Poliitilise diskursuse analüüs rahvusvahelise õiguse uurimismeetodina. Võitlus globaalse ülivõimu pärast ja polaarsus rahvusvahelises õiguslikus argumentatsioonis (Political Discourse Analysis – A Method for International Law Research. Contest for Global Superpower and Polarity in International Legal Argument)

Estonian Social Sciences IXth Conference on the 25th of April 2014 at the University of Tartu

30 Pages Posted: 19 May 2014 Last revised: 20 Jan 2015

See all articles by Jaanika Erne

Jaanika Erne

University of Tartu, Faculty of Law, Public Law

Date Written: April 25, 2014

Abstract

Estonian Abstract: Ettekanne tutvustab rahvusvaheliste suhete uurimismeetodi – poliitilise diskursuse analüüs – kasutamist rahvusvahelise õiguse uurimisel põhjusel, et rahvusvahelistumist määrab poliitiline võitlus hegemoonia eest, mistõttu enamus ka kaudselt rahvusvahelise õigusega seonduvatest õiguslikest argumentidest sisaldab poliitikat ning võib sisaldada poliitilist vastasseisu. Ka Euroopa Liit toimib multipolaarses (mitmekiiruselises) maailmas, mis on jõudnud muuhulgas koloniaalperioodist postmodernse imperialismi ajastusse, kus õigus muutub vastavuses muutustega valitsevates ideoloogiates ja poliitikates. Nii mõjutavad tänast Euroopa Liitu tema igapäevatoimimises peamised geopoliitilised ja suurte mängude teemad – Euroopa Liit ja Venemaa, Euroopa Liit ja Hiina, Euroopa Liit ja islamiriigid, Euroopa Liit ja Aafrika, Euroopa Liit ja Ida-Aasia, Euroopa Liit ja Kesk-Aasia üldiselt, Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika – poliitiliselt on Euroopa Liit seotud selliste ajalooliste arengutega nagu Briti imperialismist välja kasvanud Ameerika Ühendriikide imperialismistrateegia, Vene impeerium, kommunismijärgsed võimu ümberkorraldused, Iisraeli seisund ja NATO kollektiivkaitse imperialismiprojektis, BRICS-i riikide pürgimused ülivõimule, Euraasia energia- ja võimu allikana – mistõttu ei peaks üksnes poliitikud küsima, kas Euroopa Liit on üks ülivõimule pürgijatest iseeneses või osa imperialismiprojektist, kes juhib Euroopat, ja kelle juhtimisele aitab kaasa tema kui ametniku või kodaniku igapäevategevus? Ettekande aluseks olevat uurimistööd on teoreetiliselt enim mõjutanud Martti Koskenniemi, Jan Klabbersi, Edward Schiappa, Eric Walbergi, Zbigniew Brzezinski, Rein Müllersoni, Tsuyoshi Hasegawa, Nicola Casarini, jt autorite uurimused. Empiiriliselt analüüsiti institutsionaalset tegevust ning kohtupraktikat. Et põhjendada poliitilise diskursuse analüüsi kasutamist rahvusvahelise õiguse uurimisel tuletab ettekanne esmalt meelde maailma ajaloolisi arenguid, püüdes postmodernse imperialismi, geopoliitika ja suurte mängude teemadega siduda moraali, poliitika, mina ja ühiskonna, struktuursete piirangute ja poliitilise võitluse teemasid, samuti inimloomusest tulenevat püüet leida inimkoosluses (s.h maailm) liider, kes ei suuda siiski mitte kunagi rahuldada kõikide moraalseid eelistusi, mistõttu jääb hegemoonilise ühtsuse saavutamine utoopiaks. Seejärel näitab ettekanne polaarsuse ideed seoses I maailmasõja järgsete arengutega, näiteks külma sõja perioodist tuntud bipolaarse vastasseisuna Ida ja Lääne vahel, Euroopas, Aasias üldiselt, kolonialismijärgses Kagu-Aasias, Lõuna-Aasias, Lähis-Idas, Ladina-Ameerikas, ja Aafrikas, riigisiseste ja rahvusvaheliste institutsioonide seesmise polaarsusena (nt ÜRO Julgeolekunõukogu). Lõpuks püütakse näidata seonduvat vastasseisu rahvusvahelis-õiguslikes aktides, näited on valitud nii institutsionaalsest praktikast (nt poliitilised otsused, otsesed ja kaudsed otsused seoses välisinvesteeringutega, erasektori valitsemine, erakondade võistlevus, majandusotsused, julgeolek, arenguabi) kui kitsamalt kohtupraktikast (nt Rahvusvaheline Kohus – Temple of Preah Vihear, Legality of Use of Force, Lockerbie, Aerial Incident; Euroopa Inimõiguste Kohus – Bosphorus, Bankovic, Bronze Soldier; Euroopa Liidu Kohus – Yusuf, Kadi). Poliitilise diskursuse analüüsi meetodi kasutamine rahvusvahelise õiguse uurimisel võib anda rohkem võimalusi parimaks otsustuseks diferentseeruva integratsiooni ja mitmetasandiliste tehingute tingimustes, sest võib aidata ära tunda poliitilise vastuolu rohujuuretasandile lähemal. Ettekande aluseks on autori poolt Tartu Ülikooli kursuse OIAO.07.052 Protection of Human Rights under EU Law täiustamiseks 2010.a teostatud uurimus ning 2012.a Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna kursuse HOL6025 External Relations of the EU läbiviimiseks teostatud uurimus.

