Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises)

Plynnosc Finansowa w Malych i Srednich Przedsiebiorstwach, PWN, 2013

13 Pages Posted: 10 Feb 2013 Last revised: 14 Feb 2013

See all articles by Grzegorz Michalski

Grzegorz Michalski

Technical University in Košice (TUKE); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Faculty of Engineering and Economics

Date Written: 2013

Abstract

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) jest utrzymywana przede wszystkim jako zabezpieczenie przed ryzykiem utraty zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań w pełnej wysokości i obowiązujących terminach. Potencjalny wzrost zagrożenia utraty płynności, a przy okazji utraty pozytywnego wizerunku u kontrahentów, przekłada się na wyższe stopy kosztów kapitału finansującego MŚP i przyczynia się do obniżenia efektywności działalności przedsiębiorstwa wyrażającej się niższym prognozowanym przyrostem wartości MŚP. Główny ciężar rozważań zawartych w monografii ukierunkowany jest na problematykę podejmowania decyzji związanych z alokacją, pozyskaniem lub transferem pieniądza przez zarządzających MŚP w kontekście utrzymywania płynności finansowej przy jak największej efektywności takich decyzji. Badania przedstawione w monografii odnoszą się do zjawisk związanych z działalnością przedsiębiorców zarządzających MŚP. W działalności tej przepływ pieniądza i przede wszystkim zjawiska związane ze sferą finansową gospodarki zasobami MŚP, ukierunkowane są na przyrost wartości dla właścicieli MŚP. Analizowane w książce zagadnienia obejmują w szczególności analizę przyczyn i skutków przepływu pieniądza między podmiotami gospodarczymi. Oddziałują one z jednej strony na wzrost zagrożenia funkcjonowania MŚP, a z drugiej na podmioty współpracujące z zarządzającymi MŚP w trakcie realizacji jego celów. Jednym z tych celów jest tworzenie wartości dla właścicieli MŚP. Prezentowane w monografii modele zarządzania składnikami aktywów bieżących wpływających na płynność finansową uwzględniają motywy i kryteria decyzji podejmowanych przez MŚP. W części książki poświęconej pomiarowi poziomu płynności finansowej, badania dotyczyły wykorzystania sprawozdawczości finansowej, oraz analizy informacji finansowych na potrzeby podejmowania decyzji o rozmiarze inwestycji środków pieniężnych w płynne aktywa będące w dyspozycji MŚP. Pomiar i poziom płynności w MŚP na tle innych przedsiębiorstw zilustrowano z użyciem metod statystycznych oraz narzędzi analizy informacji finansowych zarówno w odniesieniu do konkretnych podmiotów należących do sektora MŚP jak i całych sektorów, z wykorzystaniem zarówno danych zgromadzonych z ponad 3000 polskich przedsiębiorstw przez autora, jak i wykorzystując dane z badań prowadzonych przez zespół T. Dudycz, M. Hamrol, W. Skoczylas, A. Niemiec opublikowany na łamach Rachunkowości.

Uzyskane i zaprezentowane w książce wyniki pozwoliły na zaproponowanie jednolitego sposobu zarządzania płynnością finansową w MŚP. W monografii znalazły się autorskie propozycje w podejściu do zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od natężenia, prawdopodobieństwa i wielkości wpływów i wypływów pieniężnych, zmodyfikowana pod kątem kreowania wartości przedsiębiorstwa postać zastosowania analizy przyrostowej należności, zaprezentowano zmodyfikowane pod tym samym kątem modele zarządzania zapasami VBPOQ i VBEOQ. Podobnie autorskim i unikalnym podejściem jest propozycja ustalania strategii docelowego poziomu inwestowania w kapitał pracujący i finansowania tegoż kapitału w oparciu o indywidualną odporność przedsiębiorstwa na ryzyko.

