הסדרת המחזור במשק הביתי: מחקר אמפירי של ההיבטים הדמוגרפיים וההתנהגותיים של מדיניות מחזור דיפרנציאלית בישראל
The Regulation of Recycling in Israel: An Empirical Study of the Demographic and Behavioral Aspects of Recycling Policy

מחקרי משפט כט-2 התשע"ד

77 Pages Posted: 5 Feb 2014 Last revised: 26 Dec 2015

See all articles by Yuval Feldman

Yuval Feldman

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Oren Perez

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Keren Shmueli-Sidi

Independent

Date Written: February 5, 2014

Abstract

מחקר זה עוסק ביחס שבין רגולציה ומוטיבציה. המחקר בא למפות את יחסי הגומלין שבין נתונים דמוגרפיים, הקשרים מוסדיים, מוטיבציות ותמריצים לבין המכשיר המשפטי שבו משתמש הרגולטור. הקשרו של המחקר הוא תחום המחזור, אך המסקנות העולות ממנו חורגות מתחום זה ומבקשות להצביע על מגמה כללית בדבר היחס שבין אופן עיצוב הרגולציה ונכונותם של האזרחים ליישם את הנורמה שהרגולציה מבקשת ליצור. המחקר מתמקד בתחום המחזור בשל ריבוי האסטרטגיות הרגולטוריות שבהן משתמשים בתחום זה, הכוללות מכשירים וולונטריים, פיקדונות, קנסות וכן שימוש בטכנולוגיה. בשל חופש ההסדרה שניתן בחוק לרשויות המקומיות בתחום המחזור נטען, כי לממצאי המחקר רלוונטיות רבה לזירת המדיניות המוניציפלית. זאת ועוד, לתובנות העולות ממחקר זה עשויה להיות השלכה באשר לאופן עיצובה של מדיניות רגולטורית בכל תחום שבו המחוקק מבקש לעודד פעולה פרו סביבתית של משקי הבית. בפרט מצביע המחקר על היתרונות הגלומים ברגולציה דיפרנציאלית, המביאה בחשבון את המאפיינים הפסיכולוגיים והדמוגרפיים של האוכלוסייה שאליה מכוונת הרגולציה. המחקר בוחן את ההשלכות ההתנהגותית של מכשירים משפטיים שהיה בהם שימוש במסגרת רגולציית מחזור, באמצעות סקר שנערך בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל (1,800 משתתפים). ממצאינו מצביעים על כך, שעיצוב מדיניות רגולטורית בתחום המחזור צריך להתבצע תוך רגישות להשפעה האקספרסיבית של החוק ותוך ניתוח ההשפעה של התערבות רגולטורית על מוטיבציות חיצוניות ופנימיות לציות לחוק. המחקר אף חושף את יחסי הגומלין שבין רמות מוטיבציה פנימיות וחיצוניות ביחס לחשיבות המחזור בקרב אוכלוסיות שונות במדינה, שאותן אנו מאפיינים במחקר זה. בפרט בוחן מחקר זה את היתרונות ואת החסרונות של מכשירים וולונטריים מול שימוש בסנקציה ושל מכשירים מבוססי מחיר – כמו פיקדון – אל מול קנסות; כן נבחן השימוש בארגונים פרטיים כ"סוכני רגולציה". בהתבסס על הממצאים אנו מנתחים את הערך הפוטנציאלי של שימוש במדיניות של "רגולציה דיפרנציאלית" על מנת לתמרץ פעולות מחזור. רגולציה כזו היא מותאמת למאפייני האוכלוסייה שעליה היא חלה, ולפיכך עליה להיות מעוצבת בידי מי שהיכרותם עם הקהילה היא הטובה ביותר, דהיינו הרמה המוניציפלית או הארגונית.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: רגולציה דיפרנציאלית, מוטיבציה, תמריצים, פקדונות, קנסות

Suggested Citation

Feldman, Yuval and Perez, Oren and Shmueli-Sidi, Keren, הסדרת המחזור במשק הביתי: מחקר אמפירי של ההיבטים הדמוגרפיים וההתנהגותיים של מדיניות מחזור דיפרנציאלית בישראל
The Regulation of Recycling in Israel: An Empirical Study of the Demographic and Behavioral Aspects of Recycling Policy (February 5, 2014). מחקרי משפט כט-2 התשע"ד . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2391087

Yuval Feldman

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Oren Perez (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel
+972-3-5317798 (Phone)
+972-3-5351856 (Fax)

Keren Shmueli-Sidi

Independent

No Address Available

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
107
rank
247,636
Abstract Views
893
PlumX Metrics