English Abstract: The presentation constitutes an apology for use of political discourse analysis – which is a research method of international relations – as a method for international law research, demonstrating that as internationalization is determined by hegemonic struggle, legal arguments that are even indirectly related to international law usually contain politics and may contain also political contest/opposition. The European Union (EU) is also an actor in a multipolar/multispeed World – the World that has developed from the colonial period to the era of postmodern imperialism and law has changed and changes in accordance with changes in governing ideologies and politics. That way, the today's EU is in it's daily action influenced by the main topics of geopolitics and Great Games – the EU and Russia, the EU and China, the EU and Islamic States, the EU and Africa, the EU and East-Asia, the EU and Central Asia generally, the EU and Latin-America – politically the EU is also connected with such historical developments as outgrowth of the British imperialism of the US strategy of imperialism, the Russian Empire, post-Communist rebalance of power, status of Israel and the NATO's collective defence in the imperialism project, pursuit of the BRICS-States for superpower, Eurasia as source of energy and power – consequently not only the politicians should ask whether the EU is one of the pursuers for superpower sui generis or part of someone's imperialism project?, Who is leading Europe?, and Whose leadership is supported by his/her daily activity as an official or citizen?

The theoretical basis of this research has most been influenced by Martti Koskenniemi, Jan Klabbers, Isabela and Norman Fairclough, Edward Schiappa, Eric Walberg, Zbigniew Brzezinski, Rein Müllerson, Tsuyoshi Hasegawa, Nicola Casarini, etc. Empirically have been analysed institutional acts and case law.

For fulfilment of apologetical aim, while the presentation first reminds of the World's historical developments, the topics of postmodern imperialism, geopolitics and Great Games are linked with the topics of morals, politics, individual and society, structural limits, and political struggle; and reminded is also the intrinsically human attempt to find a leader in every community (incl. the World community) who is unable to correspond to everyone's moral preferences, which is the reason for the hegemonic universality remaining utopia.

The presentation demonstrates the idea of polarity related to the post World War I developments, for example, as known from the Cold War era bipolar opposition between the East and the West, in Europe, in Asia generally, in post-colonial South-Eastern Asia, South-Asia, Middle East, Latin-America, and Africa, as well as inner polarity in internal and international institutions (for example, in the UN Security Council). The presentation demonstrates the presence of (bi)polarity also in international legal acts, examples have been chosen from institutional practice generally (for example, political decisions, direct and indirect decisions related to foreign investment, private sector governance, party competition, economic decisions, security, development aid) and more strictly from international case law argument (for example, the International Court of Justice – Temple of Preah Vihear, Legality of Use of Force, Lockerbie, Aerial Incident; the European Court of Justice – Bosphorus, Bankovic, Bronze Soldier; the Court of Justice of the EU – Yusuf, Kadi).

The presentation tries to offer a model for political discourse analysis for international case law research hoping that the use of the method of political discourse analysis for international law research may give more possibilities for the best decision in the condition of differentiated integration and multi-level interaction. The presentation bases on research conducted mostly in 2010 for advancement of the course OIAO.07.052 "Protection of Human Rights under EU Law" at the University of Tartu, and research conducted in 2012 for the course HOL6025 "External Relations of the EU" at the faculty of Social Sciences of the Tallinn University of Technology.

Note: Downloadable document is in Estonian.

Keywords: political discourse analysis; international legal argument; methodology

Suggested Citation

Erne, Jaanika, Poliitilise diskursuse analüüs rahvusvahelise õiguse uurimismeetodina. Võitlus globaalse ülivõimu pärast ja polaarsus rahvusvahelises õiguslikus argumentatsioonis (Political Discourse Analysis – A Method for International Law Research. Contest for Global Superpower and Polarity in International Legal Argument) (April 25, 2014). Estonian Social Sciences IXth Conference on the 25th of April 2014 at the University of Tartu, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2438317 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2438317

Jaanika Erne (Contact Author)

University of Tartu, Faculty of Law, Public Law ( email )

Tartu
Estonia

HOME PAGE: http://https://www.etis.ee/portaal/isikud.aspx?lang=en

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
434
PlumX Metrics