Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, b,
Number of pages: 30 Posted: 17 Oct 2013
Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk
University of Warsaw - Faculty of Management and Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 15 (440,782)

Abstract:

Loading...

restructuring anticipation, unemployment, outplacement stakeholders, local partnerships and pacts, regional and local development, cross-sectoral cooperation, outplacement

11.

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK (Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents)

Kapitał Społeczny Ludzi Starych na Przykładzie Mieszkańców Miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012,
Number of pages: 270 Posted: 02 Jul 2012
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 15 (477,553)

Abstract:

Loading...

active ageing, age-friendly city, age discrimination, ageism, borderland city, development strategy, elderly, gerontechnology, gerontology, nursing home, old age, old people, silver economy, social capital, social infrastructure, social policy, third age, university of the third age

12.

Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych (Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions)

A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych (Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Problemy Profesjologii" 2/2013, p. 69-82.,
Number of pages: 14 Posted: 26 Dec 2013 Last Revised: 26 Apr 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 14 (382,712)

Abstract:

Loading...

professional ethics, codification, regulation of behavior, social responsibility, standardization

13.

Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents)

A. Klimczuk, Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa (Silver Economy in the State Strategic Documents), [in:] J. Osiński, M. Pachocka (eds.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, p. 461, 2013,
Number of pages: 12 Posted: 26 Jul 2013 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 14 (405,583)

Abstract:

Loading...

gerontechnology, robotics divide, regional and local development, strategic management

14.

Kierunki Rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku W Polsce (Development Directions of the Third Age Universities in Poland)

A. Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, "E-mentor", 4(51)/2013, p. 72-77,
Number of pages: 96 Posted: 24 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 13 (472,051)

Abstract:

Loading...

creative ageing policy, Third Age Universities, standardization, third age, fourth age, silver economy, Economics of the Elderly

15.

Raport Desk Research pt.: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Local Government and Civic Organisations Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Region. A Literature and Strategic Documents Review)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych, Fundacja SocLab, Białystok 2013.,
Number of pages: 129 Posted: 02 Dec 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 12 (445,792)

Abstract:

Loading...

public diplomacy, cross-border cooperation, local government

16.

Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region

Coactivity: Philosophy, Communication, Vol. 22, No. 2, pp. 145-152, 2014
Number of pages: 8 Posted: 16 Oct 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 11 (440,782)

Abstract:

Loading...

creative industries; management of cultural institutions; diversity; regional policy

17.

Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People)

A. Klimczuk, Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych (Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People), "Pogranicze. Studia Społeczne". Tom XXII, 2013, p. 185-200. ,
Number of pages: 16 Posted: 03 Feb 2014 Last Revised: 07 Feb 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 11 (405,583)

Abstract:

Loading...

activation; disability; persons with disabilities; normalization; integration; governance

18.

Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom? (Entertainment Curvature - When Social Bothersome of Computer Games Will Cross Acceptable Level?)

Homo Communicativus, Vol. 2, No. 4, p. 103, 2008
Number of pages: 9 Posted: 24 Nov 2011 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 10 (514,691)

Abstract:

Loading...

Mass media, Computer games, Social problems, Maturing content, Serious games

19.

Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction)

Homo Communicativus, Vol. 3, No. 5, p. 177, 2008
Number of pages: 11 Posted: 17 Nov 2011 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 10 (482,841)

Abstract:

Loading...

Games 2.0, Generation C, User-Generated Content, Wikinomics

20.

Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym (Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons: Opportunities and Dilemmas of Development in the Non-Governmental Organizations Sector)

Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska, Michał Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja SocLab, Warszawa-Białystok 2013 ,
Number of pages: 164 Posted: 21 Jul 2013 Last Revised: 21 Oct 2013
Warsaw School of Economics (SGH), Students, Independent, Independent and Independent
Downloads 9 (413,594)

Abstract:

Loading...

employment agencies, disability, non-governmental organizations, persons with disabilities, employment services, third sector, employment offices, labor market

21.

Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych (Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and Older People in the City of Bialystok. A Literature and Strategic Documents Review), Fund,
Number of pages: 98 Posted: 10 May 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 8 (413,594)

Abstract:

Loading...

older people, old age, social policy, ageing policy, public policy on ageing

22.

Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim (Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship)

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, A. Porankiewicz-Żukowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim, Fundacja SocLab, Białystok 2013,
Number of pages: 199 Posted: 02 Dec 2013 Last Revised: 04 Dec 2013
University of Białystok, University of Białystok, University of Białystok, University of Białystok, Warsaw School of Economics (SGH), Students and University of Białystok
Downloads 8 (498,630)

Abstract:

Loading...

public diplomacy, cross-border cooperation, local government

23.

Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents)

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji (Diagnosis of Attitudes in Tolerance of Bialystok Residents), Fundacja SocLab, Białystok, 2013,
Number of pages: 50 Posted: 29 Oct 2013
University of Białystok, University of Białystok, University of Białystok, Warsaw School of Economics (SGH), Students and University of Białystok
Downloads 6 (477,553)

Abstract:

Loading...

tolerance, Bialystok, attitudes, discrimination, cultural diversity, immigration

24.

Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies

Aktuálne Problémy Podnikovej Sféry 2013, p. 259, Š. Majtán, ed., Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 2013,
Number of pages: 6 Posted: 29 May 2013 Last Revised: 21 Oct 2013
Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk
University of Warsaw - Faculty of Management and Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 6 (482,841)

Abstract:

Loading...

competencies, downsizing, employment structure, human resources, intellectual capital, key competencies, outplacement, restructuring

25.

WIEKIZM JAKO PRZESZKODA W BUDOWIE SPOŁECZEŃSTWA MĄDROŚCI (Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society)

WSPÓLNOTA I RÓŻNICA. INTERDYSCYPLINARNE STUDIA, ANALIZY I ROZPRAWY, WYD. ADAM MARSZAŁEK, pp. 344-360, A. Kobylarek, ed., Toruń, 2009,
Number of pages: 15 Posted: 28 Sep 2012 Last Revised: 05 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 6 (482,841)

Abstract:

Loading...

Wisdom Society, Social Integration, Ageism, Age Discrimination, Age Integration, Intergenerational Relationships

26.

Creative Ageing Policy in Regional Development

REGIONAL MANAGEMENT. THEORY, PRACTICE AND DEVELOPMENT, pp. 100-104, Š. Hittmár, ed., University of Žilina, 2012,
Number of pages: 6 Posted: 28 Sep 2012 Last Revised: 15 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 6 (461,393)

Abstract:

Loading...

Creative Capital, Creative Economy, Cultural Economy, Cultural Policy, Creative Industries, Broadcasting Policy, Political Communication, Silver Economy, Silver Market, Arts and Ageing, Cultural and Artistic Institutions, Creative Ageing Policy, Intergenerational Policy, Cultural Sociology, Creative

27.

ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy (ESP, or How to Get out of the Bend in the Development of Company)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015,
Number of pages: 236 Posted: 03 May 2015
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Independent
Downloads 5 (525,155)

Abstract:

Loading...

outplacement, unemployment, corporate social responsibility, human resources

28.

Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia (Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competences in a Changing Environment)

R. Fimińska-Banaszyk, Współczesne problemy zarządzania - dylematy i propozycje rozwiązań, PWSZ w Koninie, Konin 2014, pp. 157-174. ,
Number of pages: 20 Posted: 18 Oct 2014 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 5 (525,155)

Abstract:

Loading...

unemployment, outplacement, intellectual capital, key competencies, flexibility, risk

29.

Podejście Umiarkowane W Sporze O Możliwość I Użyteczność Moralną Kodyfikacji Norm Etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification)

Annales: Ethics in Economic Life, Vol. 17, No. 1, 2014, pp. 47-59
Number of pages: 14 Posted: 02 Apr 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 5 (509,268)

Abstract:

Loading...

etyka zawodowa; kodeksualizm; odpowiedzialność społeczna; regulacja zachowań; standaryzacja; sytuacjonizm; professional ethics; codification; social responsibility; regulation of behaviour; standardization; situationism

30.

Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego (Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide)

A. Klimczuk, Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego, [in:] A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Śląsk, Katowice 2013, pp. 184-215. ,
Number of pages: 29 Posted: 07 Feb 2014 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 5 (535,355)

Abstract:

Loading...

kreatywne społeczeństwo i gospodarka; wykluczenie robotyczne; solidarność pokoleń; srebrna gospodarka; gerontechnologia; medialab; creative society and economy; robotics divide; solidarity of generations; silver economy; gerontechnology; medialab

31.

The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy

A. Klimczuk, The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy, [in:] Š. Hittmár (ed.), Management Trends in Theory and Practice, EDIS, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Žilina 2013, p. 130-132. ,
Number of pages: 6 Posted: 16 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 5 (519,966)

Abstract:

Loading...

creative industries, cultural policy, innovation policy, interdisciplinary institutions, technology transfer

32.

Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa (Computer Games and Games Industry Connections with Comic Art)

CONTEXTUAL MIX. THROUGH GRAPHIC STORIES TO ANALYSES OF CONTEMPORARY CULTURE, pp. 385-396, G. Gajewska & R. Wójcik, eds., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011,
Number of pages: 12 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 07 Feb 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 5 (514,691)

Abstract:

Loading...

Games industry, Comics industry, Social Capital

33.

Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej (Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy)

A. Klimczuk, Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej, [in:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (eds.), Kreatywna starość. Jubileusz XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Wyd. Naukowe PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, pp. 89-98. ,
Number of pages: 13 Posted: 19 Feb 2014 Last Revised: 20 Aug 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 4 (514,691)

Abstract:

Loading...

perspektywa cyklu życia; polityka społeczna wobec starości i ludzi starych; srebrna gospodarka; relacje międzypokoleniowe; zarządzanie strategiczne; life-cycle perspective; social policy towards ageing and older people; silver economy; intergenerational relationships; strategic management

34.

SIE Country Summary: Polska (SIE Country Summary: Poland)

Number of pages: 17 Posted: 26 Apr 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 3 (519,966)

Abstract:

Loading...

social innovation

35.

Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk (Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices)

A. Klimczuk, Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk, [in:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (eds.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, p. 24-46. ,
Number of pages: 27 Posted: 04 Feb 2014 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 3 (435,826)

Abstract:

Loading...

creative capital, regional and local development, cultural and artistic institutions, creative ageing policy, intergenerational policy

36.

Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności (Multicultural Society and Silver Economy: Multiculturalism in the Context of an Ageing Population)

SPOŁECZEŃSTWO WIELOKULTUROWE - NOWE WYZWANIA I ZAGROŻENIA, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, pp. 243-268, M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski, eds., Białystok, 2012,
Number of pages: 26 Posted: 11 Nov 2012 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 3 (409,535)

Abstract:

Loading...

cultural diversity of the elderly, silver economy, age discrimination, diversity management, creative ageing policy

37.

Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji (Experts and Cultural Narcissism - An Attempt to Analyze the Relationship)

NARCYZM: JEDNOSTKA - SPOŁECZEŃSTWO - KULTURA, pp. 218-255, J. Sieradzan, ed., UWB, 2011,
Number of pages: 38 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 3 (365,625)

Abstract:

Loading...

Social Capital, Netocracy, Experts, Creative Class, Narcissism, Risk, Technocracy

38.

Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy

THEORY OF MANAGEMENT 4: THE SELECTED PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT SUPPORT OF MANAGEMENT KNOWLEDGE BASE, pp. 261-265, Š. Hittmár, ed., University of Žilina, 2011,
Number of pages: 6 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 15 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 3 (488,084)

Abstract:

Loading...

Strategic Management, Local and Regional Economic Development, Cross-Sector Cooperation, Silver Economy, Geographies of Aging, Spatial Science, Regional policy

39.

Aging in the Social Space

Ł. Tomczyk, A. Klimczuk, Aging in the Social Space, The Association of Social Gerontologists, Białystok-Kraków 2015, 144p. ,
Number of pages: 146 Posted: 20 Aug 2015
Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk
Independent and Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 2 (477,553)

Abstract:

Loading...

aging, ageing, older people, gerontology, active ageing, poland

40.

Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples

E-Journal of International and Comparative Labour Studies, Vol. 4, No. 2 May-June 2015, pp. 110-134
Number of pages: 33 Posted: 07 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 2 (514,691)

Abstract:

Loading...

activation policy, cross-sectoral cooperation, disability, employment agencies, labour market policy, local partnerships and pacts, outplacement, unemployment, welfare mix, mixed economy of welfare

41.

Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices

A. Klimczuk, Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices, [in:] Š. Chudý, Ł. Tomczyk (eds.), Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Olomouc - Kraków 2015, pp. 21-50.,
Number of pages: 30 Posted: 07 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 2 (540,394)

Abstract:

Loading...

Social cohesion, Local and Regional Development, Cross-Sector Cooperation, Shrinking Regions, Silver Economy, Silver Market, Regions for All Ages

Abstract:

Loading...

cross-border cooperation, peripheral regions, regional development, regional policy

43.

Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego (The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2015, 121p. ,
Number of pages: 121 Posted: 10 May 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 2 (540,394)

Abstract:

Loading...

cross-border cooperation, peripheral regions, regional development, regional policy

44.

Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty (Advisory and Educational Aspects of the Retraining and Employment Support for Laid-off Workers)

M. Juchnicka (ed.), Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015. ,
Number of pages: 324 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk, Michał Skarzyński and Marta Juchnicka
Warsaw School of Economics (SGH), Students, Independent and Independent
Downloads 2 (555,030)

Abstract:

Loading...

retraining; unemployment; outplacement

45.
Downloads 2 (530,281)

Abstract:

Loading...

Social Innovation, Creative Economy, Creative Society, Cultural Sector, Cultural Observatory

46.

Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania (Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People. Opportunities and Challenges)

J. Osiński, J.Z. Popławska, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, pp. 297-307. ,
Number of pages: 11 Posted: 07 Nov 2014 Last Revised: 17 Nov 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 2 (482,841)

Abstract:

Loading...

employment agencies, non-governmental organizations, disability, persons with disabilities, cross-sectoral cooperation, labor market policy, activation policy

47.

Możliwość I Użyteczność Moralna Kodyfikacji Norm Etyki Zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions)

A. Klimczuk, Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej (Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical Positions), "Palimpsest" vol. 6, nr 1, 2014, pp. 111-118. ,
Number of pages: 8 Posted: 08 Jul 2014
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 2 (530,281)

Abstract:

Loading...

etyka zawodowa; kodeksualizm; odpowiedzialność społeczna; regulacja zachowań; standaryzacja; sytuacjonizm; professional ethics; codification; social responsibility; regulation of behaviour; standardization; situationism

48.

Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej (Cultural and Creative Industries in the Culturally Diverse Region: Barriers and Challenges from the Regional Policy Perspective)

R. Ulatowska (ed.), Przemysły kreatywne 2.0.12, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków 2013, pp. 72-80,
Number of pages: 9 Posted: 28 Apr 2013 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 2 (493,254)

Abstract:

Loading...

creative industries; management of cultural institutions; diversity; regional policy

49.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych (Human Resources Management in Editorial Staff of Internet Website About Video Games)

E-wydawnictwo, 2012
Number of pages: 20 Posted: 21 Nov 2012 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 2 (540,394)

Abstract:

Loading...

e-human resources, online journalism, editorial management, virtual organization, media company, creative industry

50.

Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example)

WĘZŁY GORDYJSKIE ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE. SERIA: EKONOMIA, Vol. 3, pp. 289-311, M. Stefański, ed., Innovatio Press, 2011,
Number of pages: 23 Posted: 18 Jan 2012 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 2 (550,172)

Abstract:

Loading...

Activation and Workfare, Ageing, Ageism, Economic activity, Economics of Ageing, Employment of Retirees, Lengthening of Working Life, Mature Workers, Older Workers, Silver Workers, Social Capital

51.

Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach (Older People About Their Media Image)

KULTUROWE ASPEKTY STRUKTURY SPOŁECZNEJ. FUNDAMENTY. KONSTRUKCJE. FASADY, WYDAWNICTWO IFIS PAN AND WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, pp. 383-395, P. Gliński, I. Sadowski & A. Zawistowska, eds., Warszawa, 2010,
Number of pages: 13 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 2 (450,941)

Abstract:

Loading...

Social Capital, Mass Media, Public Communication, Aging

52.

Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing)

A. Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa (Regional Development in the Context of the Population Ageing), [in:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, pp. 149-170. ,
Number of pages: 29 Posted: 08 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 1 (498,630)

Abstract:

Loading...

Social cohesion, Local and Regional Development, Cross-Sector Cooperation, Shrinking Regions, Silver Economy, Silver Market, Regions for All Ages

53.

Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych (Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych, 2014,
Number of pages: 105 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 1 (567,921)

Abstract:

Loading...

Adaptability; Professionals; Teachers; Outplacement

54.

Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników (Barriers and Potentials for the Development of Outplacement for Firms and Workers)

M. Klimczuk-Kochańska (ed.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013. ,
Number of pages: 227 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 1 (514,691)

Abstract:

Loading...

outplacement

55.

Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego (Formal and Legal Aspects of the Modernization of Vocational Education)

M. Juchnicka (ed.), Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2014. ,
Number of pages: 184 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk, Marta Juchnicka and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH), Students, Independent and Independent
Downloads 1 (567,921)

Abstract:

Loading...

vocational education

56.

ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika (ESP, or How to Get out of the Bend in the Development of Employee)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015. ,
Number of pages: 288 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Independent
Downloads 1 (560,620)

Abstract:

Loading...

outplacement, unemployment

57.

Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p. ,
Number of pages: 140 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 1 (519,966)

Abstract:

Loading...

Outplacement

58.

Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa (Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State)

A. Klimczuk, Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa, [in:] A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak, Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.,
Number of pages: 18 Posted: 26 Dec 2013 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 1 (550,172)

Abstract:

Loading...

life-cycle perspective, social policy towards ageing and older people, society for all ages, silver economy

59.

Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing)

A. Klimczuk, Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się (Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing), [in:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (eds.), Starzenie się i staroś,
Number of pages: 19 Posted: 17 Oct 2013 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 1 (540,394)

Abstract:

Loading...

activation, active ageing, social capital, governance, multi-level governance

60.

Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship)

J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R.J. Mejsak, K. Winiecka, "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim (Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship)", Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Fundacja SocLab, Białystok 2012, 187p.,
Number of pages: 187 Posted: 04 Jun 2013 Last Revised: 29 Oct 2013
University of Białystok, University of Białystok, University of Białystok, Warsaw School of Economics (SGH), Students, University of Białystok and University of Białystok
Downloads 1 (545,231)

Abstract:

Loading...

Podlasie Region, Social Capital, High Culture, Cultural Capital, Artists, Cultural Institutions, Culture, Creativity, Mass Culture, Cultural Participation, Cultural Policy, Cultural Services

61.

Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (The Safety of Elderly People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example)

ZAGROŻENIA W STAROŚCI I NA JEJ PRZEDPOLU, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, pp. 75-90, M. Halicka, J. Halicki & K. Czykier, eds., 2010,
Number of pages: 16 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 1 (555,030)

Abstract:

Loading...

Risk, Ageing, Safety, Social Capital

62.

W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART (Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity)

PATRZĄC NA STAROŚĆ, pp. 165-211, H. Jakubowska, A. Raciniewska & Ł. Rogowski, eds., UAM, 2009,
Number of pages: 54 Posted: 24 Nov 2011 Last Revised: 04 Feb 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 1 (545,231)

Abstract:

Loading...

Web 2.0, User-Generated Content, Ageing, Virtual Communities

63.

Creative Aging: Drawing on the Arts to Enhance Healthy Aging

N.A. Pachana (ed.), Encyclopedia of Geropsychology, Springer Singapore, Singapore 2016, s. 608-612. DOI 10.1007/978-981-287-080-3_363-1
Number of pages: 5 Posted: 22 Mar 2018
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (567,921)

Abstract:

Loading...

creative ageing; creative aging; creativity; healthy ageing; healthy aging

64.

