Azərbaycan İqtisadiyyatinda Sahibkarliq Subyektlərinin Rolu Və Sahibkarliq Fəaliyyətinə Vergi Yükünün Təsiri (Role of the Entrepreneurship Subjects in Azerbaijan Economy and Influence of the Tax Burden to Business Activities)

Caucasus and Central Asia in Globalization Process IV International Congress 2-4 May 2014

9 Pages Posted: 7 May 2014

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Gulnare Bayramova

Qafqaz University

Date Written: May 5, 2014

Abstract

Turkish Abstract: Iqtisadi vəziyyətin arzuolunan səviyyəyə çatdırılması üçün dövlət müdaxiləsi vacibdir.Bu müdaxilənin əsas yollarından birinin vergi siyasəti alətindən istifadə edərək , vergi yükünün sahibkarlığa əsaslı təsirindən istifadə etməkdir.Təssərrüfat subyektlərinin, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektlərin iqtisadi fəaliyyətdəki mövqeyinin əhəmiyyəti, adı keçən təssərrüfat subyektlərinin fəaliyyətlərinə mane ola biləcək hansısa müdaxilənin yekununun iqtisadi fəallığın aşağı düşməsinə, vergidən büdcəyə daxilolmaların həcminin azalmasına, əhalinin rifah səviyyəsinin pisləşməsinə səbəb ola biləcəyi şəksizdir. Bu baxımdan təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan iqtisadi subyektlərin üzərinə düşən vergi yükünün həcminə mütənasib ölçüdə iqtisadi fəaliyyətə mane, yaxud dəstəkləyici təsirinin olması qeyd edilməklə dövlətin vergi siyasətinin vergi yükünün optimal səviyyəsinin təmin edilməsinə yönəldilməsinin vacibliyi tətqiq edilmişdir. Azərbaycanın müstəqillik əldə etdikdən sonra özəl sektorun iqtisadi sahədəki payının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına uyğun olaraq iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə və optimal biznes mühitinin formalaşdırılmasına nail olmaq üçün təssərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinə mane ola biləcək təsirlərin aradan qaldırılmasının vacibliyi bu tədqiqatda öz əksinin tapmışdır.

English Abstract: The government intervention is essential to deliver desired level of economic performance. One of the main ways of this intervention is to use the major impact of the tax burden on entrepreneurship as a fiscal policy instrument. Enterprises, especially the subjects of small and medium enterprises engaged in economic activity may be damaged by the any government regulation. As a result of these regulations, it is hard to avoid declining of economic activity, decreasing in tax revenues to the state budget and deterioration of the living standards of the population. In this respect, tax burden may have negative or positive effect on business entities engaged in economic activity. That is why, state's tax policy should ensure the optimal level of the tax burden. Also we know that, after gaining independence, the share of private sector in the economic sphere has significantly increased in Azerbaijan. In this paper, the importance of elimination of impacts that may interfere the operation of enterprises have been reflected in order to achieve sustainable economic growth and formation of an optimal business environment in Azerbaijan.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Tax burden, tax rates, entrepreneurial activity, entrepreneurship in Azerbaijan.

JEL Classification: H20, H21, H26

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Bayramova, Gulnare, Azərbaycan İqtisadiyyatinda Sahibkarliq Subyektlərinin Rolu Və Sahibkarliq Fəaliyyətinə Vergi Yükünün Təsiri (Role of the Entrepreneurship Subjects in Azerbaijan Economy and Influence of the Tax Burden to Business Activities) (May 5, 2014). Caucasus and Central Asia in Globalization Process IV International Congress 2-4 May 2014. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2433144

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Gulnare Bayramova

Qafqaz University ( email )

Baku Sumgait Road 16th km.
Hasan Aliyev Str. 120
Khirdalan, Baku AZ0101
Azerbaijan

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
538
Abstract Views
734
rank
54,643
PlumX Metrics