Rola niezależności, wiarygodności i polityki informacyjnej EBC w procesie prowadzenia polityki pieniężnej (The Role of Independence, Credibility and Information Policy of the European Central Bank in Implementing Monetary Policy)

Mazowsze Studia Regionalne nr 9, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, May 2012, pp. 27-40

15 Pages Posted: 3 Mar 2013 Last revised: 23 Jul 2014

See all articles by Paweł Smaga

Paweł Smaga

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management; National Bank of Poland

Date Written: May 1, 2012

Abstract

Polish Abstract: Oprócz standardowych narzędzi polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego, skuteczne jej prowadzenie warunkują także cechy jakościowe, takie jak niezależność, wiarygodność i przejrzystość. Są one trudno kwantyfikowalne, lecz równie ważne, gdyż stanowią kluczowy element funkcjonowania EBC. Niezależność jest nieodzownym elementem każdego banku centralnego, podczas gdy wiarygodność wpływa stabilizująco na poziom oczekiwań inflacyjnych. Ponadto polityka informacyjna jest bezpośrednim sposobem komunikacji EBC z rynkiem, a liczne publikacje i analizy stanowią cenne źródło informacji. Wspomniane cechy kształtowane są w długim okresie czasu i trudno o gotowe rozwiązania. Jest wiele argumentów zarówno za, jak i przeciw wysokiemu stopniowi, np. niezależności albo przejrzystości. Często uważa się, że przejrzystość banku centralnego powinna być zwiększana, lecz np. E.G. Corrigan proponuje ograniczyć transparentność na rzecz stosowania strategii „konstruktywnej niejednoznaczności”. Podobnie niezależność, jakkolwiek będąca pożądaną cechą, według E. Carré również nie może być nieograniczona, gdyż prowadziłoby to do „deficytu demokracji”. Brak jednoznaczności w dyskusji na temat ww. cech sprawia, że tematyka jest tym bardziej interesująca i warta bliższej analizy, którą autor podejmuje w artykule. Głównym jego celem jest próba zbadania i wskazania wagi wybranych jakościowych cech polityki pieniężnej (tj. niezależności, wiarygodności i przejrzystości) prowadzonej przez EBC. Cechy te dotyczą jednak całego obszaru działalności EBC, wpływając też na rolę banku centralnego w utrzymaniu stabilności systemu finansowego.

English Abstract: Apart from standard tools of monetary policy conducted by the European Central Bank, its effective implementation relies also on features such as independence, credibility and transparency. Although they are hard to measure, but not less important, since they are core elements of the functioning of the ECB. Independence is an indispensable feature of each central bank, while credibility is argued to have a stabilizing effect on inflation expectations.

In addition, information policy of the ECB is a direct means of communication with the market, while numerous publications and analyses serve as a valuable source of information. The aforementioned features are formed over a long period of time and it is hard to find ready-made solutions. There are many arguments in favor or against high degree of independence or transparency. While it is commonly believed that more transparency should be pursued, e.g. E.G. Corrigan proposes a limit in form of a constructive ambiguity strategy.

Also independence, although highly desirable, cannot be unlimited, as argued by E. Carré (it may lead do democratic deficit). Lack of unambiguous opinions about these characteristics makes the subject matter at hand more interesting and worthy of closer study. The main aim of this paper is an attempt to analyze and point out the importance of selected qualitative features of monetary policy (like independence, credibility and transparency) conducted by the ECB, but partly concerning aspects of its whole functioning and having impact also on ECB’s role in maintaining financial stability.

Keywords: ECB, monetary policy, transparency, independence, credibility

JEL Classification: E58

Suggested Citation

Smaga, Paweł, Rola niezależności, wiarygodności i polityki informacyjnej EBC w procesie prowadzenia polityki pieniężnej (The Role of Independence, Credibility and Information Policy of the European Central Bank in Implementing Monetary Policy) (May 1, 2012). Mazowsze Studia Regionalne nr 9, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, May 2012, pp. 27-40, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2227703

Paweł Smaga (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) - Department of Finance and Management ( email )

Warsaw
Poland

National Bank of Poland ( email )

Poland

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
61
Abstract Views
690
Rank
524,924
PlumX Metrics