Sklonost ka Marginalizaciji drugog i drugačijeg u stavovima studenata Univerziteta u Nišu (On the Inclination towards Marginalization of the Other in the Attitudes of the Students of the University of Niš)

Jezik, Knjizevnost, Marginalizacija - Jezicka Istrazivanja, p. 235, 2014

14 Pages Posted: 13 Jul 2014

See all articles by Vladan Pavlovic

Vladan Pavlovic

University of Niš - Department of English

Miloš Jovanović

University of Niš - Department of Sociology

Date Written: 2013

Abstract

Serbian Abstract: Osnovni cilj rada je da analizira stavove studenata Univerziteta u Nišu vezane za: 1) upotrebu jezika (upotrebu latinice u srpskom jeziku, upotrebu jezika nacionalnih manjina, i sl.); 2) razne vidove međuljudskih odnosa (bračne, međunacionalne, unutranacionalne) kao i stavove koji se odnose na to koji značaj ispitanici pridaju različitim osobinama (polu, etničkoj pripadnosti, veri, itd.) ljudi sa kojima dolaze u kontakt. U tom smislu rad ispituje da li u datoj populaciji dominiraju stavovi koji se mogu smatrati ekspresijom nacionalizma ili kosmopolitizma (tj. veće/manje sklonosti ka marginalizaciji drugog i drugačijeg u datim oblasti kod date populacije), kao i da razmotri moguću povezanost takvih stavova sa više demografskih varijabli. Analizirani su podaci dobijeni u anketi sprovedenoj tokom akademske 2012/2013. godine, na reprezentativnom uzorku od 818 studenata datog univerziteta. Rad parcijalno potvrđuje polaznu hipotezu da studenti društveno-humanističkih nauka, zahvaljujući obrazovanju koje ih nužno upućuje da se bave raznim pitanjima iz oblasti društvenog života, zauzimaju stavove u kojima je sklonost ka marginalizaciji drugog i drugačijeg manje izražena u odnosu na studente koji se bave drugim disciplinama.

English Abstract: The paper presents the results of the questionnaire-based research related to the attitudes on language use and interpersonal relationships carried out on a representative sample of the students of the University of Niš during the winter semester 2012. In that sense, the paper presents the ways students have reacted to the use of the Latin alphabet in Serbian, the use of the language of the national minorities and related issues, as well as to the various aspects of interpersonal relations, all of which has served as the basis for gauging the degree of marginalization of the other in the given areas with the given population. The paper partially confirms the hypothеsis that the students involved in social sciences and the humanities are less prone to marginalization of the other in the given areas.

Note: Downloadable document is in Serbian.

Keywords: attitudes, language use, interpersonal relationships, nationalism, cosmopolitanism, marginalization of the other

Suggested Citation

Pavlovic, Vladan and Jovanović, Miloš, Sklonost ka Marginalizaciji drugog i drugačijeg u stavovima studenata Univerziteta u Nišu (On the Inclination towards Marginalization of the Other in the Attitudes of the Students of the University of Niš) (2013). Jezik, Knjizevnost, Marginalizacija - Jezicka Istrazivanja, p. 235, 2014 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2464657

Vladan Pavlovic (Contact Author)

University of Niš - Department of English ( email )

Cirila i Metodija 2
Nis
Serbia

HOME PAGE: http://https://www.filfak.ni.ac.rs/nastavno-osoblje/anglistika/item/209-vladan-pavlovic

Miloš Jovanović

University of Niš - Department of Sociology ( email )

Ćirila i Metodija 2
Niš, 18000
Serbia

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
31
Abstract Views
506
PlumX Metrics