การปฏิวัติสยาม: รากเหง้า / รากเน่า ประชาธิปไตยไทย (Siamese Revolution: Main Root / Rotten Root of Thai Democracy)

Romphruk, Vol. 26, No. 1, pp. 165-189, 2007

25 Pages Posted: 6 Apr 2011 Last revised: 25 Nov 2011

Kittisak Jermsittiparsert

College of Government, Rangsit University; Political Science Association of Kasetsart University; Kasetsart University - Graduate School

Date Written: October 1, 2007

Abstract

การปฏิวัติสยามโดยคณะราษฎร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ถือกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือ “รากเหง้า” ประชาธิปไตยไทย หากแต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการบางท่าน ว่าอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ผิดพลาดหรือ “รากเน่า” ของประชาธิปไตยไทย เท่านั้น ผลจากการเปรียบเทียบพัฒนาการของประชาธิปไตย ระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง กล่าวคือ ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในอังกฤษ เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป มีการประนีประนอมระหว่างชนชั้นต่างๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตื่นตัวของประชาชนเอง ส่งผลให้ประชาธิปไตยในปัจจุบันมีความเข้มแข็ง ในขณะที่ประชาธิปไตยของไทย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ขาดพัฒนาการของการประนีประนอมระหว่างชนชั้นต่างๆ และเป็นเพียงความคิดความต้องการของคนบางกลุ่มในขณะนั้น ประชาธิปไตยของไทยซึ่งขาดพื้นฐานที่จำเป็นจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้เท่าที่ควรในเวลาอันสั้น

The revolution of Siam on 24th June 1932 was dubbed as an advent of democratic "main root", however, consequently, some scholars have criticized it as likely a starting default or “rotten root” of Thai democracy. According to analytical comparative research between Thai and British democracies, it has revealed that there has been a great difference between these two nations, while the British’s democracy has been gradually developed with step by step among the citizen classes variously and lastly long as compromisingly conducted of which the British people have mutually admired. This paved to strengthen democratic system in every sense in the British people’s mind. As a result, nowadays Thai democracy has been suddenly appeared in Thai society with lacking of compromising development among the people’s classes. On the other hand, its contour of Thai democracy has been abruptly pulled into backward and has been inert since its revolution in 1932. The revolution of Siam in 1932 was euphemically, an elite’s demand of modern democracy only without any realistic, basic support on democratic development. It wasn’t be able to develop properly in a short term.

Notes: Downloadable document is in Thai.

Keywords: การปฏิวัติสยาม, Siamese Revolution, ประชาธิปไตยไทย, Thai Democracy

Suggested Citation

Jermsittiparsert, Kittisak, การปฏิวัติสยาม: รากเหง้า / รากเน่า ประชาธิปไตยไทย (Siamese Revolution: Main Root / Rotten Root of Thai Democracy) (October 1, 2007). Romphruk, Vol. 26, No. 1, pp. 165-189, 2007. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1803359

Kittisak Jermsittiparsert (Contact Author)

College of Government, Rangsit University ( email )

52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Road
Lak-Hok
Muang, Pathumthani 12000
Thailand
+66615495054 (Phone)

HOME PAGE: http://orcid.org/0000-0003-3245-8705

Political Science Association of Kasetsart University ( email )

8/82 Banklangmueng Ngamwongwan, Ngamwongwan Road
Thung Song Hong
Lak Si, Bangkok 10210
Thailand
+66615495054 (Phone)

HOME PAGE: http://www.psaku.org

Kasetsart University - Graduate School ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd.
Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
+66615495054 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.facebook.com/Kittisak.Jermsittiparsert

Paper statistics

Downloads
101
Rank
218,841
Abstract Views
1,091