Reforma systemów nadzoru finansowego UE i USA (Reform of the Financial Supervision Systems in the EU and in the U.S.A.)

Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH

20 Pages Posted: 25 May 2012

See all articles by Marcin Menkes

Marcin Menkes

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management

Date Written: May 5, 2011

Abstract

Kryzys finansowy i gospodarczy, który wybuchł w 2007-2008 r. skłonił rządy, UE i instytucje międzynarodowe do podjęcia prób wskazania jego źródeł, analiz przebiegu i ustanowienia mechanizmów mających zapobiec powtórzeniu takim sytuacjom. Okazało się bowiem, że w warunkach gospodarki globalnej państwa planując politykę wewnętrzną muszą uwzględniać implikacje zewnętrzne jej realizacji. Jest to szczególnie istotne w zakresie koordynacji regulacji i kontroli międzynarodowego przepływu kapitału i nadzoru bankowego poszczególnych państw, które to stanowiły jedną z przyczyn i nośnik kryzysu.

Wychodząc naprzeciw owym wyzwaniom UE podjęła szeroko zakrojone działania zmierzające do powołania 1 stycznia 2011 r. Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, stanowiącego system wczesnego ostrzegania mikro- i makroostrożnościowego, który powinien umożliwić koordynację nadzorów krajowych i wczesne wykrywanie zagrożeń. Także w Stanach Zjednoczonych, ustawą Dodd-Franka, zreformowano system nadzoru finansowego. Ponieważ do efektywnej i szerokiej współpracy potrzebna jest konwergencja obowiązujących standardów, a podobieństwo rozwiązań instytucjonalnych stanowi dodatkowy czynnik sprzyjający, pożądanym jest porównanie niedawnych reform systemów nadzoru finansowego UE i USA.

Financial crisis which begun in 2007-2008 compelled the EU, governments and international institutions to identify its causes and its course and establish mechanism which would prevent recurring of similar events. It became clear that even domestic policy-making in a globalised economy requires taking account of its external implications. This is particularly true in terms of regulatory coordination and supervision over international capital flows and banking supervision, which had contributed to emergence of the crisis and became vehicle thereof.

Coming across those challenges, the EU undertook broad actions to establish by 1 January 2011 the European financial supervision system , a micro- and marcoprudential system, which should allow to coordinate activity of national supervisors and provide (emergencies) early warning system. Simultaneously the Dodd-Frank act reformed the financial supervision system in the U.S. Given that effective and broad cooperation requires standards convergence, considerably enhanced by similarity of institutional framework, a comparative analysis of recent EU and U.S. financial supervision reforms would be useful.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Proces Lamfalussy, Lamfalussy process, Raport Grupy de Larosière, de Larosière report, Europejski System Nadzoru Finansowego, ESNF, European financial supervision system, Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, ERRS, ESRB, Europejskie Urzędy Nadzorcze, ESAs, Dodd-Frank, Consumer Protection Act

JEL Classification: K2, K22, K33, G18, G28

Suggested Citation

Menkes, Marcin J., Reforma systemów nadzoru finansowego UE i USA (Reform of the Financial Supervision Systems in the EU and in the U.S.A.) (May 5, 2011). Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2065949 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2065949

Marcin J. Menkes (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management ( email )

Warsaw
Poland

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
147
Abstract Views
1,019
rank
203,386
PlumX Metrics