מורים וייצוגם: מודעות חיפוש עובדים כמשקפות הבניה פרופסיונלית (Representing Teachers: Professional Construction as Reflected in Employment Ads)

מגמות, 2000, מ (2), 244-261 (Megamot, 2000, 40 (2), 244-261)

18 Pages Posted: 19 Aug 2013

See all articles by Vered Tzur

Vered Tzur

SSRN

Amalya Lumerman Oliver

Hebrew University of Jerusalem - Department of Sociology and Anthropology

Date Written: March 2000

Abstract

מחקר זה מקשר בין ההבניה החברתית של פרופסיות, כפי שהיא משתקפת במודעות חיפוש עובדים, לבין דפוסי פרופסיונליות בתוך מקצוע ההוראה בישראל. הענה היא כי ניתן לראות במודעות חיפוש עובדים מנגנוני העברת מידע חברתי מסוגים שונים ובכללם מידע המשקף אלמנטים של הבניית פרופסיונליות של מקצועות בכלל ושל מקצוע ההוראה בפרט. עם זאת, הגדרת ההוראה כפרופסיה היא עמומה בדרך כלל, הבנת הדרך שבה מובנית הפרופסיה במודעות חיפוש העובדים היא מטרת המחקר הזה. לצורך המחקר נותחו 227 מודעות לחיפוש עובדים ובהן 1,024 הצעות משרה בעיתונות הארצית והמקומית משנת 1995. מן הממצאים עולה שדרגת בית הספר (יסוד, חטיבת ביניים וכו') קשורה חיובית לשכיחות הופעתם של מאפייני פרופסיה פורמליים כגון השכלה ונסיון בעבודה במודעות חיפוש עובדים. לעומת זאת, לא נמצא הבדל משמעותי בין דרגות בית הספר לגבי מאפייני פרופסיה בלתי פורמליים, כגון ידע, מחוייבות למקצוע ומידת האוטונומיה בפרסום עצמי. ככלל, המודעות דלות בפרטים על מאפיינים פרופסיונליים נדרשים כמו גם על מאפייני בית הספר הזקוק לעובדים. הממצאים נדונים תוך נגיעה לזיקה בין הפן הפרופסיונלי לפן המנהלי-בירוקרטי במערכת החינוך, ותוך ביסוס עיוני בתאוריית הפרופסיה ככוח ובתאוריה המוסדית. לבסוף, מוצעות כמה המלצות לגבי שיטת גיוס העובדים על-ידי בתי ספר. We examined the association between the social construction of professions, as reflected in employment ads, and professional patterns within the teaching profession in Israel. We argue that it is possible to identify mechanisms for delivering several kinds of social information in employment ads, including mechanisms for the professional construction of occupation. The study focuses on the extent to which the ambiguous definition of teaching as a profession is reflected in the text of employment ads. We content-analyzed 227 employment ads containing 1,024 job offerings in the local and national Israeli newspapers which appeared in 1995. We found that school level (elementary, junior high, high school) was positively corrected with the frequency of appearance of formal professional characteristics (e.g., formal education, teaching experience) in employment ads. However, contrary to our hypothesis, the correlation between school level and the frequency of appearance of non-formal professional characteristics (e.g., general knowledge, degree of commitment) was negligible. In general, the ads reflect a minimalist representation of teachers' professional characteristics searched for, as well as of characteristics of the school in need of teachers. The professional dominance theory and the institutional theory are the basis for the discussion of the findings, which focuses on the affinity between the professional and administrative-bureaucratic characteristics of the educational system. Finally, some recruitment methods for school are suggested.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Tzur, Vered and Oliver, Amalya Lumerman, מורים וייצוגם: מודעות חיפוש עובדים כמשקפות הבניה פרופסיונלית (Representing Teachers: Professional Construction as Reflected in Employment Ads) (March 2000). מגמות, 2000, מ (2), 244-261 (Megamot, 2000, 40 (2), 244-261). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2312461

Vered Tzur (Contact Author)

SSRN ( email )

1239 University Ave
Rochester, NY 14607
United States

Amalya Lumerman Oliver

Hebrew University of Jerusalem - Department of Sociology and Anthropology ( email )

Mount Scopus, Jerusalem, 91905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
47
Abstract Views
419
PlumX Metrics