שערי הכניסה לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים: מגמות לא אחידות של הרחבה וצמצום

דין ודברים ז 155, 2012

42 Pages Posted: 30 Oct 2013

See all articles by Benjamin Shmueli

Benjamin Shmueli

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 29, 2013

Abstract

בחיבור זה תוצג מגמה לא אחידה במידה מסוימת בפסיקת בית המשפט העליון בשנים האחרונות באשר לסף הכניסה בשעריו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ומתן פיצויים לנפגעים מכוח החוק, וכן באשר ליציאה מגדר החוק ותביעה על פי דיני הנזיקין. החיבור יועלו שלושה מקרי מבחן למגמה זו, המציגים תמונה שאינה חד-משמעית בשאלה אם מגמת הפסיקה בפרשנות החוק היא להצר את סף הכניסה לחוק או להרחיבו, ואם המגמה אכן אינה אחידה, מה הסיבה לחוסר אחידות זו.

אנסה להראות שהתוצאות של אותה אי-אחידות אינן תמיד הגיוניות אם משווים בין ההתייחסות לנפגעים "תמימים" להתייחסות נפגעים שאינם "תמימים". באשר לנפגעים "תמימים", קיימים מקרים שבהם אין להם יכולת דה פקטו לתבוע איש על נזקם, ונשללת מהם יכולת התביעה נגד המבטחת על פי החוק, דרך פרשנות מצמצמת, אך שהיה אפשר לפרש, גם אם בדוחק, את פגיעתם כנכללת בגדר החוק. לעומת זאת נפגעים שאינם "תמימים", שהפרו כללים בסיסיים בפעולת הנהיגה ברגל גסה (כגון נהיגה ללא רישיון, נהיגה ללא כיסוי ביטוחי, נהיגה ללא רשות, שימוש ברכב כנשק ושימוש הרכב למטרות ביצוע פשע) ונפגעו תוך כדי פעולתם זו, פתוחה לפניהם הדרך לתבוע, אם הדרך החוק ואם מחוץ לו. זו תוצאה שלא רק שאינה צודקת אלא גם אינה עולה בקנה אחד עם המטרה הסוציאלית של החוק ועם המדיניות שלפיה אל לו לחוטא לצאת נשכר-מדיניות שהיא אינטרס ציבורי ממדרגה ראשונה.

כן אראה שאחת התוצאות של חוסר האחידות היא שלנפגעים "תמימים" שנפגעו במהלך שוד רכבם אין יכולת לתבוע כל גורם אחר דה פקטו אם לא יאפשרו להם להיכנס למסגרת החוק. תוצאה זו מנוגדת לעקרון פיזור הנזק ומותירה את הנזק במקום שבו נפל. נפגעים אלה עומדים בפני שוקת שבורה בשל הפרשנות החדשה בפסיקה, שלפיה החוק לא חל עליהם. פרשנות כזו גם אינה עולה בקנה אחד עם המגמה הכללית להעצים את זכויות הקרבן, גם במשפט האזרחי, בעיקר כשלא נותרת בידיו כל אפשרות להגשת תביעה אזרחית. לעומת זאת נפגעים שאינם "תמימים", שהפרו כללים בסיסיים בפעולת הנהיגה, יקבלו פיצוי במקרים רבים מכוח החוק. אך גם נהגים שאינם "תמימים" ושנפגעו אינם נכנסים לחוק עומדת לרשותם חלופה בדמות תביעה לפי פקודת הנזיקין, שהיא אולי אפילו משופרת בהיבטים מסוימים מתביעה על פי החוק. אציע פרשנויות אחרות לצורך שינוי התוצאה הנוגעת לנפגעים "תמימים" בשוד דרכים.

Keywords: פלת"ד, פרשנות, נפגעים תמימים, דיני נזיקין

Suggested Citation

Shmueli, Benjamin, שערי הכניסה לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים: מגמות לא אחידות של הרחבה וצמצום (October 29, 2013). דין ודברים ז 155, 2012 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2346956

Benjamin Shmueli (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://www.law.biu.ac.il/en/node/455#tabs-tabset-5

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
31
Abstract Views
299
PlumX Metrics