Poliitikasse võistleva investeerimise teooria Euroopa tasandil (The Investment Theory of Party Competition at European Level)

Presentation held at the Estonian Social Sciences IXth Conference on the 25th of April 2014 at the University of Tartu

28 Pages Posted: 19 May 2014 Last revised: 20 Jan 2015

See all articles by Jaanika Erne

Jaanika Erne

University of Tartu, Faculty of Law, Public Law

Date Written: April 25, 2014

Abstract

Estonian Abstract: Kui riigis kontrollivad erakonnad riiklikku võimu, siis Euroopa tasandil toimivad erakonnad võimaldavad kontrollida riigiülest võimu. Seega kujundavad Euroopa tasandil toimivad erakonnad poliitikat, mistõttu on oluline teada nende toimimise aluseid. Ettekanne püüab esmalt avada Euroopa tasandil toimiva erakonna mõiste, võrdleb neid erakondi liikmesriikide erakondadega ja esindatusega Euroopa Parlamendis, piiritleb need erakonnad Euroopa tasandi poliitilistest sihtasutustest ning selgitab lühidalt Euroopa erakondade toimimise õiguslikke aluseid, misjärel annab ülevaade Euroopa erakondade üldisest tegevusest ja Eesti esindatusest nendes erakondades. Seejärel käsitleb ettekanne Euroopa erakondi Thomas Fergusoni erakondadesse võistleva investeerimise teooria seisukohast. Esmasteks järeldusteks on, et Euroopa tasandi erakonnad on välja kasvanud riikide ajalooliselt kujunenud erakondadest ja nende dünaamikast, jagunedes sarnaselt riikide erakondadele üldiselt parem-, kesk- ja vasakpoolseteks, ning võimalik on eristada liberaalsust, radikaalsust, sotsiaaldemokraatlust ja konservatiivsust vastavalt ideoloogiate jämedale liigitusele Hagopiani järgi, ehkki mõne Euroopa tasandi erakonna nimest nähtub selgelt selle tuginemine mitmele põhiideoloogiale.

Euroopa tasandi erakondade süsteemi võib nimetada mitmeparteisüsteemiks. Süsteemil on laiahaardeparteide tunnuseid – pluralism, infoühiskond jm postmodernismile iseloomulikud tunnused, lisaks peegeldavad tänapäeva lõimunud Euroopa tasandi erakonnad lisaks üleeuroopalisele poliitilisele spektrile ka Euroopa ideoloogilist spektrit – religioone, rohelisi ideoloogiaid, rahvuslusideoloogiaid, suhtumist vähemustesse (mustlased jt rahvusgrupid), rassismi, vastupanuliikumisi, muid ideoloogilisi pingeid, ent kujundavad erinevate meediakanalite kaudu ka üleeuroopalist avalikku arvamust. Liikmete suure arvu tõttu on Euroopa tasandi erakondadel ka massiparteide tunnuseid, sealjuures on kodanikel võimalik globaalsete võrkude (näiteks interneti) kaudu erakondade tööd jälgida ja mõjutada. Samas ei peaks Euroopa tasandil toimivate erakondade tegevust hindama üksnes pluralistliku Euroopa poliitilise maastiku peegeldamise seisukohast, vaid ka valimiste korraldamise ja poliitika kujundamise seisukohast – ehkki Euroopa Parlamenti esitavad ja valivad esindajaid siiski liikmesriikide kodanikud, osalevad Euroopa tasandi erakonnad mitte üksnes valimiskampaaniate korraldamisel, vaid ka Euroopa Parlamendi töös ning Euroopa Liidu institutsioonide töös, viimastes toimuvate menetluste juured on Europarteide liikmeks olevate liikmesriikide erakondades, kes esitavad nii kandidaadid Euroopa Parlamenti kui riikide esindajad Euroopa Liidu institutsioonidesse, samal ajal väidetakse isegi Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika kasvavat politiseeritust, mistõttu on küsitud, kes rahastab ja määrab Euroopa poliitikat ning kas Euroopa Liit võib kaotada liidripositsiooni omaenda poliitiliste küsimuste otsustamisel võimalikult Euroopa Liidu mitteliikmesriikidest tuleva kapitali mõjul. Muuhulgas tutvustab ettekanne Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjon 26. jaanuaril 2011.a Euroopa tasandi poliitiliste erakondade rahastamise küsimuste arutelu aluseks olevaid uurimusi Euroopa erakondade eesmärkidest, nende tegevuse (nt asutamine ja finantsaruannete esitamine) õiguslikest alustest, mitmetasandilise erakonnasüsteemi ohtudest ning võimaliku kahjuliku mõju vältimisest. Ettekande aluseks on Tallinna Ülikoolis 2010/2011 õ.-a. loetud kursuse RIO 7007 European Union Law läbiviimiseks teostatud uurimus.

