Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development)

M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development), [in:] R. Geisler (ed.), Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, b

30 Pages Posted: 17 Oct 2013

See all articles by Magdalena Klimczuk-Kochańska

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management

Andrzej Klimczuk

Warsaw School of Economics (SGH)

Date Written: October 13, 2013

Abstract

Trwający na początku XXI wieku globalny kryzys gospodarczy wymusza podejmowanie przez przedsiębiorstwa działań restrukturyzacyjnych. Zmiany te często wiążą się z redukcją zatrudnienia i kształtowaniem nowych relacji z pracownikami. Outplacement stanowi wciąż mało popularną i słabo rozpoznawalną w Polsce koncepcję odpowiedzialnego zarządzania zwolnieniami pracowników, która pozwala na złagodzenie negatywnych skutków utraty pracy i na skrócenie okresu bezrobocia. Celem opracowania jest przybliżenie istoty i potencjału stosowania outplacementu w Polsce. Podjęta krytyczna analiza literatury przedmiotu obejmuje wskazanie działań na rzecz antycypacji procesów restrukturyzacji i funkcji zwolnień monitorowanych w ochronie kompetencji kluczowych przedsiębiorstw. Określeni zostali główni interesariusze outplacementu w skali regionalnej oraz możliwości organizacji outplacementu przez partnerstwa i pakty lokalne, czyli z udziałem podmiotów sektora komercyjnego, publicznego i pozarządowego. Podsumowanie zawiera wnioski, co do możliwych działań praktycznych.

The ongoing at the beginning of the XXI century global economic crisis forces companies to take over restructuring actions. These changes are often associated with the reduction of employment and shaping of the new contract agreements with employees. Outplacement continues to be weakly popular and poorly recognized in Poland. It is the concept of responsible management of redundancies, which allows to mitigate the negative effects of losing a job and reduce the period of unemployment. The aim of this paper is to describe the essence and potential of outplacement usage in Poland. Undertaken critical analysis of the literature indicate measures for anticipate restructuring and outplacement functions in the protection of key enterprises competencies. Outplacement key stakeholders at the regional level were specified. Possibilities of outplacement organization including the local partnerships and pacts were explored. In other words, the cooperation of the commercial, public and non-governmental sector entities. Summary include proposals for further practical actions.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: restructuring anticipation, unemployment, outplacement stakeholders, local partnerships and pacts, regional and local development, cross-sectoral cooperation, outplacement

JEL Classification: G34, J64, J21

Suggested Citation

Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Klimczuk, Andrzej, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development) (October 13, 2013). M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego (Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development), [in:] R. Geisler (ed.), Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, b. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2339816

Magdalena Klimczuk-Kochańska

University of Warsaw - Faculty of Management ( email )

1/3 Szturmowa Street 02-678
Warsaw
Poland

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
453
PlumX Metrics