מינוי בכירים בישראל: על הבולענות ההדדית של משפט ואתיקה
(Appointments to Senior Positions in Israel: On the Reciprocal Engulfment of Law and Ethics)

עתיד להתפרסם במשפט ועסקים, 2014

37 Pages Posted: 20 May 2014

See all articles by Ariel L. Bendor

Ariel L. Bendor

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Michal Tamir

The Academic Center of Law and Science

Date Written: May 19, 2014

Abstract

המאמר מציג שתי תופעות המאפיינות את הפסיקה ואת הפרקטיקה בעניין מינוי בכירים בישראל, ומצביע על בעייתיותן ועל הזיקה ביניהן. התופעה האחת היא היהפכותם של שיקולים אתיים לדומיננטיים במינויים לתפקידים בכירים בשירות הציבור. התופעה האחרת היא שהדיון בהיבטים האתיים, ומכל מקום ההכרעה בהם, מתמקדים במערכת המשפטית – בית-המשפט ויועצים משפטיים. הזיקה בין שתי תופעות אלה טמונה בכך שהחלטות על מינויים מתמקדות במקרים רבים בשאלות אתיות, וההכרעה הסופית מתקבלת על-ידי גורמים משפטיים, המתמקדים בהיבטים האתיים. בכך מתבטאת הבולענות ההדדית של משפט ואתיקה. האתיקה בולעת את המשפט בכך ששיקולים אתיים משתלטים על השיקולים המקצועיים והפוליטיים, והמשפט בולע את האתיקה בכך שהרשויות המכריעות בעניינים של אתיקה הנוגעים במינויים לתפקידים ציבוריים בכירים הן הרשויות המשפטיות.

בחלק הראשון של המאמר מוצגת הפסיקה הקיימת בעניין מינוי בכירים בשירות הציבורי, תוך הבחנה בין מינויים של נבחרים, כגון שרים בממשלה, לבין מינויים לתפקידים בכירים בשירות המדינה, ובמסגרת זאת לתפקידי פיקוד בכירים ברשויות הביטחון. חלק זה עומד על הפערים בין המסגרת המשפטית העקרונית שבית-המשפט מבקש להחיל לבין דרכי הפעלתה. בחלק השני של המאמר מוצעת הערכה ביקורתית – פוזיטיבית ונורמטיבית – של המגמות הנחזות בפסיקה. בסיום המאמר מוצעים קווים ראשוניים להתמודדות עם הבעיות הקיימות. באשר למינויים של נבחרי ציבור מוצע כי מגבלות אתיות ייקבעו בחוק כמגבלות כּשירוּת. באשר למינויים לתפקידים בכירים איתור. הצעה זו חלה, בשינויים המחויבים, גם על מינויים לתפקידים בכירים ברשויות הביטחון. בשירות המדינה מוצע כי אלה ייעשו ככלל לאור המלצות של ועדות איתור. הצעה זו חלה, בשינויים המחויבים, גם על מינויים לתפקידים בכירים ברשויות הביטחון.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: משפט ציבורי, מינוי בכירים, נבחרי ציבור, אתיקה

Suggested Citation

Bendor, Ariel L. and Tamir, Michal, מינוי בכירים בישראל: על הבולענות ההדדית של משפט ואתיקה
(Appointments to Senior Positions in Israel: On the Reciprocal Engulfment of Law and Ethics) (May 19, 2014). עתיד להתפרסם במשפט ועסקים, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2438946

Ariel L. Bendor (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Michal Tamir

The Academic Center of Law and Science ( email )

Hamargoa 5
Hod Hasharon
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
78
Abstract Views
383
rank
340,221
PlumX Metrics