ניתוח התנהגותי של החלטות שיפוטיות: הישגים ואתגרים
(Behavioral Analysis of Judicial Decision making: Achievements and Challenges)

משפט ועסקים, יפורסם בקרוב
Law & Business, Forthcoming

28 Pages Posted: 21 Apr 2014

See all articles by Eyal Zamir

Eyal Zamir

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Doron Teichman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: April 20, 2014

Abstract

תקציר בעברית: רשימה זו סוקרת באורח ביקורתי את ההישגים של הניתוח ההתנהגותי (ביהביוראלי) של החלטות שיפוטיות ואת האתגרים הניצבים בפני המחקר בתחום זה. בין היתר, הרשימה מציגה תיאוריות כלליות בדבר החלטות שיפוטיות, כמו "מודל הסיפור" ותיאוריות של קוהרנטיות. היא אף מתארת את ההשתקפות של תופעות קוגניטיביות מוכרות בהחלטות שיפוטיות, לרבות אפקט הפשרה ואפקט הניגוד, הטיית החכמה בדיעבד, הטיית המחדל ועיגון. הרשימה בוחנת את הרתיעה של מקבלי החלטות שיפוטיות מהטלת אחריות על בסיס ראיות מסוגים מסוימים. תשומת-לב מיוחדת ניתנת ליישום של נורמות משפטיות ולהשפעת הבחירה בין כללים וסטנדרטים על הוודאות והצפיות של החלטות שיפוטיות. לבסוף, הרשימה מנתחת באורח כללי שתי סוגיות יסוד בניתוח ההתנהגותי של החלטות שיפוטיות: החלטות בקבוצה וההשוואה בין החלטות של שופטים מקצועיים להחלטות של הדיוטות.

English Abstract: This Essay critically reviews the achievements of the behavioral study of judicial decision making and the challenges it faces. Among other things, it presents general theories of judicial decision making, such as the story model and coherence-based reasoning. It also describes the reflection of well-known cognitive phenomena in judicial decision making, including the compromise and contrast effects, the hindsight bias, the omission bias, and anchoring. The Essay examines fact finders’ reluctance to impose liability based on certain types of evidence. Special attention is given to judicial application of legal norms to facts and the effect of the choice between rules and standards on the predictability of judgments. Finally, the Essay provides an overview of two fundamental questions in the behavioral analysis of judicial decision making: group decision making and judges’ versus laypersons’ decision making.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: החלטות שיפוטיות; כלכלה התנהגותית; מודל הסיפור; אפקט הפשרה; אפקט הניגוד; הטיית החכמה בדיעבד; הטיית המחדל; עיגון; ראיות נסיבתיות; ראיות סטטיסטיות; ראית בלתי-קבילות; כללים וסטנדרטים; החלטות בקבוצה, Judicial Decisionmaking; Behavioral Economics; Story Model; Compromise Effect; Contrast Effect; Hindsight

JEL Classification: A12, D70, D74, D78, K40, K41

Suggested Citation

Zamir, Eyal and Teichman, Doron, ניתוח התנהגותי של החלטות שיפוטיות: הישגים ואתגרים
(Behavioral Analysis of Judicial Decision making: Achievements and Challenges) (April 20, 2014). משפט ועסקים, יפורסם בקרוב
Law & Business, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2427063

Eyal Zamir (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel
+972 2 582 3845 (Phone)
+972 2 582 9002 (Fax)

Doron Teichman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
219
Abstract Views
1,297
rank
175,451
PlumX Metrics