Abstract

https://ssrn.com/abstract=1963880
 


 Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania (Sustainable Development and Methods of Social Capital Building)


Andrzej Klimczuk


Warsaw School of Economics (SGH), Students

November 23, 2011

WYZWANIA GLOBALNEGO ROZWOJU, WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY, pp. 56-59, 2011

Abstract:     
Współcześnie coraz częściej zakłada się, iż zmniejszaniu zapóźnień rozwojowych sprzyjają nie tylko środki finansowe, czy dostęp do nowoczesnych technologii, lecz też cechy narodów i społeczności regionalnych. Rozwiązanie istotnych problemów globalnych zależy od umiejętności współpracy między ludźmi na poziomie lokalnym i regionalnym. Innymi słowy w poszczególnych zbiorowościach ludzkich niezbędny staje się kapitał społeczny, który przybierając określone formy umożliwia efektywną realizację zadań na rzecz poprawy jakości życia. W tym kontekście istotne staje się zrozumienie sposobów kształtowania kapitału społecznego przynoszącego pozytywne efekty dla poszczególnych zbiorowości i ich otoczenia.

Nowadays, more and more often is assumed that reducing the delays of development favor not only financial resources, or access to modern technology, but also the characteristics of nations and regional communities. Addressing the key global issues depends on the skills of cooperation between people at the local and regional level. In other words, in different human collectivities becomes necessary social capital, assuming that certain forms enables efficient implementation of tasks to improve quality of life. In this context, it becomes important to understand how social capital formation bringing positive effects for the individual communities and their environment.

Keywords: Sustainable development, Social capital, Sustainability, Global Development

JEL Classification: O2, Z13


Not Available For Download

Date posted: November 25, 2011 ; Last revised: October 21, 2013

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Rozwój zrównoważony a kapitał społeczny i metody jego budowania (Sustainable Development and Methods of Social Capital Building) (November 23, 2011). WYZWANIA GLOBALNEGO ROZWOJU, WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY, pp. 56-59, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1963880

Contact Information

Andrzej Klimczuk (Contact Author)
Warsaw School of Economics (SGH), Students ( email )
Warsaw
Poland
Feedback to SSRN


Paper statistics
Abstract Views: 216