Smart, Age-Friendly Cities and Communities: The Emergence of Socio-Technological Solutions in the Central and Eastern Europe

[Chapter in:] F. Flórez-Revuelta, A.A. Chaaraoui (eds.), Active and Assisted Living: Technologies and Applications, The Institution of Engineering and Technology, London 2016, pp. 335-359,
Number of pages: 27 Posted: 20 Mar 2018
Andrzej Klimczuk and Łukasz Tomczyk
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Independent
Downloads 0 (560,620)

Abstract:

Loading...

Smart Cities, Age-Friendly Cities and Communities, Ageing in Place 2.0, Age-Friendly Environments, Aids for Activities of Daily Living, Universal Design

65.

Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Changes in the Local Government System and Regional Policy in Poland: The Impact of Membership in the European Union, [in:] U. Sadioglu, K. Dede (eds.), Theoretical Foundations and Discussions on the Reformation Process in Local Governments, IGI Global, 2016,
Number of pages: 26 Posted: 20 Mar 2018
Andrzej Klimczuk and M. Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management
Downloads 0 (567,921)

Abstract:

Loading...

Cohesion Policy; Horizontal Strategic Framework; Polarization and Diffusion Model; Regional Policy; Transition in Post-communist State

66.

Emotion Work

A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Emotion Work, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 doi: 10.1002/9781118663219.wbegss524 ,
Posted: 27 Feb 2018
Andrzej Klimczuk and M. Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management

Abstract:

Loading...

emotion work, employment, gender division of labor, labour market, work

67.

Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice

A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II: Putting Theory into Practice, Palgrave Macmillan, New York 2017, 410 pp.
Posted: 27 Feb 2018
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

Economic Policy, Political Economy, International Economics, Older Adults, Ageing, Aging, Social Policy

68.

Dual Labor Market

A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Dual Labor Market, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 doi: 10.1002/9781118663219.wbegss529 ,
Posted: 27 Feb 2018
Andrzej Klimczuk and M. Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management

Abstract:

Loading...

employment, gender division of labor, labor, labour market, work

69.

Work-Family Balance

A. Klimczuk, M. Klimczuk-Kochańska, Work-Family Balance, [in:] N. Naples, A. Wong, M. Wickramasinghe, R.C. Hoogland (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1-3 doi: 10.1002/9781118663219.wbegss523 ,
Posted: 27 Feb 2018
Andrzej Klimczuk and M. Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management

Abstract:

Loading...

employment, family policy, gender division of labor, labour market, social policy

70.

Generations, Intergenerational Relationships, Generational Policy: A Multilingual Compendium - Edition 2017

K. Lüscher, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Kompendium wielojęzyczne), 17 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2017, 428pp.,
Number of pages: 428 Posted: 27 Feb 2018 Last Revised: 05 Mar 2018
Warsaw School of Economics (SGH), Students, Jonkoping University, Jonkoping University, Gazi University, University of Sao Paulo (USP), Zittau-Görlitz University of Applied Sciences, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, University of Konstanz, University of Granada, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, Vilnius University, Lithuanian Social Research Centre, Partium Keresztény Egyetem, Adnan Menderes University, University of Edinburgh, University of Geneva, Babes-Bolyai University, Independent, Independent, Independent, Independent, Independent, Independent and Independent
Downloads 0 (535,355)

Abstract:

Loading...

Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik, Generations, intergenerational relationships, generational policy, Générations, relations intergénérationelles, Generaciones, relaciones intergeneracionales, política generacional, Generazioni, relazioni intergenerazionali

71.

Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy

Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.), Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2017, 258pp. ,
Number of pages: 258 Posted: 27 Feb 2018
Łukasz Tomczyk and Andrzej Klimczuk
Independent and Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (545,231)

Abstract:

Loading...

International Cooperation, Lifelong Learning, University of the Third Age, Ageing, Third Age, Fourth Age, Older Persons Care, Turkey, Informal Care, Intergenerational Solidarity, Cultural Programs, Active Ageing, Long-Term Care Institution, Generational Gap, Age Management, Employment Policies

72.

Inteligentne miasta przyjazne starzeniu - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Smart, Age-Friendly Cities: Examples in the Countries of the Visegrad Group (V4))

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34/2016, pp. 79-97. ,
Number of pages: 19 Posted: 11 Jun 2017 Last Revised: 30 Jun 2017
Andrzej Klimczuk and Łukasz Tomczyk
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Independent
Downloads 0 (503,852)

Abstract:

Loading...

smart city, creating age-friendly environments, the activation policy, social services, lifelong learning

73.

Generations, Intergenerational Relationships, Generational Policy: A Multilingual Compendium - Edition 2016

K. Lüscher, M. Sánchez, A. Klimczuk (eds.), Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium (Pokolenia, relacje międzypokoleniowe, polityka relacji międzypokoleniowych. Wielojęzyczne kompendium), 12 languages, Universität Konstanz, Konstanz 2016, 300pp.,
Number of pages: 300 Posted: 17 May 2017
University of Konstanz, Zittau-Görlitz University of Applied Sciences, University of Edinburgh, University of Geneva, University of Granada, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, Warsaw School of Economics (SGH), Students, University of Sao Paulo (USP), Partium Keresztény Egyetem, Babes-Bolyai University, Jonkoping University, Jonkoping University, Vilnius University, Lithuanian Social Research Centre, Adnan Menderes University and Gazi University
Downloads 0 (509,268)

Abstract:

Loading...

generations, intergenerational relationships, generational policy

74.

