פיצוי בגין פגיעה בסיכוי במקרים של חוסר ודאות בדבר פגיעה עוולתית באינטרס

עיוני משפט כז(1) 323, 2003

18 Pages Posted: 1 Nov 2013

See all articles by Camil Fuchs

Camil Fuchs

Tel Aviv University

Benjamin Shmueli

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Ron Shapira

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 31, 2013

Abstract

מאמר זה מניח קיומו של קשר הדוק בין כללי-דין, פרוצדורה ומתודת חקירה, ומזהיר - בהקשר מסוים - מפני בניית תיאוריה משפטית על סמך נתוני הסתברות המוצבים בנוסחה נתונה יש-מאין בלא להצביע על שיטת חקירה העשויה להפיק אותם.

לארונה הציג פרופסור אריאל פורת את גישתו בדבר האפשרות להשתמש בדוקטרינת הפיצוי בגין פגיעה בסיכוי בתביעות נזיקיות. דוקטרינה זו אינה יציר משפטי "טהור", והיא שלובה ואף תלויה, ולעיתים באופן מכריע, במחקרים אפידמיולוגיים, באומדנים ובהסתברויות. לדעת המחברים, חלק מהתומכות שדוקטרינה זו, כפי שהוצגה על-ידי פורת, נשענת עליהן עלול ליפול כתוצאה מחוסר שימת-לב לקשר ההכרחי בין הדוקטרינה לבין אותם מחקרים.

המאמר מתמקד באחד מסוגי המצבים שהציג פורת: מקרים של חוסר ודאות בדבר פגיעה עוולתית באינטרס לצד ודאות לגבי קיום ההתנהגות העוולתית של הגורם הנתבע, אשר קיים סיכוי כלשהו שהתנהגות הנתבע היא שגרמה לנזקיו של התובע. בחינה מדוקדקת של שתי הדוגמות שהציג פורת לתמיכה בדוקטרינה באותו מקרה מעידה שלא יהיה ניתן, באחד מסוגי הדוגמות ובדוגמות אקטואליות אחרות הדומות לו, לאמוד באמינות את השפעתו של גורם סיכון מסוים לצורך תביעתו בידי מי שטוען כי הפעילות העוולתית של אותו גורם סיכון גרמה לו לנזק, המתבטא בפגיעה בסיכויו שלו לא לחלות במחלה מסוימת. באותו סוג דוגמות קיימות כמה בעיות המעבירות על האפשרות לאמוד את הסיכוי שאותו גורם סיכון אכן גרם לנזק, וביניהן: היעדר אפשרות לתכנון ניסוי אמין (הקשור, בין היתר, לבעיה בזיהוי האוכלוסייה הרלוונטית הנבדקת ומאפייניה) וחוסר אפשרות לבודד באופן אמין את השפעת חלקו של הגורם הנחקר-הנתבע מהשפעת גורמים אחרים, ידועים או סמויים, שגם הם נטלו או היו עלולים ליטול חלק בנזק. בעיות אלה משפיעות על יסוד הקשר הסיבתי, שהוא יסוד הכרחי ומצטבר בין יסודותיה של העוולה הנזיקית שמכוחה תובעים במקרים אלה (רשלנות או מצג-שוא רשלני).

אילו היו כל הנתונים הרלוונטיים קיימים בידי החוקר, הוא היה יכול להפיק נתוני הסתברות סבירים העשויים לתמוך בשימוש בדוקטרינת הפיצוי בגין פגיעה בסיכוי במקרים של חוסר ודאות בדבר פגיעה עוולתית של גורם מסוים באינטרס של התובע; אך מכיוון שבחלק מן המקרים לא ניתן כלל לערוך אומדן אמין בהתבסס על אותם נתונים, והבעייתיות באותם מקרים הינה מהותית, ולא טכנית גרידא, אזי, באותם מקרים, התביעה הנזיקית המסתמכת על דוקטרינת הפיצוי בגין הפגיעה בסיכוי עשויה להתגלות כעומדת על בסיס רעוע.

Keywords: דוקטרינת הפגיעה בסיכוי, נתוני הסתברות, קשר סיבתי, רשלנות

Suggested Citation

Fuchs, Camil and Shmueli, Benjamin and Shapira, Ron A., פיצוי בגין פגיעה בסיכוי במקרים של חוסר ודאות בדבר פגיעה עוולתית באינטרס (October 31, 2013). עיוני משפט כז(1) 323, 2003, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2348238

Camil Fuchs

Tel Aviv University ( email )

Ramat Aviv
Tel-Aviv, 6997801
Israel

Benjamin Shmueli (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://www.law.biu.ac.il/en/node/455#tabs-tabset-5

Ron A. Shapira

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
348
PlumX Metrics