Svěřenský Fond Jako Výsledek Českého Pokusu O Právní Transplantaci Trustu: Zklamání Jako Dítě Očekávání? Vybranná zákonná ustanovení z pohledu zahraničního právníka (A Trust Fund as a Result of the Czech Attempt to Legally Transplant Trust: A Disappointment as a Child of an Expectation? Selected Statutory Provisions from the Foreign Lawyer Points of View)

Posted: 3 Nov 2013 Last revised: 12 Mar 2014

Date Written: June 1, 2013

Abstract

Chezch Abstract: Nový občanský zákoník zavede do českého soukromého práva speciální právní konstrukci správy cizího majetku – svěřenský fond – a s tím související nové věcné právo, tzv. oddělené vlastnictví. Předlohou pro právní úpravu svěřenského fondu posloužila českému zákonodárci normativní úprava trustu v québeckém občanském zákoníku, která doktrinálně vychází z anglického trustu. Intence zákonodárce právně transplantovat doktrínu anglického trustu do českého právního prostředí autor tohoto příspěvku při znalosti teorie a praxe tohoto institutu namnoze vítá, jak je však podrobně pojednáno v tomto příspěvku, výsledek procesu je méně než uspokojivý. Tento příspěvek se nejprve zabývá doktrinální inkompatibilitou common law a civil law a aspektem duality vlastnictví v common law, což je pojednání nezbytné pro následnou kritiku odděleného vlastnictví a s tím souvisejících aspektů právní úpravy svěřenského fondu. Analýzu v tomto směru provádí autor tohoto příspěvku na modelovém případu neoprávněného převodu majetku ze svěřenského fondu na třetí osobu a taktéž nabízí úvahy nad ochranou osob oprávněných ze svěřenského fondu. V reakci na to se vede v druhé části diskuse na téma analogické způsoby implementace anglického trustu do českého práva, se zvláštním zaměřením na italskou cestu ratifikací Haagské Úmluvy o právu rozhodném pro trusty a jejich uznání. Stěžejní je pak vyústění v závěrečné části, v níž autor tohoto příspěvku mj. polemizuje o tom, jaký význam má pro Českou republiku přijetí québecké koncepce trustu, zda se zákonodárce vůbec detailněji zabýval tím, jak se promítne teoretický koncept odděleného vlastnictví do praxe a zda je zvolený způsob právě tím nejvhodnějším. Dále jsou kladeny otázky ústavnosti zvolené konstrukce, do jaké míry se svěřenský fond ujme v České republice a zda se český zákonodárce neměl při transplanaci trustu vydat právě italskou cestou transpozice trustu.

English Abstract: The new Civil Code will establish a special legal concept of trust-like structures – the trust fund – and a new related property law, the so called the separate patrimony, into the Czech private law. The Czech Legislator has taken the normative regulation of trust in the Quebec Civil Code as the model for the legal regulation of the trust fund which is itself doctrinally based on the English trust. The author of this paper, recognising the theory and practise of this institute, understands and appreciates the intentions of the legislator in legally transplanting the English trust doctrine into the Czech legal order. However, as will be elaborated on further in this paper, the results of the process are less than satisfactory. The author of this paper deals first with the doctrinal incompatibility of common law and civil law and with the dual aspect of ownership in the common law. This discourse is necessary for the subsequent criticism of the separate patrimony and the related legal regulation of the trust fund. To this effect, the author pursues an analysis of a hypothetical unlawful transfer of property in the trust fund to a third party as well as contemplates the protection afforded to the beneficiaries. Based on these deliberations, the author of this paper subsequently discusses the alternative manners of transposition of the English trust into the Czech law, with a particular focus on the Italian approach by ratifying The Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition. The crucial are conclusions drawn in the final part of the paper where the author, among others, considers whether there is any sense in the Czech Republic implementing the Quebec concept of trust, whether the Czech legislator even dealt in detail with the practical application of the theoretical concept of the separate patrimony and whether the chosen method of transposing the trust is the most suitable one. Further, the author of this paper questions the constitutional-compliance of the trust fund, the extent to which the trust fund will be used in the Czech Republic and whether the Czech legislator should not rather opt for the Italian method whilst transposing the English trust.

Note: Downloadable document is in Czech.

Keywords: Svěřenský fond, správa cizího majetku, trust, oddělené vlastnictví, dualita vlastnictví. | Trust fund, trust-like structures, trust, separate patrimony, duality of ownership.

Suggested Citation

Celadnik, Filip, Svěřenský Fond Jako Výsledek Českého Pokusu O Právní Transplantaci Trustu: Zklamání Jako Dítě Očekávání? Vybranná zákonná ustanovení z pohledu zahraničního právníka (A Trust Fund as a Result of the Czech Attempt to Legally Transplant Trust: A Disappointment as a Child of an Expectation? Selected Statutory Provisions from the Foreign Lawyer Points of View) (June 1, 2013). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2349063 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2349063

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
1,028
PlumX Metrics