SIE Country Summary: Poland

Number of pages: 17 Posted: 10 Feb 2017
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (503,852)

Abstract:

Loading...

social innovation

75.

Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty (The Future of Vocational Education: Methods for the Modernization of Vocational Schools and Increase the Adaptability of Education Employees)

M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015. ,
Number of pages: 210 Posted: 08 Dec 2016
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Independent
Downloads 0 (555,030)

Abstract:

Loading...

outplacement

76.

Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu (The Future of Vocational Education: The Directions of Reorientation and New Areas of Professional Activity of Vocational Teachers)

M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015. ,
Number of pages: 301 Posted: 08 Dec 2016
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Independent
Downloads 0 (530,281)

Abstract:

Loading...

outplacement

77.

ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników (ESP, Which Is Employee at the Turn: Outplacement for Employees)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015.,
Number of pages: 208 Posted: 07 Dec 2016
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Independent
Downloads 0 (555,030)

Abstract:

Loading...

outplacement

78.

ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców (ESP, Which Is the Company on the Turn: Outplacement for Employers)

M. Skarzyński (ed.), ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015. ,
Number of pages: 161 Posted: 05 Dec 2016
Andrzej Klimczuk and Michał Skarzyński
Warsaw School of Economics (SGH), Students and Independent
Downloads 0 (567,921)

Abstract:

Loading...

outplacement

79.

Modele 'srebrnej gospodarki' w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji ('Silver Economy' Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion)

A. Klimczuk, Modele "srebrnej gospodarki" w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji ("Silver Economy" Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion), "Problemy zarządzania" 2/2016, pp. 41-59. ,
Number of pages: 19 Posted: 04 Sep 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (466,690)

Abstract:

Loading...

Active Ageing Index, regional development, silver economy, strategic management, varieties/cultures of capitalism

80.

Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union

A. Klimczuk, Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union, “International Journal of Ageing and Later Life”, Vol. 10, No. 2 2016, pp. 31-59.,
Number of pages: 29 Posted: 28 Aug 2016 Last Revised: 04 Oct 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (440,782)

Abstract:

Loading...

Active ageing index, regional development, silver economy, varieties/cultures of capitalism, welfare state

Abstract:

Loading...

zawody, kompetencje, rynek pracy, pracodawcy, kształcenie ustawiczne, flexicurity, telepraca

82.

Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych (Social Policy Towards Aging and Older People in the City of Bialystok in the Light of the Strategic Documents)

K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, 2014,
Number of pages: 3 Posted: 04 Mar 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (555,030)

Abstract:

Loading...

ageing policy

83.

Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego (History of the Jews in the Podlasie Region. We Have Lived Together for Centuries: from Cultural Diversity to Multiculturalism. Bottom-up Techniques of Social Capital Building)

A. Klimczuk, Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [in:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (eds.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012, pp. ,
Posted: 04 Mar 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

Multiculturalism, Social Capital, Cultural Diversity, Jews in Poland, Kapitał Społeczny, Województwo Podlaskie, Żydzi, Zróżnicowanie Kulturowe, Wielokulturowość, Podlaskie

84.

Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności (Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population)

A. Klimczuk, Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności (Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Seniorzy partycypują, Fundacja SocLab, Białystok 2014, pp. 15-26. ,
Number of pages: 12 Posted: 04 Mar 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (503,852)

Abstract:

Loading...

ageing policy

85.

Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych (Usage of New Media in NGOs)

A. Klimczuk, Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych (Usage of New Media in NGOs), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012, pp. 93-106. ,
Number of pages: 14 Posted: 04 Mar 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (514,691)

Abstract:

Loading...

Non-Governmental Organizations (NGOs); Civil Society; Professional Standards

86.

Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities)

A. Klimczuk, Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych (Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities), [in:] K. Sztop-Rutkowska (ed.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Z,
Number of pages: 22 Posted: 04 Mar 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (482,841)

Abstract:

Loading...

Non-Governmental Organizations (NGOs); Civil Society; Professional Standards; family counselling and family therapy; effective communication and industrial and organizational psychology; Codes of Ethics; Ethical Leadership Management; Ethics Programs; Ethical Control

87.

Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań (Flexicurity at the Regional Level (Podlaskie Voivodeship): Research Report)

A. Tomanek (ed.), Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2011. ,
Number of pages: 188 Posted: 04 Mar 2016
Warsaw School of Economics (SGH), Students, Independent, University of Białystok and Independent
Downloads 0 (560,620)

Abstract:

Loading...

labour market, flexicurity

88.

Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Software Production Sector)

Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth, 2011
Number of pages: 153 Posted: 03 Mar 2016
Warsaw School of Economics (SGH), Students, Independent, University of Warsaw - Faculty of Management, Independent, Independent and Independent
Downloads 0 (488,084)

Abstract:

Loading...

New Media, Web 2.0, Digital Media, Device, and Software Interface Design, Open Source Software, Software Studies, Life Style, Software Development, Peer Production, Software Architecture, Social Software, E-Government, Open Source and Free Software Studies, Teleworking

89.

Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitation Sector)

Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie, 2009
Number of pages: 153 Posted: 03 Mar 2016
Warsaw School of Economics (SGH), Students, Independent, University of Warsaw - Faculty of Management, University of Białystok and Independent
Downloads 0 (545,231)

Abstract:

Loading...

Geriatrics Rehabilitation, Geriatric, Rehabilitation, Economics of Ageing, Aging, Active Aging

90.

Causes of Crime

A. Klimczuk, Causes of Crime, [in:] F.F. Wherry (eds.), The SAGE Encyclopedia of Economics and Society, Sage, Los Angeles 2015, pp. 308-311.
Posted: 29 Feb 2016 Last Revised: 02 Mar 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

crime, public policy

91.

Experts and Cultural Narcissism: Relations in the Early 21st Century

A. Klimczuk, Experts and Cultural Narcissism. Relations in the Early 21st Century, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2012, 88pp. ,
Posted: 27 Feb 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

regional policy, social capital

92.

Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników (Sapir-Whorf Hypothesis - A Review of Argumentation of Followers and Adversaries)

A. Klimczuk, Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników (Sapir-Whorf Hypothesis - A Review of Argumentation of Followers and Adversaries), "Kultura-Społeczeństwo-Edukacja" 1/2013, pp. 165-182. ,
Number of pages: 18 Posted: 27 Feb 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (401,722)

Abstract:

Loading...

epistemology, natural and artificial languages, relativism, linguistic universals

93.

Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50 plus (Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for Measuring the Functional Level of Digital Literacy of People Aged 50 plus)

Number of pages: 164 Posted: 03 Jan 2016
Warsaw School of Economics (SGH), Students, University of Warsaw, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, University of Warsaw, University of Warsaw, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska and Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Downloads 0 (445,792)

Abstract:

Loading...

digital skills; digital divide; robotics divide

94.

Framework Directory of Digital Skills

J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, The Framework Catalogue of Digital Competences, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Warszawa 2015, 66p.,
Number of pages: 67 Posted: 29 Dec 2015 Last Revised: 08 Jan 2016
Warsaw School of Economics (SGH), Students, University of Warsaw, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, University of Warsaw, Independent, University of Warsaw, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska and Independent
Downloads 0 (435,826)

Abstract:

Loading...

Employability Skills, Digital Competences, Digital Skills and Litearacy, Digital Economy

95.

Technology Transfer

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technology Transfer, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1529-1531. ,
Posted: 04 Nov 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and University of Warsaw - Faculty of Management

Abstract:

Loading...

technology transfer

96.

Technological Unemployment

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Technological Unemployment, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1510-1511. ,
Posted: 04 Nov 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and University of Warsaw - Faculty of Management

Abstract:

Loading...

Unemployment, Technology

97.

Social and Solidarity Economy

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Social and Solidarity Economy, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1413-1416. ,
Posted: 04 Nov 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and University of Warsaw - Faculty of Management

Abstract:

Loading...

solidarity economy, social economy

98.

Generations, Intergenerational Relationships, Generational Policy: A Multilingual Compendium

K. Lüscher, A. Hoff, G. Lamura, M. Renzi, M. Sánchez, G. Viry, E. Widmer, A. Klimczuk, P. de Salles Oliveira, Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium, Forthcoming,
Number of pages: 211 Posted: 04 Nov 2015 Last Revised: 19 Jan 2017
Warsaw School of Economics (SGH), Students, University of Konstanz, Zittau-Görlitz University of Applied Sciences, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, INRCA - National Institute of Health & Science on Ageing, University of Granada, University of Edinburgh, University of Geneva and University of Sao Paulo (USP)
Downloads 0 (545,231)

Abstract:

Loading...

social policy, generations, generational policy

99.

New Technology: Risks and Gains

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, New Technology: Risks and Gains, [in:] M. Odekon (eds.), The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks 2015, pp. 1144-1147. ,
Posted: 04 Nov 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and University of Warsaw - Faculty of Management

Abstract:

Loading...

technology, social risks

100.

Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations

A. Klimczuk, Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume I: Context and Considerations, Palgrave Macmillan, New York 2015.
Posted: 08 Sep 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

Economic Policy, Political Economy, International Economics, Older Adults, Ageing, Aging, Social Policy

101.

Cultural Capital

A. Klimczuk, Cultural Capital, [in:] D. Cook, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Concise Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2015, pp. 209-214.
Posted: 15 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

Consumption, Cultural Capital, Consumer Studies, Pierre Bourdieu; class; inequality; resources; socialization

102.

Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change)

A. Klimczuk, Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej (Models of Multisectoral Social Policy Towards Older People and Old Age in the Context of Technological Change), "Zarządanie publiczne" 2(32)/2015, pp. 41-53. ,
Number of pages: 13 Posted: 15 Jul 2015 Last Revised: 03 Feb 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (545,231)

Abstract:

Loading...

co-production, robotics divide, silver economy, social services, welfare mix, welfare pluralism, social economy

103.

Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies

A. Klimczuk, Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 419-423.
Posted: 15 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

Intergenerational justice, Age Differences, Intergenerational Programs, Policies, and Practices; Professional Development of Teachers; Integrated Curriculum Design, Intergenerationality

104.

Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace

A. Klimczuk, Generational Differences, Generations of Western Society, Managing Multiple Generations in the Workplace, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 348-352.
Posted: 15 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

Generational Differences, Generations In the Workplace, Generations of Western Society, and Managing Multiple Generations in the Workplace

105.

Public Policy: Ethics

A. Klimczuk, Public Policy: Ethics, [in:] J. D. Wright (ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd edition, Elsevier, Oxford 2015, pp. 580-585.
Posted: 15 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

Public Administration, Political Participation, Corporate Social Responsibility, Decision Making, Leadership, Trust, Governance, Professional Ethics, Culture and Politics, Stakeholder Analysis, Leadership (Political Science), Responsibility, Social Responsibility, Transparency, Political Ethics, Cor

106.

Single Parents

A. Klimczuk, Single Parents, [in:] L.H. Cousins, J.G. Golson (eds.), Encyclopedia of Human Services and Diversity, Sage, Los Angeles 2014, pp. 1191-1194.
Posted: 15 Jul 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

Human Services & Social Work, Attachment theory, Social Services, Female Single Parents

107.

Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement: The Polish Experience and Plans for Development in the Labour Market, [in:] S. Romano, G. Punziano (eds.), The European Social Model Adrift: Europe, Social Cohesion and the Economic Crisis, Ashgate, Aldershot, England; Burlington, VT 2015, pp. 89-106,
Number of pages: 13 Posted: 15 Jul 2015 Last Revised: 20 Mar 2018
M. Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management and Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (577,841)

Abstract:

Loading...

Unemployment, Activation, Workfare, Public Private Partnerships, Social cohesion, Labour market policy, Partnerships, Labour markets, Labour Market, Labor Market, Restructuring, Workfare, Economic Restructuring, Outplacement, Cross-sectoral Cooperation

108.

Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 193p. ,
Number of pages: 193 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk and Magdalena Klimczuk-Kochańska
Warsaw School of Economics (SGH), Students and University of Warsaw - Faculty of Management
Downloads 0 (466,690)

Abstract:

Loading...

Outplacement

109.

Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem (Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment)

A. Klimczuk, Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Białystok 2014, 220p.,
Number of pages: 235 Posted: 28 Apr 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (591,754)

Abstract:

Loading...

Teachers;Unemployment;Outplacement

110.

Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku (Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly from Białystok: Based on Examples from Nursing Homes for the Elderly and University of the Third Age)

SPOŁECZNE WYMIARY STARZENIA SIĘ, BIBLIOTEKA GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ. TOM IV, WYD. WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, pp. 101-117, A. Fabiś & M. Muszyński, eds., Bielsko-Biała, 2011,
Number of pages: 21 Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 24 Apr 2015
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students
Downloads 0 (550,172)

Abstract:

Loading...

Social Inequality, Social Capital, Nursing Homes, University of the Third Age, Aging

111.

Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania (Sustainable Development and Methods of Social Capital Building)

WYZWANIA GLOBALNEGO ROZWOJU, WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY, pp. 56-59, 2011,
Posted: 25 Nov 2011 Last Revised: 21 Oct 2013
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

Sustainable development, Social capital, Sustainability, Global Development

Other Papers (6)

Total Downloads: 0    Citations: 0
1.

Adulthood

A. Klimczuk, Adulthood, [in:] H.L. Miller (ed.), The SAGE Encyclopedia of Theory in Psychology, Sage, Thousand Oaks 2016, pp. 15-18.
Posted: 20 Mar 2018 Last Revised: 30 Mar 2018
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

Behavioral Development; Cognitive Development; Culture and Development; Erikson’s Theory of Psychosocial Development; Freud’s Psychosexual Stage Theory of Personality; Gender Development; Hermeneutics and Developmental Psychology; Language and Development; Language Development; Moral Development; Mo

2.

Labor Markets

B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-5, 2017, DOI: 10.1002/9781118430873.est0200
Posted: 06 Mar 2018 Last Revised: 30 Mar 2018
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

discrimination, dual economy, employment

3.

Work, Domestic Work, Emotional Labor

B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-4, DOI: 10.1002/9781118430873.est0409
Posted: 06 Mar 2018 Last Revised: 30 Mar 2018
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

caring, division of labor, gender segregation in work, sociology of body, sociology of work

4.

Welfare State

A. Klimczuk, Welfare State, [in:] B. Turner, P. Kivisto, W. Outhwaite, C. Kyung-Sup, C. Epstein, J.M. Ryan (eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, Wiley-Blackwell, London 2017, pp. 1-5, doi: 10.1002/9781118430873.est0406
Posted: 06 Mar 2018 Last Revised: 30 Mar 2018
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

justice, poverty, poverty level, social problems, state

5.

Activities of Daily Living

C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 22-25
Posted: 29 Feb 2016 Last Revised: 02 Sep 2016
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

gerontology

6.

Instrumental Activities of Daily Living

C. Shehan (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey 2016, pp. 1148-1151.
Posted: 29 Feb 2016 Last Revised: 26 Mar 2018
Andrzej Klimczuk
Warsaw School of Economics (SGH), Students

Abstract:

Loading...

gerontology