Sistemele de Asistare a Deciziilor in Contextul Societatii Cunoasterii (Decision Support Systems in the Context of Knowledge Society)

234 Pages Posted: 26 Jan 2014

See all articles by Daniel Homocianu

Daniel Homocianu

Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Accounting, Business Information Systems and Statistics

Date Written: 2009

Abstract

Romanian Abstract: În aceasta lucrare bazata pe teza de doctorat intitulată "Sistemele de Asistare a Deciziilor în Societatea Cunoaşterii" tratăm aspecte teoretice şi aplicative referitoare la luarea deciziilor în mediul economic şi nu numai.

In prima parte, a fost facuta o introducere în problematica tezei de doctorat, cercetarea impusă chiar prin titlul tezei presupunând o serie de obiective şi un ansamblu specific de ipoteze de lucru expuse în acest context. Mai mult, pentru a simplifica parcurgerea ideilor expuse, am considerat necesară şi o prezentare succintă a structurii tezei.

Alegerea titlului "Sistemele de asistare a deciziilor în societatea cunoaşterii" a vrut să fie şi o provocare conştientă la a sesiza importanţa contextului pentru studiul sistemelor de asistare a deciziilor şi a mutaţiilor suferite de acestea.

Cât priveşte denumirea de "sisteme de asistare" şi nu "de support" - aşa cum este vehiculat în multe traduceri româneşti, alegerea a ţinut mai ales de caracterul interactiv al acestor sisteme, respectiv de ideea că orice decizie sau proces decizional, indiferent de complexitatea sa, a avut, are şi va avea întotdeauna un anumit suport mai mult sau mai puţin ştiinţific, obiectiv şi demonstrat.

Dincolo de caracterul teoretic dorit de noi în expuneri de idei, definiţii, clasificări, schematizări, explicaţii, argumente şi interpretări, finalitatea acestei teze de doctorat s-a vrut a fi una practică, aplicativă. Tocmai din acest motiv, nu am omis exemple ce privesc anumite posibilităţi de implementare folosind tehnologia informatică disponibilă la ora actuală, chiar dacă aceasta a însemnat de multe ori şi referirea la denumiri concrete de firme şi produse consacrate în domeniu.

Succint, obiectivele cercetării au fost: determinarea şi argumentarea unei legături obiective a cunoaşterii, societăţii şi economiei cunoaşterii, cu studiul sistemelor de asistare a deciziilor; identificarea modelelor teoretice de luare a deciziilor, cu limitele şi avantajele specifice, respectiv a tipologiilor de decizii şi procese decizionale pentru care se aplică;realizarea unor clarificări teoretice şi determinarea unor tendinţe în evoluţia sistemelor de assist are a deciziilor; identificarea tehnologiilor din domeniul asistării deciziilor şi a posibilităţilor de extindere a ariei acestora; demonstrarea aplicabilităţii modelelor teoretice consacrate folosind aceste tehnologii în cadrul sistemelor de asistare a deciziilor.

Teza de doctorat a avut ca punct de plecare şi o serie de ipoteze de lucru, cum ar fi: •managerii-decidenţi sunt utilizatori finali informatizaţi; •deciziile luate cu ajutorul sistemelor de asistare a deciziilor presupun de cele mai multe ori rezolvarea unor probleme semistructurate; •există o legătură concretă a sistemelor de asistare a deciziilor cu contextul societăţii cunoaşterii şi aceasta se bazează pe mai multe subipoteze: -decidenţii pot fi consideraţi specialişti ("muncitori ai cunoaşterii"); -tehnologiile utilizate de sistemele de asistare a deciziilor pot fi asimilate vectorilor tehnologici ai societăţii şi economiei cunoaşterii; -modelele şi simbolurile constituie o formă primară de cunoaştere.

Teza de doctorat a fost împărţită în cinci capitole. Primul, capitolul de faţă, s-a vrut a fi o introducere în problematica asistării deciziilor în contextul societăţii cunoaşterii, respectiv o trecere în revistă a obiectivelor şi structurii tezei de doctorat.

Al doilea capitol tratează anumite elemente teoretice care privesc cunoaşterea, organizaţia bazată pe cunoaştere, specialiştii sau aşa-zişii "muncitori ai cunoaşterii", respectiv societatea şi economia cunoaşterii. Sunt avute în vedere şi aspecte care asigură legătura cu tehnologia, respectiv cu sistemele de asistare a deciziilor, prin considerarea unor piloni sau vectori ai societăţii şi economiei cunoaşterii. Din această perspectivă, nu sunt omise nici referirile la manageri, ca specialişti şi utilizatori ai acestor sisteme.

