זכויות, הלכה, והאדם שביניהן
(Human Rights, Jewish Law, and Humankind)

Human Rights, Jewish Law, and Humankind (2012)

28 Pages Posted: 6 Oct 2014

See all articles by Avishalom Westreich

Avishalom Westreich

College of Law and Business - Ramat Gan Law School

Date Written: October 1, 2012

Abstract

תקציר בעברית: ספר זה עוסק ביחסי הגומלין שבין היהדות, ובאופן קונקרטי – ההלכה, לבין שיח זכויות האדם. למושג זכויות האדם כמה משמעויות. הספר מבקש לאמץ כאן דרך ביניים המכירה בכך שזכויות האדם הן גורם מתווך בין ערכים לבין חובות, או, מנקודת מבט תרבותית, דרך ביטוי פרטיקולרית למערכת ערכים העומדת בבסיס זכויות אלו.

ליהדות פנים רבות. הספר מתמקד בהופעתה הנורמטיבית – בהלכה. טענתי היא שהשיח ההלכתי מתאפיין במערכת ערכים המשפיעה על ההכרעות הניתנות במסגרתו, כמו גם על אופיו ועיצובו. השפעה זו מתבטאת לעתים בגלוי, אך לרוב באופן סמוי, כגורם בעל השפעה בתהליך הפרשני. ברובד הסמוי, העקיף לעתים, יש מכנה משותף רחב מאוד בין היהדות לבין זכויות האדם, והוא מתבטא בשורשים המניעים את המערכות הללו, כל אחת בדרכה. לאור האמור יש לראות את עיקרו של המפגש בין שיח זכויות האדם לבין היהדות ברובד בסיסי זה, היינו ברובד הערכים המשותף לשתיהן. הפערים שבכל זאת קיימים בין השתיים הם ביטוי לגיטימי לפלורליזם ערכי, המאפשר את קיומן של מגוון דרכים כל עוד משותפת להן ההכרה בערכי יסוד שבמרכזם ערך החיים וכבוד האדם.

הספר איננו מבקש לטעון שהערכים המוסריים שבהלכה, ובראשם ערך החיים וכבוד האדם, הם הערכים היחידים המשפיעים עליה או שאופיו של המפגש המסוים בין ההלכה לזכויות האדם הוא היחיד המאפיין את השיח ההלכתי. אדרבה, בתוך ההלכה יש גם פערים וקונפליקטים פנימיים, לדוגמא: באשר לשאלת הטיפול בחולה שאיננו יהודי אגב חילול שבת. ובכל זאת אני טוען כי לערכים היסודיים יש משקל מרכזי בשיח ההלכתי – דומיננטי, אף כי לא בלעדי.

English Abstract:This volume deals with the interactions between Judaism — specifically, Jewish Law — and human rights. The concept of human rights has a number of meanings. This book seeks to adopt an approach that recognizes that human rights are, in effect, a mediating factor between values and obligations, or from a cultural standpoint, a particular mode of expression of a value system that underpins these rights.

Judaism is multifaceted. This study focuses on its normative appearance — in Jewish Law (halakhah). The argument is that halakhic discourse is characterized by a value system that has an impact on the decisions made within its framework as well as on its nature and design. While, at times, this influence expresses itself openly, it is generally communicated in a concealed manner, affecting the interpretive process. On the hidden, sometimes indirect, level, Judaism and human rights share a broad common denominator, which is manifested in the roots that set these systems in motion, each in its own way

Judaism is multifaceted. This study focuses on its normative appearance — in Jewish Law (halakhah). The argument is that halakhic discourse is characterized by a value system that has an impact on the decisions made within its framework as well as on its nature and design. While, at times, this influence expresses itself openly, it is generally communicated in a concealed manner, affecting the interpretive process. On the hidden, sometimes indirect, level, Judaism and human rights share a broad common denominator, which is manifested in the roots that set these systems in motion, each in its own way.

In light of the above, one must consider the main thrust of the encounter between human rights and Judaism on this basic level; that is, on the level of the values common to both of them. The gaps that exist between the two are a legitimate expression of moral pluralism, which enables the maintenance of a range of modes of thinking, as long as all systems recognize the same basic values, with the value of human life and human dignity the central values of all.

This book does not attempt to argue that the moral values in Jewish Law, foremost among them the value of life and human dignity, are the only values influencing Jewish Law, or that the nature of the specific encounter between Jewish Law and human rights is the only one that characterizes halakhic discourse. On the contrary, within Jewish Law there are also gaps and internal conflicts. Yet, the claim is made here that the basic values discussed above occupy a central position in halakhic discourse, dominant though not exclusive.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: human rights, judaism, jewish law, human dignity, values

Suggested Citation

Westreich, Avishalom, זכויות, הלכה, והאדם שביניהן
(Human Rights, Jewish Law, and Humankind) (October 1, 2012). Human Rights, Jewish Law, and Humankind (2012), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2505883

Avishalom Westreich (Contact Author)

College of Law and Business - Ramat Gan Law School ( email )

26 Ben-Gurion St.
Ramat Gan, 52275
Israel
+972546550333 (Phone)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
31
Abstract Views
424
PlumX Metrics