המחקר האמפירי כחוליה החסרה בניתוח הכלכלי של זכויות יוצרים: המחקר שישנו, המחקר שאינו, והמחקר שאינו יודע לשאול (The Empirical Study as the Missing Link in the Economic Analysis of Copyright)

יואב מזא"ה "ניתוח המחקר ב'המרחב הבינתחומי של הקניין הרוחני', מרים ביטון וליאור זמר עורכים, 2015

35 Pages Posted: 30 Jan 2014 Last revised: 9 Jan 2017

See all articles by Yoav Mazeh

Yoav Mazeh

Ono Academic College Faculty of Law

Date Written: January 29, 2014

Abstract

תקציר בעברית: מאמרו של ד"ר יואב מזא"ה בוחן את הניתוח הכלכלי של זכויות יוצרים מפרספקטיבה אמפירית, שמשום מה נדחקה לקרן זווית. הספרות הנרחבת בנוגע לניתוח הכלכלי של זכויות יוצרים עושה זאת כמעט ורק באמצעות דיונים תיאורטיים, ובאופן ספציפי, תוך התייחסות למתח שבין הצורך בתמריץ כלכלי ליצירה אל מול העלות החברתית שיש בהגבלה בשימוש ביצירות בגין זכויות יוצרים. אלא שדיונים אלה נעדרים ביסוס אמפירי ביחס להשפעה הכלכלית בפועל של זכויות יוצרים.

המאמר יראה כי לצורך קבלת החלטות נכונה ביחס לעיצוב החוק, דרוש מחקר אמפירי בנוגע לשווי של זכויות יוצרים. חלק ב' של המאמר יעמוד על הקשיים המתודולוגיים של מחקרים אמפיריים בתחום זה, ויסביר מדוע קיימים מחקרים חלקיים כל-כך בתחום זה. חלק ג' יבחן את המחקרים האמפיריים הקיימים בתחום, ואת מגבלותיהם של מחקרים אלה.

חלק ד' של המאמר יציע מתודות נוספות למחקרים אמפיריים. בהסתמך על מחקרים אחרים שנעשו בתחומים אחרים, כמו גם על מתודות מחקריות שיוצעו כאן לראשונה, חלק ד' יראה כיצד ניתן לבצע מחקרים נוספים, אשר יאפשרו למקבלי ההחלטות לעצב את החוק בהתבסס על נתונים אמפיריים בנוגע לשווי של זכות היוצרים ובנוגע להשפעת זכות היוצרים על היקף היצירה של יצירות חדשות בתעשיות הקשורות לזכויות יוצרים.

English Abstract: The extensive literature dealing with the economic analysis of copyright tends to be theoretical, focusing in particular on the need for an economic incentive to “create” versus the social cost, due to copyright, of limiting the use of the ”creation”. But these discussions lack empirical support regarding the economic effect of copyright in practice.

The article shows that an empirical study of the economic value of copyright is needed in order to draft the law correctly. Section B points to the methodological difficulties of empirical studies in this field, which explain the small number of studies on this topic. Section C examines existing studies and points out their limitations. Section D proposes additional methodologies for use in empirical studies. Based on empirical studies conducted in other fields, as well as on methodologies proposed here for the first time, section D describes how such studies should be carried out. Studies conducted following these guidelines can help decision-makers formulate policies based on empirical findings about the economic value of copyright and on the effect of copyright on the creation of new works in copyright-related industries.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: זכויות יוצרים, קניין רוחני, משמעות כלכלית, מחקר אמפירי, תמריץ ליצירת יצירות; ניתוח כלכלי; זכות יוצרים; יואב מזאהףתת; Yoav Mazeh

Suggested Citation

Mazeh, Yoav, המחקר האמפירי כחוליה החסרה בניתוח הכלכלי של זכויות יוצרים: המחקר שישנו, המחקר שאינו, והמחקר שאינו יודע לשאול (The Empirical Study as the Missing Link in the Economic Analysis of Copyright) (January 29, 2014). יואב מזא"ה "ניתוח המחקר ב'המרחב הבינתחומי של הקניין הרוחני', מרים ביטון וליאור זמר עורכים, 2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2387878

Yoav Mazeh (Contact Author)

Ono Academic College Faculty of Law ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

HOME PAGE: http://mazeh.co.il

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
190
Abstract Views
482
rank
157,065
PlumX Metrics