Historiozoficzny aspekt ekofilozofii Henryka Skolimowskiego (Henryk Skolimowski’s Ecophilosophy in the Aspect of Philosophy of History)

Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, Vol. 7, No 1, pp. 95-103, 2012

10 Pages Posted: 13 Jan 2012

Date Written: January 12, 2012

Abstract

Przedstawiany tekst jest próbą rekonstrukcji filozofii dziejów Skolimowskiego, dającej się wyczytać z jego różnorodnych tekstów. Koncepcja ekofilozofii Skolimowskiego jest de facto filozofią społeczną, krytycznie oceniającą kondycję dzisiejszej cywilizacji ludzkiej. Ratunkiem dla niej jest postulowana metanoja (przemiana) człowieka początku nowego tysiąclecia. Ta konieczna transformacja człowieka współczesnego w homo ecolo-gicus, co jest centralnym punktem ekofilozofii, oparta jest na określonej wizji dziejów. Ukazuje ona z jednej strony logikę historii doprowadzającą ludzkość na skraj przepaści. Z drugiej zaś snuje optymistycznie prospek-tywną refleksję nad przyszłością człowieka mistycznie wręcz odrodzonego, jako aktywnego elementu wyższego poziomu rozwoju ludzkości – kosmokracji.

The presented text is an attempt to reconstruct the philosophy of history of Henryk Skolimowski – the idea can be extracted from his various works. The concept of eco-philosophy by Skolimowski is a de facto social philosophy that critically evaluates the present condition of human civilization. The rescue for it is postulated metanoia (change) of man of the new millennium. This necessary transformation of contemporary man into homo ecologicus, which is the central point of eco-philosophy, is based on a certain vision of history. On the one hand it shows the logic of the history that brings the humanity to the brink of a precipice, on the other, it spins an optimistic prospective reflection on the future of man almost mystically reborn as an active element of a higher level of human development – cosmocracy.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Skolimowski, philosophy of history, eco-philosophy, metanoia, homo ecologicus, cosmocracy

JEL Classification: O13, Q20, Q32, Q41, R11, M14

Suggested Citation

Gawor, Leszek, Historiozoficzny aspekt ekofilozofii Henryka Skolimowskiego (Henryk Skolimowski’s Ecophilosophy in the Aspect of Philosophy of History) (January 12, 2012). Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, Vol. 7, No 1, pp. 95-103, 2012 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1984580

Leszek Gawor (Contact Author)

Uniwersytet Rzeszowski ( email )

al. Rejtan 16c
Rzeszów, 35-959
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
65
Abstract Views
810
rank
365,713
PlumX Metrics