הסדר טיעון הוא הסדר טיעון
(Plea Bargain is a Plea Bargain)

חוקים, גליון שישי, 2014

52 Pages Posted: 20 May 2014 Last revised: 3 Apr 2015

See all articles by Michal Tamir

Michal Tamir

The Academic Center of Law and Science

Yoni Livni

Independent

Date Written: May 19, 2014

Abstract

הסדרי הטיעון משמשים כיום בשיטת המשפט הישראלית, מספרית ומהותית, כלי מרכזי לאכיפת החוק. יחד עם גידולו של מוסד הסדר הטיעון גדלה הביקורת הציבורית עליו, אך היקף התעסקות בית המשפט במהות המוסד, כמו גם היקף הביקורת השיפוטית על הסדרים שנחתמו – נותר ביחס הפוך. חרף משקלו הגדל והולך של מוסד זה, עד היום טרם הכריעה הפסיקה מהו מעמדו הנורמטיבי של הסדר הטיעון, ולא הוחלט תחת איזו מערכת דינים יש לסווגו. במספר פסקי דין נבחנה התאמתו של הסדר הטיעון לאחד המבנים המשפטיים הקיימים בדין: "המודל החוזי", "המודל השלטוני" או "מודל חוזה הרשות" בניסיון למצוא לו "אכסניה" הולמת. אלא שניסיונות אלה היו מוקשים, משום שאילוץ מוסד ייחודי להידמות למוסד קיים מתעלם מייחודו של המוסד ואף עלול לגרור תוצאות לא רצויות הנובעות מהסיווג. במאמר נטען כי הסדר טיעון הוא הסדר טיעון. הוא מבנה משפטי מיוחד אשר חלה עליו נורמטיביות משולשת: המשפט הפלילי המהותי והדיוני – בהיותו של הסדר טיעון חלופה לניהולו של הליך פלילי מלא; המשפט הציבורי – בהיות המדינה התובעת וצד להסכמות שבהסדר הטיעון; והמשפט הפרטי – בשל המרכיבים החוזיים שבהסדר. הניסיונות לסווגו הם על-כן מיותרים. לטענת המחברים, ראוי ואף רצוי לפתוח את הסוגיה מיסודה ולקבוע מבנה סדור וקוהרנטי להסדרתה. על כן יש לקבוע סטנדרטים ומהם לגזור כללים למוסד הייחודי הזה. הצעת החוק משנת 2010 מפספסת את המטרה בהתעלמה מהצורך לקבוע בצורה עקרונית את מטרותיו של הסדר הטיעון ואת ההיררכיה בין המטרות ובכך שהיא מעגנת בעיקר הלכות ספורדיות שנקבעו בפסיקה ללא ניסיון ליצור משנה סדורה. בעייתיות זו מקבלת משנה תוקף לאור תיקון 113 לחוק העונשין שיצר רפורמה בענישה וקבע את עיקרון ההלימה כעיקרון מרכזי – אשר רחוק מעקרונות הענישה במסגרת הסדר טיעון. בהיעדר סטנדרטים ברורים בהצעת החוק המחברים מציגים בסוף המאמר את גישתם לעקרונות שראוי שיעמדו ביסוד מוסד הסדרי הטיעון ואת הכללים אשר ראוי שייגזרו מהם.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: הסדר טיעון, משפט פלילי, דיני חוזים,

Suggested Citation

Tamir, Michal and Livni, Yoni, הסדר טיעון הוא הסדר טיעון
(Plea Bargain is a Plea Bargain) (May 19, 2014). חוקים, גליון שישי, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2438922

Michal Tamir (Contact Author)

The Academic Center of Law and Science ( email )

Hamargoa 5
Hod Hasharon
Israel

Yoni Livni

Independent ( email )

No Address Available
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
263
Abstract Views
967
Rank
200,558
PlumX Metrics