Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (The Safety of Elderly People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example)

ZAGROŻENIA W STAROŚCI I NA JEJ PRZEDPOLU, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, pp. 75-90, M. Halicka, J. Halicki & K. Czykier, eds., 2010

16 Pages Posted: 25 Nov 2011 Last revised: 4 Feb 2015

Date Written: 2010

Abstract

Polish Abstract: Społeczeństwo polskie nabiera cech specyficznych dla okresu „późnej nowoczesności”. Wzrasta znaczenie form organizacyjnych, przepływu informacji, zaufania do innych ludzi i skomplikowanych systemów technicznych, niepewności, podejmowania ryzyka oraz postępującej globalizacji ekonomicznej, politycznej i kulturowej. Jednym z zagrożeń i wyzwań jest proces starzenia się społeczeństw. Artykuł stanowi próbę poznania specyfiki bezpieczeństwa ludzi starych w Białymstoku. Traktowane jest ono jako warunek konieczny do dalszych poszukiwań praktycznych rozwiązań pozwalających na wydłużanie aktywności zawodowej seniorów i wzrost ich uczestnictwa społecznego. Jego zapewnienie może prowadzić do obniżenia kosztów ich utrzymania oraz kształtowania pozytywnych postaw wobec starości i otwartości kulturowej. Praca przybliża powiązania problematyki bezpieczeństwa i kapitału społecznego oraz wybrane wyniki analiz empirycznych.

English Abstract: Polish society gathers features specific to "late modernity" period. In this period grows up the meaning of organizational forms, flow of information, trust to other people and complicated technical systems, uncertainty, taking a risk as well as progressive economic, political and cultural globalization. One of threats and challenges is the process of population aging. The article attempt to recognition of specific safety problems of old men in Białystok. Safety is treated as necessary condition for far more researches on practical solutions connected with the professional activity of seniors and growth of their social participation. Assurance of seniors safety can lead to lowering costs of their maintenance as well as the formation of positive attitudes towards old age and cultural openness. The work brings closer connections between safety and social capital topics as well as chosen empirical analyses.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Risk, Ageing, Safety, Social Capital

JEL Classification: J14, Z18, Z13

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku (The Safety of Elderly People in the Context of Social Capital Research - Bialystok Residents Example) (2010). ZAGROŻENIA W STAROŚCI I NA JEJ PRZEDPOLU, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, pp. 75-90, M. Halicka, J. Halicki & K. Czykier, eds., 2010. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1963876

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
337
PlumX Metrics