Om Urvalets Problem: Att Undervisa Inom Och Utom Den Politiska Teorins Kanon (On the Problem of Selection: Teaching Within and Without the Canon of Political Theory)

28 Pages Posted: 22 Oct 2014

See all articles by Johan Karlsson Schaffer

Johan Karlsson Schaffer

University of Gothenburg - School of Global Studies; University of Oslo - Faculty of Law

Date Written: October 17, 2014

Abstract

Swedish Abstract: Denna artikel angriper kanonproblemet i undervisning i politisk teori. Kanonproble-met är ofrånkomligt, eftersom vi måste välja ut en hanterlig uppsättning av centrala texter, tänkare och teorier för att undervisa en introduktionskurs i politisk teori. Emellertid bidrar vad vi väljer ut också till att forma en idé om vad som är politisk te-ori och politik. Mot denna bakgrund kontrasterar artikeln argument för att hålla fast vid en västerländsk kanon av politiskt tänkande mot argument för att expandera ka-non med icke-konventionella källor. Att undervisa utifrån kanon kan rättfärdigas i den mån den representerar essentiell bildning, erbjuder enastående, användbara resur-ser för att generera begrepp, teorier och forskningsfrågor, och utgör en gemensam va-luta och identitet för disciplinen. Att expandera kanon med alternativa källor kan dock tjäna viktiga funktioner för både undervisning och forskning: Det kan erbjuda kontrapunkter, unika insikter och möjligheter till jämförelse mellan kulturer och nat-ionell relevans, men också att reflektera över vad politisk teori är och kan vara. Ett di-versifierat urval reflekterar också både pedagogikens och den vetenskapliga forskning-ens inneboende pluralism. Jag avslutar genom att föreslå tre strategier för att hantera kanonproblemet i ljuset av de ofrånkomliga val det påtvingar oss som lärare i politisk teori.

English Abstract: This paper addresses the canon problem in teaching political theory. The canon problem is inescapable, since we must select a manageable set of key texts, thinkers and theories in order to teach an introductory course in political theory. However, what we select also serves to constitute an idea about what political theory and the subject matter of politics are. Against this backdrop, the paper serves to contrast arguments for holding to the established Western canon of political thought against arguments for expanding the canon with non-conventional sources. Teaching the canon can be justified in so far as it represents essential knowledge, provides outstanding, useful resources for generating concepts, theories and research questions, and offers a common currency and identity for the discipline. However, expanding the established canon with alternative sources can also serve important functions for both teaching and research: It may provide counterpoints, unique insights and opportunities for cross-cultural comparison and national relevance, but also to reflect on what political theory is and can be. A diversified selection also reflects the pluralism inherent in both pedagogy and scientific inquiry. I conclude by suggesting three strategies for dealing with the canon problem in light of the inescapable choices it forces upon us as teachers of political theory.

Note: Downloadable document is in Swedish.

Keywords: Canon, pedagogy, political theory, selection, teaching

Suggested Citation

Karlsson Schaffer, Johan, Om Urvalets Problem: Att Undervisa Inom Och Utom Den Politiska Teorins Kanon (On the Problem of Selection: Teaching Within and Without the Canon of Political Theory) (October 17, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2512213 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2512213

Johan Karlsson Schaffer (Contact Author)

University of Gothenburg - School of Global Studies ( email )

POB 700
Gothenburg, SE 40530
Sweden

University of Oslo - Faculty of Law ( email )

PO Box 6706 St Olavsplass
Oslo, 0130
Norway

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
29
Abstract Views
631
PlumX Metrics