מבקשי מקלט בישראל: חוקי, בלתי-חוקי או משהו לא ברור באמצע? הרהורים מזווית המשפט הבין-לאומי בנוגע לחוק למניעת הסתננות - עבירות שיפוט Asylum Seekers in Israel: Legal, Illegal or Somewhere Unclear in the Middle? Thoughts from the Perspective of International Law Regarding the Prevention of Infiltration Law - Offenses and Adjudication

HaMisphat Online: Human Rights, 2013

12 Pages Posted: 11 Dec 2013

See all articles by Ori Pomson

Ori Pomson

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 7, 2013

Abstract

תקציר בעברית: בספטמבר 16, 2013, בית המשפט העליון של ישראל בפסק דין סרג' אדם נ' הכנסת פסל חוק שהעניקה למדינה סמכות רחבה להכניס מהגרים שנכנסו לשטחה באופן בלתי-חוקי למעצר במשך זמן רב. לאור הסקירה המועטת בפסק הדין לגבי הדין הבין-לאומי, רשימה זו דנה בזכויות מהגרים בלתי-חוקיים אלו לפי דיני פליטים ולפי דיני זכויות אדם, המעוגנים במשפט הבין-לאומי. לאחר מסקנתה כי דיני פליטים רק מעניק כמות זכויות מינימלית למהגרים הנ"ל, הרשימה דנה בזכויותיהם לפי דיני זכויות אדם. הרשימה טוענת כי ההגנה שדיני זכויות אדם מעינקה - אמנם עם הגבלות - היא יותר מטיבה למהגרים שנכנסו באופן בלתי-חוקי לשטחה של ישראל.

English Abstract: On 16 September 2013, the Israeli Supreme Court in the Adam v. the Knesset case struck down a law providing the State with the authority to detain migrants entering its territory unlawfully for long amounts of time. In light of the relatively little analysis of international law in the Court's judgment, this Article (written in Hebrew) discusses the rights these illegal immigrants may have under international refugee law ("IRL") and international human rights law ("IHRL"). Following its conclusion that IRL provides minimal protection to such migrants, the Article considers the rights of these migrants under IHRL. The Article submits that the protection provided under IHRL - though with limitations - is more beneficial to such immigrants.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: International Law, International Refugee Law, International Human Rights Law, Israel, Right to Liberty, Freedom from Expulsion, Treaty Interpretation

Suggested Citation

Pomson, Ori, מבקשי מקלט בישראל: חוקי, בלתי-חוקי או משהו לא ברור באמצע? הרהורים מזווית המשפט הבין-לאומי בנוגע לחוק למניעת הסתננות - עבירות שיפוט Asylum Seekers in Israel: Legal, Illegal or Somewhere Unclear in the Middle? Thoughts from the Perspective of International Law Regarding the Prevention of Infiltration Law - Offenses and Adjudication (December 7, 2013). HaMisphat Online: Human Rights, 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2365049

Ori Pomson (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
296
Abstract Views
1,127
rank
112,447
PlumX Metrics