İnnovasiya Menecmenti Və Azərbaycanda Tətbiqinin Səmərəliliyi (Efficiency of Innovation Management Implementation in Azerbaijan)

Caucasus and Central Asia in Globalization Process IV International Congress (2-4 May 2014)

13 Pages Posted: 9 May 2014

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Aybeniz Heyderova

Qafqaz University

Meral Dincer

Agri Ibrahim Çeçen Üniversiteti

Date Written: May 5, 2014

Abstract

Turkish Abstract: Innovasiya termini elmi-texniki inkişaf, keyfiyyəti artırmaq və mövcud sistemi daha da təkmilləşdirmək mənasını ifadə edir. Başqa bir ifadə ilə yeni ideyaların, təkliflərin, elmi- texniki ınkışaf nəzəriyyələrinin praktiki tətbiq edilməsinin kompleks həyata keçirilməsi prosesidir. Təhsil və tədqiqat sonrası ortaya çıxan yeni ideyalar və yeniliklərin istehsala tətbiq edilməsidir ki, nəticədə istehsal sisteminin həm özü həm də keyfiyyət göstəriciləri dəyişir. İnnovasiya menecmentinin fərqli xüsusiyyəti onun elmi- texniki nəaliyyətlərdən geniş istifadə edilməsinə, yeni texnologiyanın geniş tətbiqinə, istehsal edilən məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasına və, idarəetmədə yeni metodlar tətbiq edilərək istehlakçıların tələbatının ödənilməsinə və beləliklə də iqtisadi artımın əldə edilməsinə yönəldilmişdir. Yeni problemlər elmi- texniki və innovasiya fəaliyyətinə yeni prizmadan baxmaqla, elmi- texniki məhsula yeni yanaşmaların və onların düzgün idarə edilməsinin də formalaşmasını şərtləndirir. Beləliklə, qarşıda duran əsas məsələ ölkənin innovasiya sisteminin düzgün formalaşmasından və düzgün idarə edilməsindən ibarətdir. Bu tədqiqatda innovasiya menecmentinin Azərbaycanda tətbiq edilməsinin ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı və neft gəlirlərinin idarəedilməsində zəruri bir alternativ olaraq əhəmiyyəti tətqiq edilmişdir.Dünya təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqinin neft gəlirlərinin ilbəil azalma riskindən dolayı daha da zəruri olduğu vurgulanmışdır.

English Abstract: Innovation as a term refers to development of science, increase quality and evolve current system. In other meaning, it is process of complex implementation of new ideas, suggestions and theories. It is an industrial appropriation of new ideas and improvements as a consequence of education and research. Hence, it changes production process and its qualifications. The distinguished specification of innovation management lays on extensive use of scientific benefits, application of new technologies, development of product qualification, progressions toward to demand of consumers, and as a consequence to economic growth. New challenges force us to look at scientific and innovative activities from different dimensions in order to find better approaches and management. Therefore, the main challenge is to form and management innovation system in the country. This study researches an implementation of innovative management in Azerbaijan on development of non-oil sector and its crucial role in management of oil revenues. It is also important to apply international practice in this regard as a risk of gradually decreasing oil revenues in Azerbaijan.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: innovation, innovation management, scientific development.

JEL Classification: O31, O34, O14

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Heyderova, Aybeniz and Dincer, Meral, İnnovasiya Menecmenti Və Azərbaycanda Tətbiqinin Səmərəliliyi (Efficiency of Innovation Management Implementation in Azerbaijan) (May 5, 2014). Caucasus and Central Asia in Globalization Process IV International Congress (2-4 May 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2433078

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Aybeniz Heyderova

Qafqaz University ( email )

Baku Sumgait Road 16th km.
Hasan Aliyev Str. 120
Khirdalan, Baku AZ0101
Azerbaijan

Meral Dincer

Agri Ibrahim Çeçen Üniversiteti ( email )

Turkey

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
537
Abstract Views
939
rank
54,575
PlumX Metrics