Ενα Περίγραμμα για την Κατανόηση Της Οικονομικής Και Κοινωνικής Ιστορίας Της Ελλάδας Του 19ου Αιώνα (An Outline for Understanding the Economic and Social History of 19th Century Greece)

Α. Μωυσίδης, Σ. Σακελλαρόπουλος, (επιμ.),(2010) Η Ελλάδα στον 19ο και 20ο αιώνα : Εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία, (Greece in 19th and 20th centuries: Introduction in the Greek Society) Αθήνα, Τόπος, σσ 71-86, ISBN 978-960-6863-72-1)

14 Pages Posted: 12 May 2014

Date Written: 2010

Abstract

Greek Abstract: Οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα του 19ου αιώνα δεν θυμίζουν τις κοσμοϊστορικές, επαναστατικές μεταβολές που γνώρισαν οι υπόλοιπες χώρες της Δ. Ευρώπης την περίοδο που ακολούθησε την Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγγλία και την Αστική Επανάσταση στη Γαλλία. Η «διπλή» επανάσταση – κατά τον Hobsbaum – παρέμεινε το μεγάλο ζητούμενο για τη μικρή Ελλάδα του 19ου αιώνα. Ούσα στις παρυφές του νέου ατλαντικού κέντρου στο οποίο μεταφέρθηκε ο παγκόσμιος πολιτισμός με φορέα το νέο βιομηχανικό καπιταλιστικό σύστημα, βίωνε μόνο τον απόηχο των μεγάλων μεταβολών. Αστικές μεταρρυθμίσεις και οικονομικός εκσυγχρονισμός πραγματοποιήθηκαν αργά, σταδιακά. Οι μεγάλες και ξαφνικές ρήξεις με το παρελθόν δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στη νεώτερη ελληνική ιστορία. Καθ’ όλο τον 19ο αιώνα -περίοδο αναφοράς του παρόντος κεφαλαίου- η ελληνική οικονομία και κοινωνία διατηρούν τον αγροτικό τους χαρακτήρα. Το εμπόριο και η ναυτιλία παρά τις όποιες προσαρμογές στις οποίες αναγκάζονται από το διεθνές περιβάλλον, εξακολουθούν να δημιουργούν ιδιωτικό πλούτο ο οποίος ωστόσο δεν επενδύεται μαζικά στην χώρα. Παρά τις διοικητικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, η οικονομία, οι κοινωνικές δομές, οι συμπεριφορές και οι νοοτροπίες εξακολουθούν να παραπέμπουν σε ένα οθωμανικό παρελθόν. Ο δυισμός της οικονομίας και κοινωνίας χαρακτηρίζει όλον τον 19ο και επιβιώνει μέχρι τον 20ο αιώνα.

English Abstract: Economic and social developments in 19th century Greece did not evoke the momentous and revolutionary changes observed in the rest of Western Europe over the period that followed the industrial revolution in England and the bourgeois revolution in France. The "dual" revolution of Hobsbaum thus remained the major challenge for the 19th century Greece. Situated in the periphery of the new Atlantic center where the world culture was relocated following the emergence of the new industrial capitalist system, Greece felt only the reverberations of major world changes. Urbanization and economic modernization took place in a slow and gradual pace. Large and deep breaks with the Ottoman past are not a common phenomenon in Modern Greek history. Throughout the 19th century, the reference period of this chapter, the Greek economy and society retain their rural character. Trade and shipping, despite the adjustments imposed on them by the international context continue to generate private wealth, yet the latter is not invested massively in the country. Despite the administrative and political reforms, the Ottoman past is still the point of reference for the economy, the social structures, and the attitudes of social classes and elites. The dualism of economy and society which emerges during the 19th century survives until the 20th.

Note: Downloadable document is in Greek.

JEL Classification: N13

Suggested Citation

Sakellaropoulos, Theodoros, Ενα Περίγραμμα για την Κατανόηση Της Οικονομικής Και Κοινωνικής Ιστορίας Της Ελλάδας Του 19ου Αιώνα (An Outline for Understanding the Economic and Social History of 19th Century Greece) (2010). Α. Μωυσίδης, Σ. Σακελλαρόπουλος, (επιμ.),(2010) Η Ελλάδα στον 19ο και 20ο αιώνα : Εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία, (Greece in 19th and 20th centuries: Introduction in the Greek Society) Αθήνα, Τόπος, σσ 71-86, ISBN 978-960-6863-72-1), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2435502

Theodoros Sakellaropoulos (Contact Author)

Panteion University of Athens ( email )

Athens
Athens 117 45
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
479
Abstract Views
2,554
rank
88,484
PlumX Metrics