Banks and Banking Activity in the Light of the New Law On Banks in the Republic of Albania (Bankat dhe veprimtaria bankare në këndvështrimin e ligjit të ri 'Për Bankat në Republikën e Shqipërisë')

17 Pages Posted: 27 Aug 2009

Date Written: September 30, 2008

Abstract

Accepting deposits and other payable funds by the public, as well as the granting of credits by a bank constitute the core of banking activity. The essence of this activity has not changed almost at all since the earlier times when the banking activity was practised. However, it has been broadened to include also the activity of the issuance of instruments of payment in the form of electronic money. In this paper we try to answer some basic questions regarding banks and banking activity in the light of the recently passed law "On Banks in the Republic of Albania". We also take a brief look into the European law on the issue.

Veprimtaria e pranimit të depozitave dhe fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku, dhe e dhënies së kredive për llogari të bankës përbën thelbin e veprimtarisë bankare. Thelbi i kësaj veprimtarie nuk ka ndryshuar pothuajse fare, që nga kohët më të hershme të ushtrimit të saj. Megjithatë ajo është zgjeruar për të përfshirë brenda saj edhe veprimtarinë e emetimit të mjeteve të pagesës në formën e parasë elektronike. Në këtë artikull synojmë t’i japim përgjigje disa çështjeve themelore në lidhje me bankën dhe konceptin e veprimtarisë bankare në këndvështrimin e ligjit të ri 'Për bankat në Republikën e Shqipërisë.' Në artikull hedhim një vështrim të shkurtër edhe mbi legjislacioni evropian në këtë fushë.

Note: Downloadable document is in Albanian.

Keywords: Bankat tregtare, Banka e Shqipërisë, pranimi i depozitave, kredi, paraja elektronike

JEL Classification: G21, G28

Suggested Citation

Tarelli, Elis, Banks and Banking Activity in the Light of the New Law On Banks in the Republic of Albania (Bankat dhe veprimtaria bankare në këndvështrimin e ligjit të ri 'Për Bankat në Republikën e Shqipërisë') (September 30, 2008). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1462231 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1462231

Elis Tarelli (Contact Author)

Nehemiah Gateway University ( email )

Rruga
Pogradec, 7304
Albania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
114
Abstract Views
878
rank
346,753
PlumX Metrics