Monografia w ujęciu funkcjonalnym, prezentuje decyzje w zakresie zarządzania płynnością finansową MŚP z perspektywy decyzji inwestycyjnych powiązanych z polityką finansową MŚP związaną z pozyskiwaniem kapitału finansującego aktywa kształtujące płynność finansową. Przedstawia też wpływ czynników z rynków finansowych na kształtowanie wartości płynności w MŚP. Przedmiotem prezentacji jest także analiza i transfer ryzyka wynikającego z decyzji w zakresie zarządzania płynnością. W ujęciu podmiotowym, książka obejmuje problematykę z perspektywy finansów przedsiębiorstw. W mniejszych podmiotach część decyzji ma równolegle swoje korzenie w rozumowaniu zbieżnym z zarządzaniem finansami gospodarstw domowych przedsiębiorców.

Small and medium-sized enterprise (SME) financial liquidity is primarily maintained as a hedge against the risk of losing the ability to regulate the full amount of the current commitments in the required time period. The potential increase in the risk of loss of financial liquidity, and by the loss of a positive image in business partners’ eyes, result in the higher interest cost of capital financing for SMEs and works to reduce the efficiency of the enterprise; this reduced efficiency is expressed in lower forecasted growth of SMEs’ value. The considerations contained in the monograph focus on the problem of making decisions related to the allocation, acquisition or transfer of money from the managers of SMEs in the context of maintaining financial liquidity at the best use of such a decision. The research presented in the monograph addresses the phenomena associated with managing business operations of SMEs. The activities involving the flows of money and most of all phenomena related to the area of financial management of SME resources, focus on increasing value for SME owners. Issues examined in the book include, in particular, the analysis of the causes and effects of the flow of money between operators. That flow of money between SME and its cooperators interact with the increased risk for SME. The actors also are actively working with SME managers during the implementation of their objectives, one of which is to create value for the SME owners. Models presented in this monograph consider the effect of management components of current assets on financial liquidity criteria, the motives, and decisions of the SME. In the section of the book devoted to measuring the levels of financial liquidity empirical data from Polish firms is used. The study involves the use of financial reporting and analysis of financial information for making decisions about the size of investment funds in liquid assets at the disposal of SMEs. Measurement and liquidity in SMEs, as compared to other companies, is illustrated using data collected from over 3000 Polish enterprises as well as data from research conducted by Dudycz, Hamrol, Skoczylas, Niemiec, published in the “Rachunkowosc” journal. The statistical methods and tools used to analyze the data focused on financial information in relation to both individual firms in the SME sector and SME sector as a whole.

As presented in the book, the results allowed us to propose a uniform method of financial liquidity management in SMEs. The author of the monograph includes original proposals regarding the approach to cash management, based on the intensity, probability, and size of cash inflows and outflows. That section of the book also presents the modified from value creation perspective, accounts receivables incremental analysis application, as well as modifications under the same terms of inventory management models: VBEOQ and VBPOQ. Similarly, the approach to determining the strategy proposed target level of investment in working capital and financing of that capital is unique and based on SME individual resistance to risk.

Using the functional point of view, this monograph presents decisions in financial liquidity management from the perspective of SME investment decisions related to the financial policy of SMEs, associated with obtaining capital financing assets that form financial liquidity levels. It also presents the impact of financial markets on the development of financial liquidity in SMEs. The subject of the presentation is the analysis and transfer of risk arising from the management decision of financial liquidity. The book covers issues from the perspective of corporate finance. In smaller enterprises, these decision have roots in parallel convergent reasoning parallel to family finance management.

Note: Downloadable document is in Polish.

Suggested Citation

Michalski, Grzegorz and Michalski, Grzegorz, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium Enterprises) (2013). Plynnosc Finansowa w Malych i Srednich Przedsiebiorstwach, PWN, 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2214715

Grzegorz Michalski (Contact Author)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Faculty of Engineering and Economics ( email )

ul. Komandorska 118-120
Wroclaw, 53-345
Poland

Technical University in Košice (TUKE) ( email )

Letná 1/9
Košice, 04200
Slovakia
+48791214963 (Phone)

HOME PAGE: http://michalskig.com/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
2,069
Abstract Views
9,741
Rank
14,527
PlumX Metrics