Bütçe Büyüklükleri/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012.03) Zaman Serileri Analizi (Budget Size/Performance and Growth Data: Time Series Analysis (2000:01-2012:03) on Turkey)

The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 6, No. 4, pp. 863-893, April 2013

31 Pages Posted: 22 May 2014

See all articles by Bilal Kargi

Bilal Kargi

Aksaray University - Department of Banking and Finance

Date Written: April 1, 2013

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışmada, kamu kesiminin ekonomi içindeki faaliyetlerinin genel toplamı "kamusal ekonomik etkinlik" olarak tanımlanmakta ve bu etkinliğin, konjonktürel olarak karakteristik özellikleri değişse de farklı formlarda devam ettiği varsayılmaktadır. Böylelikle, hükümet faaliyetlerinin ekonomik niteliği, üretim alanından çekilse de tüketim alanında giderek büyüdüğüne ilişkin gözlemler, temelde hükümetlerin ekonomideki etkilerinin azalmadığını, etkiliğin yatırım veya üretim ile ilgili harcamalardan tüketim harcamalarına kaydığıbı ifade etmektedir. Siyasal mekanizmaların yine konjonktürel olarak belirlediği öncelikli ekonomik hedeflere uygun olarak, kamu kesiminin etkinlik tarzını değiştirdiği temeli üzerine çalışılmaktadır. Türkiye ekonomisindeki, ekonomik etkinliğin sürekliliği, bütçe büyüklüğü (bütçe harcamaları) ve bütçe performansı (bütçe açıkları) üzerinden ele alınarak, büyüme verileri ile olan ilişkisi zaman serileri analizine tabi tutulmaktadır. Türkiye ekonomisine ilişkin 2000:01-2012:03 dönemine ilişkin çeyreklik verilerle çalışılmıştır. Bu veriler üzerinden, yukarıda değinilen genel çerçeve içinden türetilen üç önerme test edilmektedir. Birincisi; bütçe açıklarının büyüme verileri ile olan ilişkisidir. İkinci önerme; dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri ile toplam vergi gelirleri ve bunun bütçe büyüklüğü içindeki payı itibariyle kamu kesiminin büyüklüğündeki değişmeler incelenmektedir. Üçüncü önerme ise; bütçe büyüklüğünün büyüme verileri ile olan ilişkisi üzerinedir. Sonuçlar itibariyle ilgili dönemde, kamu kesimi bütçe büyüklüğü Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ile güçlü bir ilişki içindedir ve bütçe, büyük ölçüde vergi gelirleri ile finanse edilmektedir. Vergi gelirleri de ortalama 68.47% oranında dolaylı vergilerden elde edilmektedir.

English Abstract: In this study, the overall sum of the activities of the public sector in the economy, "public economic efficiency" and the event is defined as the conjectural characteristics of the different forms have changed, but is assumed to continue. Still the primary economic goals set by the mechanisms of political conjuncture in accordance with the public sector on the basis of trying to alter the style of the event. Turkey's economy, the continuity of economic activity, the size of the budget (budget expenditure) and budget performance (budget deficits) focuses on taking the relationship between the growth data are subject to time-series analysis. Quarterly data for the period of 2000:01-2012:03 for the economy of Turkey were studied. This is based on the data, within the general framework is derived from the above-mentioned three propositions are tested. First, budget deficits correlated significantly with the growth data. The second proposition, with direct and indirect tax revenues as share of total tax revenues and the size of its budget, changes in the size of the public sector are examined. In the third proposal, the budget focuses on the relationship between size of the growth data. As the results in the period, the size of the public sector budget in a strong relationship with GDP and the budget is largely funded by tax revenues. Tax revenues from indirect taxes at an average rate of 68.47% is obtained.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Budget Size, Budget Performance, Tax Income, Economic Growth, Time Series Analysis

JEL Classification: H20, H50, H62, O40

Suggested Citation

Kargi, Bilal, Bütçe Büyüklükleri/Performansı Ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012.03) Zaman Serileri Analizi (Budget Size/Performance and Growth Data: Time Series Analysis (2000:01-2012:03) on Turkey) (April 1, 2013). The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 6, No. 4, pp. 863-893, April 2013, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2439457

Bilal Kargi (Contact Author)

Aksaray University - Department of Banking and Finance ( email )

Aksaray Üniversitesi
Şereflikoçhisar
Aksaray, Ankara 68100
Turkey

HOME PAGE: http://bilalkargi.wix.com/bilalkargix

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
66
Abstract Views
454
rank
450,702
PlumX Metrics