Capitolul al treilea reprezintă o scurtă teoretizare a unor elemente legate de decizii, procese şi modele decizionale. Se insistă mai ales pe particularităţi ale deciziilor în management, pe clasificări ale acestora, pe optimizarea deciziilor multidimensionale, respectiv pe anumite modele consacrate, cu prezentarea limitelor specifice şi a îmbunătăţirilor aduse în timp.

Cel de-al patrulea capitol este dedicat sistemelor de asistare a deciziilor, încercându-se o îmbinare a elementelor teoretice consacrate, cu anumite opinii, contribuţii şi exemple proprii.

Ultimul capitolul conţine o sinteză a concluziilor realizate pe parcursul tezei de doctorat, o enumerare a articolelor şi cărţilor publicate, care compun bibliografia de autor şi justifică continuitatea cercetării care stă la baza acestei teze de doctorat, respectiv o viziune asupra contribuţiilor personale şi direcţiilor viitoare de lucru.

Teza se extinde pe parcursul a 234 pagini şi conţine 5 anexe, 140 de figuri, 15 tabele şi 395 de referinţe bibliografice.

English Abstract: In this work based on the doctoral thesis entitled "Decision Support Systems in the Knowledge Society" we treat theoretical and practical aspects related to decision-making in the economic environment and beyond.

In the first part, it was made an introduction to the thesis research, the research being imposed even by title and by assuming a series of objectives and a specific set of hypotheses presented in this context. Furthermore, to simplify browsing ideas presented, we considered necessary also a brief overview of the thesis structure.

Choosing the title "Decision Support Systems in the Knowledge Society" wanted to be a conscious challenge to refer to the importance of context for the study of decision support systems and of their shifts.

Regarding the translation "sisteme de asistare" and not "de suport" - as is rumored in many Romanian translations, the choice was mostly determined by the interactivity of these systems and also by the idea that any decision or decision-making, regardless of the complexity, had, has and will always have a certain support more or less scientific, objective and demonstrated.

Aside from the desired theoretical exposure of ideas, definitions, classifications, schematization, explanations, arguments and interpretations, the purpose of this thesis was meant to be a practical approach. For this reason, we have not omitted examples concerning implementation possibilities using computer technology available today, even though it often meant the reference to specific names of companies and products well-known in the field.

Briefly, the objectives of the research were: determination and prooving the accepted relation between knowledge society, knowledge economy, and the study of decision support systems; to identify theoretical models of decision making, with specific limitations and advantages and also the typology of decisions and decision-making processes to which it applies; development of theoretical clarification and determination of trends in the development of decision support systems; identification of technologies for decision making and of possibilities to extend them; and to demonstrate the applicability of theoretical models established using these technologies in decision support systems.

The Ph D thesis had at its starting point a series of hypotheses, such as: • the managers are instructed end-user; • the decisions using decision support systems often involve solving semi-structured problems; • there is a clear relation between decision support systems with the context of the knowledge society and this is based on several sub-hypotheses: - the decision makers can be considered specialists ("workers of knowledge"); - the technologies used by decision support systems can be treated as technological vectors for knowledge society and economy; - the patterns and symbols are the primary form of knowledge.

The doctoral thesis has been divided into five chapters. The first chapter was meant to be an introduction to assist decisions in the context of the knowledge society, namely a review of the objectives and structure of the thesis.

The second chapter deals with some theoretical elements of knowledge, knowledge organization, experts or so-called "workers of knowledge" and knowledge society and economy. Another focus is on issues connected to technology and to decision support systems, by considering some vectors or pillars of knowledge society and economy. From this perspective, there are not omitted some references to managers as professionals and users of these systems.

The third chapter is a brief theorization of items related to decision processes and decision models. It places particular emphasis on the peculiarities of management decisions on their classification, on optimization of the multidimensional ones and on some models established, presenting specific limits and improvements over time.

The fourth chapter is devoted to decision support systems, trying a combination of established theoretical elements with certain personal views, contributions and examples.

The last chapter contains a summary of the findings made during the thesis, a list of published articles and books that make up the bibliography of the author and justify the continuity of research behind this thesis and also a vision on personal contributions and future directions.

The thesis extends over 234 pages and contains five annexes, 140 figures, 15 tables and 395 references.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Knowledge Society, Decision Support Systems, Data Warehouse, OLAP, Data Mining, Geographic Information Systems, Graphical User Interfaces, Ciphers

JEL Classification: O33

Suggested Citation

Homocianu, Daniel, Sistemele de Asistare a Deciziilor in Contextul Societatii Cunoasterii (Decision Support Systems in the Context of Knowledge Society) (2009). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2384380 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2384380

Daniel Homocianu (Contact Author)

Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Economics and Business Administration, Department of Accounting, Business Information Systems and Statistics ( email )

Romania

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
65
Abstract Views
768
rank
350,403
PlumX Metrics