English Abstract: Within a State, the political parties control State power, whereas the political parties operating at European level control supranational power. That way, the political parties at European level shape politics and consequently is important to know the basis of their action.

The presentation explains the concept of political party operating at European level, views such Europarties comparatively to political parties of the EU Member States and political representation in the European Parliament, distinguishes them from political foundation at European level, and briefly explains the legal basis of Europarties' action. An overview is given of functioning of Europarties, Estonia’s representation in them, and finally the topics are viewed through the prism of Thomas Ferguson’s investment theory of party competition.

The initial conclusions are that the political parties at European Level have grown out of the European countries’ historically formed political parties and their dynamics, similarly to national political parties the Europarties can be generally divided into rightist, centrist and leftist parties. It is also possible to distinguish between liberals, radicals, social democrats and conservatives -- according to Hagopian's general classification of ideologies, although the name of several Europarties clearly demonstrates their relying on different basic ideologies.

The system of political parties at European level can be named mutliparty system. One can find several characteristic features of a catch-all party within the system - pluralism, information society and other features characterizing postmodernism. In the integrated Europe of today, the political parties at European level reflect besides all-European political spectrum also the ideological spectrum of Europe – religions, green ideologies, national ideologies, attitude towards minorities (the Roma and other national groups), racism, resistance movements, other ideological tensions – and shape the all-European public opinion through different media channels.

Because of the large number of members, the characteristic features of a mass party can be found in the system, whereas the citizens have the possibility of following and influencing the work of the political parties through global networks (e.g. the Internet).

At the same time, the functions of Europarties should not be assessed from the viewpoint of reflecting European pluralist landscape but also from the viewpoint of organization of elections and shaping politics -- although the Members of the European Parliament are presented and elected by the citizens of the EU Member States, the Europarties participate in organizing electoral campaigns, work of the European Parliament and EU institutions, the roots of the latters' proceedings reach to the EU Member States' political parties who are members of Europarties and who present the candidates to the European Parliament as well as State representatives to the EU institutions, while at the same time allegations have been made about growing politicization of even the European Security and Defence Policy, and therefore questions have been posed about who finances and determines European politics, and whether the EU might loose its leadership position in deciding its own political matters due to the possible capital flows from Third States.

The presentation introduces the underlying of the 26 January 2011 discussion by the Constitutional Affairs Committee of the European Parliament of the new rules on funding EU political parties and foundations documents and research concerning the aims and legal basis of action (e.g. registration, financial accountability) of political parties, problematic aspects of multi-level party system and elimination of possible dangers.

The presentation bases on research conducted for the course RIO 7007 European Union Law at the Institute of Political Science and Governance of Tallinn University.)

Note: Downloadable document is in Estonian.

Keywords: Europarties, multi-level party system, party competition, competition of politics

Suggested Citation

Erne, Jaanika, Poliitikasse võistleva investeerimise teooria Euroopa tasandil (The Investment Theory of Party Competition at European Level) (April 25, 2014). Presentation held at the Estonian Social Sciences IXth Conference on the 25th of April 2014 at the University of Tartu, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2438469 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2438469

Jaanika Erne (Contact Author)

University of Tartu, Faculty of Law, Public Law ( email )

Tartu
Estonia

HOME PAGE: http://https://www.etis.ee/portaal/isikud.aspx?lang=en

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
297
PlumX Metrics