Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania (Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People. Opportunities and Challenges)

J. Osiński, J.Z. Popławska, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, pp. 297-307.

11 Pages Posted: 7 Nov 2014 Last revised: 17 Nov 2014

Date Written: November 6, 2014

Abstract

Polish Abstract: We współczesnej polityce rynku pracy udział biorą nie tylko takie podmioty publiczne, jak urzędy pracy, lecz także niepubliczne agencje zatrudnienia prowadzone przez podmioty komercyjne i organizacje pozarządowe. Agencje zatrudnienia, mając zróżnicowane cele, struktury i formy zarządzania, podejmują w znacznej mierze działalność aktywizacyjną, zaadresowaną do grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym do osób niepełnosprawnych. Opracowanie ma na celu przybliżenie potencjału krajowych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Artykuł zwraca uwagę na teoretyczne koncepcje współpracy publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia na poziomie lokalnym i regionalnym. Przybliżono także wybrane wyniki badania własnego, w którym przeprowadzono analizę źródeł wtórnych i indywidualne telefoniczne wywiady kwestionariuszowe. W podsumowaniu przedstawiono rekomendacje praktyczne i potencjalne kierunki dalszych badań.

English Abstract: Contemporary labor market policy involves not only the public sector as labour offices, but also private employment agencies run by commercial entities and non-governmental organizations. Employment agencies have different objectives, structures and forms of management. They take a large extent of activation services addressed to people in a specific situation on the labor market, including disabled persons. Article aims to introduce the capacity of national employment agencies for disabled people, which are run by non-governmental organizations. Article draws attention to theoretical concepts of cooperation between public and private employment services at local and regional. The chapter also shows selected results of research conducted on the basis of an analysis of secondary sources and individual questionnaire telephone interviews. Summary contains practical recommendations and possible directions for further research.

Keywords: employment agencies, non-governmental organizations, disability, persons with disabilities, cross-sectoral cooperation, labor market policy, activation policy

JEL Classification: E24, J14, Z18

Suggested Citation

Klimczuk, Andrzej, Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania (Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People. Opportunities and Challenges) (November 6, 2014). J. Osiński, J.Z. Popławska, Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, pp. 297-307. . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2519916

Andrzej Klimczuk (Contact Author)

Warsaw School of Economics (SGH) ( email )

al. Niepodległości 162
Warsaw, Mazowieckie 02-554
Poland

HOME PAGE: http://www.sgh.waw.pl/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
22
Abstract Views
281
PlumX Metrics