พรรคการเมืองไทย ผลิตผลวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย (Thai Political Party: A Result of the Thai Political Culture)

Journal of Social Science & Humanities, Vol. 34, No. 2, pp. 69-80, 2008

12 Pages Posted: 6 Apr 2011 Last revised: 25 Nov 2011

Kittisak Jermsittiparsert

College of Government, Rangsit University; Political Science Association of Kasetsart University; Kasetsart University - Graduate School

Date Written: July 1, 2008

Abstract

วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำหน้าที่กำหนดรูปแบบของสถาบันทางการเมือง รวมทั้งพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม วัฒนธรรมธรรมทางการเมืองแบบไทยจึงน่าที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทในการหล่อหลอมให้เกิดพรรคการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะ อันสะท้อนภาพวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยได้อย่างชัดเจน ผลจากการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย มีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยซึ่งกำหนดให้เกิดระบบ รูปแบบ และโครงสร้างพรรคการเมืองที่มีลักษณะสอดคล้องและเป็นเนื้อเดียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าวอย่างเป็นเหตุเป็นผล จนสามารถกล่าวได้ว่า พรรคการเมืองของไทยนั้น เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย.

One of the most influential factors is “political culture” which has an important role to determine the forms of political institution and political party both directly and indirectly. Political culture of a particular identity of the Thai’s has played mostly a significant role to establish and construct a unique identity of Thai political party which portraits an obvious figure of Thai political culture. This research finds that “a particular identity of Thai political culture” has an important role in the relationship and determines the form and the structure of the political party which has been akin to the aforementioned “political culture”. Thus, it can be inferred from this research that the “Thai political party” has been resulting from a particular identity of the Thai political culture.

Notes: Downloadable document is in Thai.

Keywords: พรรคการเมืองไทย, Thai Political Party, วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย, Thai Political Culture

Suggested Citation

Jermsittiparsert, Kittisak, พรรคการเมืองไทย ผลิตผลวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย (Thai Political Party: A Result of the Thai Political Culture) (July 1, 2008). Journal of Social Science & Humanities, Vol. 34, No. 2, pp. 69-80, 2008. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1803384

Kittisak Jermsittiparsert (Contact Author)

College of Government, Rangsit University ( email )

52/347 Muang-Ake, Phaholyothin Road
Lak-Hok
Muang, Pathumthani 12000
Thailand
+66615495054 (Phone)

HOME PAGE: http://orcid.org/0000-0003-3245-8705

Political Science Association of Kasetsart University ( email )

8/82 Banklangmueng Ngamwongwan, Ngamwongwan Road
Thung Song Hong
Lak Si, Bangkok 10210
Thailand
+66615495054 (Phone)

HOME PAGE: http://www.psaku.org

Kasetsart University - Graduate School ( email )

50 Ngam Wong Wan Rd.
Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
+66615495054 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.facebook.com/Kittisak.Jermsittiparsert

Paper statistics

Downloads
70
Rank
274,517
Abstract Views
786