חוזים רגולטוריים בשווקים פיננסיים בישראל
(Regulatory Contracts in Israeli Financial Markets)

עיוני משפט לה 447, 2012

46 Pages Posted: 29 Jan 2014 Last revised: 28 Sep 2017

Date Written: December 25, 2012

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מציג ומפתח מודל של חוזים רגולטוריים לתיאור הסכמות שנערכות בין רגולטורים לחברות מפוקחות, בדבר תנאי הרגולציה. הסכמות אלו משקפות את שינויהגישה במדינה המינהלית ממשטר לממשל, שידוע בכינוי New Governance . באמצעותדיאלוג בין הצדדים, מעוצבת ונקבעת חליפת רגולציה מותאמת אישית למפוקח, בשלושתרובדי הרגולציה: הסדרת הכללים, הפיקוח עליהם והאכיפה.

המאמר מדגים את מודל החוזים הרגולטוריים בשוק הפיננסים בישראל — בעיקר בבנקיםובבתי השקעות. הדוגמה הראשונה נוגעת להסדרי אכיפה, במסגרתם מסכימים רגולטוריםשלא לנקוט באמצעי אכיפה נגד גופים פיננסיים מפֵרים בתמורה להתחייבותם של הגופיםלהפסיק את הפעילות המפֵרה, לנקוט פעולות ארגוניות, ובכלל זה חילופי־גברי, ולשלם קנסות כבדים. הדוגמה השניה עוסקת בהסכמות בנוגע לשלב ההסדרה, שנערכו בין המפקח על שוק ההון לבין בנקים שונים ערב כניסתם לתחום הייעוץ הפנסיוני. במסגרת זו ניתן לכלבנק רישיון ייעוץ פנסיוני לאחר קיום משא־ומתן עמו על תנאי הפעילות העתידית, רמת השירות שתינתן ללקוחות ואופי הציות להוראות רגולטוריות שונות בתחום.

הדוגמאות ממחישות את מאפייניהם של החוזים הרגולטוריים בשווקים פיננסיים: הסכמה, רגולציה מותאמת אישית, רמת פורמאליות נמוכה, רמת פומביות ושקיפות נמוכהוהחלפת תמורה. המאמר סוקר מאפיינים אלו ולאחר מכן עובר לתיאור האתגרים שהחוזיםמעוררים במישור הלגיטימיות המשפטית, הלגיטימיות הדמוקרטית והלגיטימיות הפוליטיתשלהם. מבחינה משפטית, הדיון מתמקד בשאלות מתחום המשפט המינהלי שעוסקות במידתההתאמה של ההסכמות לעקרון שלטון החוק, לעקרון חוקיות המינהל ולפירמידת הנורמות;במתחם שיקול הדעת שיש להעניק לרשות; וברמת ההתחייבות המשפטית שנוצרת לצדדים.הדיון בלגיטימיות הדמוקרטית עוסק ברמת השקיפות וברמת הפומביות הנאותה שיש להחיל על ההסכמות. עניין זה מתקשר גם לבעיית הלגיטימיות הפוליטית־מוסדית של החוזים, שגלומה בחשש מפני השפעה של מניעים זרים על ההסכמות, ברוח תורת הבחירה הציבורית Public Choice. המאמר מציע קווי מחשבה ראשוניים לשיכוך הבעיות, בהם: הסדרה בדין, תיבנות ההליך המינהלי, פיתוח דיני חוזים רגולטוריים ופיקוח שיפוטי.

English Abstract: This article suggests and develops a regulatory contracts approach to describe deals made between regulators and supervised companies regarding the terms of their regulation. These agreements represent a shift in state management from government to what is known as New Governance. A custom-made regulation is set via a dialogue between the parties, in three main layers: rule-setting, supervision and enforcement.

The article demonstrates the regulatory contracts approach in the Israeli financial sector – mainly in commercial banks and investment banks. The first case-study deals with enforcement arrangements in which regulators agree to refrain from action against defaulting financial bodies, in return for the financial bodies' commitment to cease the defaulting behavior, undertake organizational changes, including a shakeup of management, and pay heavy fines. The second case-study deals with agreements referring to the rule-setting stage of the regulatory process, struck between the Supervisor of the Capital Market and various Israeli commercial banks pending their entrance to the pension advisory market. In this framework each bank received a pension advisory license after having negotiated the conditions of future operation, quality of customer service, and the nature of compliance with various regulatory directions in the field.

The case-studies illustrate the characteristics of regulatory contracts in financial markets: consensus, custom-made regulation, a low level of formality, a low level of publicity and transparency, and quid pro quo. The article reviews these characteristics and goes on to identify the challenges these contracts raise as regards their legal, democratic and political legitimacy. The legal discussion focuses on questions from the field of administrative law dealing with the extent to which the contracts accord with the rule of law, the principle of administrative legality and the norm pyramid, the scope of regulatory judgment, and the contracts' enforceability level. The discussion of democratic legitimacy deals with the appropriate levels of transparency and publicity. This matter is also related to the contracts' problem of political-institutional legitimacy, manifest in the fear of foreign influences on the agreements, in the spirit of public choice theory. The article proposes some preliminary ideas for tackling the problems, including legal regulation, administrative structuring, the development of regulatory contracts law, and judicial review.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: רגולציה, חוזים רגולטוריים, בנקים, בתי השקעות, ייעוץ פנסיוני, דנקנר

Suggested Citation

Yadin, Sharon, חוזים רגולטוריים בשווקים פיננסיים בישראל
(Regulatory Contracts in Israeli Financial Markets) (December 25, 2012). עיוני משפט לה 447, 2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2385260

Sharon Yadin (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
36
Abstract Views
370
PlumX Metrics