Bendrosios Europos pirkimo pardavimo teisės autonomija Lietuvoje (Autonomy of Common European Sales Law in Lithuania)

Drazdauskas, S. Bendrosios Europos pirkimo-pardavimo teisės autonominio taikymo Lietuvoje problematika. Teisė, 2013, t. 88, p. 119-128.

14 Pages Posted: 14 Apr 2013 Last revised: 21 Oct 2013

Date Written: April 1, 2013

Abstract

The English version of this paper can be found at: http://ssrn.com/abstract=2250757

Privatinė teisė yra ta teisės sritis, kurios pasipriešinimas vienodinimui Europoje yra bene stipriausias. 1989 m. prasidėjusios privatinės teisės kodifikavimo iniciatyvos po daugiau nei dvidešimties metų redukuotos iki neprivalomo pasirenkamojo bendrosios Europos pirkimo pardavimo teisės projekto, kuris palaipsniui skinasi kelią ES institucijų teisėkūros procese. Pasirinkta ES reglamento forma rodo, kad pasiryžimas artimiausiu metu pasiekti objektyvų rezultatą yra pakankamai stiprus, tačiau argumentacija, palaikanti šį projektą, sutinka nemažiau stiprią argumentaciją, kuri juo abejoja. Lietuvos patirtis leidžia papildyti šią diskusiją keliais svarbiais aspektais. Reglamento Roma I 6 straipsnio 2 dalies aklavietės išsprendimas būtent mažesnėms valstybėms, mažesnę derybinę galią turintiems rinkos dalyviams būtų labiausiai naudingas. Be to, neprivaloma papildoma reguliacinė sistema, kurią šalys galėtų rinktis, leistų išbandyti esamas teisines sistemas papildoma konkurencija. Lietuvos reformų patirtis leidžia teigti, kad reglamento projekte numatomi pokyčiai būtų sklandžiai priimti Europoje. Daugiakalbiškumas, kai kurie bendrosios Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės sprendiniai, kardinaliai priešingi Lietuvos nacionalinės teisės nuostatoms, žinoma reikalaus peržiūrėti esamas tradicijas, tačiau tai nėra priežastys nebandyti tobulinti ES bendrąją privatinę teisę.

Private law is the area of law in which the resistance to unification in Europe is probably the strongest. Private law codification initiative, which began in 1989, after more than twenty years was recently reduced to optional non binding common sales law draft, which is gradually making its way through the EU institutions’ legislative process. Choice of EU regulation as a form indicates that the willingness to reach objective results is strong enough, but the reasoning in support of this project faces equally strong argument against it. Lithuanian experience expands this discussion in several important respects. Rome I Regulation Article 6.2. deadlock solution is specifically beneficial for smaller countries, where market participants have less bargaining power. In addition, an optional supplementary regulatory framework that the parties could choose, would allow testing existing legal systems by competition. Lithuania's recent reform experience suggests that the draft regulation provides for a smooth change in Europe. Multilingualism, some of the Common European Sales Law solutions, radically different from the Lithuanian national legal provisions will certainly require revision of the existing concepts, but that is not a reason not to try to improve the EU's common private law.

Note: Downloadable document is in Lithuanian.

Keywords: contract law, CESL

Suggested Citation

Drazdauskas, Stasys, Bendrosios Europos pirkimo pardavimo teisės autonomija Lietuvoje (Autonomy of Common European Sales Law in Lithuania) (April 1, 2013). Drazdauskas, S. Bendrosios Europos pirkimo-pardavimo teisės autonominio taikymo Lietuvoje problematika. Teisė, 2013, t. 88, p. 119-128.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2243074 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2243074

Stasys Drazdauskas (Contact Author)

Vilnius University - Faculty of Law ( email )

Saulėtekio ave. 9, building I
Vilnius, LT-10222
Lithuania

HOME PAGE: http://www.tf.vu.lt

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
102
rank
248,769
Abstract Views
417
PlumX Metrics