Qlobal Maliyye Bohraninin Azerbaycan Iqtisadiyyatina Tesiri (The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy)

10 Pages Posted: 29 Oct 2012 Last revised: 12 Nov 2012

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Ayaz Zeynalov

CERGE-EI, Charles University in Prague

Date Written: September 20, 2009

Abstract

Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə sürətli inteqrasiyası və bir çox inkişaf etmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrlə sıx iqtisadi əlaqələri, dünya maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına müəyyən mənada təsirinə gətirib çıxarmışdır. Azərbaycanın ümumi iqtisadiyyatına nəzər saldıqda ÜDM‐nin artımı, inflyasiya tempinin aşağı düşməsi, işsizliyin azalması və başqa pozitiv iqtisadi inkişaf templərinin artışının əsas səbəblərindən biri də neft hasilatı və artan neft qiymətlərindən asılı olduğundan, böhran sonrası qlobal birjalarda , neft qiymətinin düşməsi ölkə iqtisadiyyatı üçün bəzi çətinliklər meydana gətirmişdir. Bu məqalədə Qlobal maliyyə böhranının Azərbaycanın iqtisadiyyatına makro və mikro səviyyələrdə, o cümlədən neft və qeyri‐neft sektoruna, aqrar sahəyə, ticarət həcminə, dövlət borcuna, dövlət büdcəsinə və birbaşa investisiyalara təsiri üzrə tədqiqat aparılmışdır. Açar sözlər: Azərbaycanın iqtisadiyyatı, Qlobal maliyyə böhranı, neft və qeyri‐neft sektoru.

The global financial crisis influenced the economy of the government, because of the speedy integration of Azerbaijan to the world economical system and wide economical relations with developed and developing countries. If we pay attention to the general economy of Azerbaijan, we can see the main reason of GDP growth, the inflation tempo’s coming down, decrease of the unemployment and increase of the tempos of other positive economical developments is increase of oil prices and oil production. After the global crisis, decline in oil prices in the stocks has created some difficulties for government economy.In this article the influence of the global financial crisis on Azerbaijani Economy on the micro and macro levels, including oil and non‐oil sectors, agricultural sector, trade volume, state debt, state budget and direct investments have been analyzed.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani.

Keywords: Economy of Azerbaijan, the global financial crisis, the oil and non-oil sector

JEL Classification: Q40, Q43, Q49

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Zeynalov, Ayaz, Qlobal Maliyye Bohraninin Azerbaycan Iqtisadiyyatina Tesiri (The Influence of the Global Financial Crisis to Azerbaijani Economy) (September 20, 2009). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2149473 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2149473

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Ayaz Zeynalov

CERGE-EI, Charles University in Prague ( email )

Politichych veznu 7
Prague, 111 21
Czech Republic

HOME PAGE: http://www.cerge-ei.cz

Do you want regular updates from SSRN on Twitter?

Paper statistics

Downloads
1,510
Abstract Views
2,030
rank
17,066
PlumX Metrics