უძრავი ნივთების კეთილსინდისიერი შეძენა არაუფლებამოსილი გამსხვისებლისაგან ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში (Good Faith (Bona Fides) Purchase of the Real Property from Unauthorized Alienator in the Georgian Judicial Practice)

Zarandia T., Good Faith (bona fides) Purchase of the Real Property from Unauthorized Alienator in the Georgian Judicial Practice, Current Issues of Georgian Law, in honor of Prof. Luarsab Andronikashvili, Tbilisi, 2014, 59-79

20 Pages Posted: 3 Apr 2015

See all articles by Tamar Zarandia

Tamar Zarandia

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)

Date Written: November 17, 2014

Abstract

Georgian Abstract: სტატია ეხება არაუფლებამოსილი გამსხვისებლისაგან უძრავი ნივთის შეძენისას საკუთრების უფლების მოპოვებას. ნაშრომში გამიჯნულია კეთილსინდისიერების პრინციპის „სუბიექტური“ გაგება („სუბიექტური“ კეთილსინდისიერება) კეთილსინდისიერების ზოგადი პრინციპისაგან. წარმოდგენილია უძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების წარმოშობის ნაციონალური კანონმდებლობით დადგენილი წინაპირობები, ხელშეკრულების ფორმა, რეგისტრაციის წესი. ქართული სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე განხილულია სამართლებრივი პოზიცია კეთილსინდისიერ შეძენასთან დაკავშირებით, სადავო ნივთების გასხვისების საკითხი, მტკიცების ტვირთი, უძრავ ნივთზე საკუთრების რეგისტრაციის მომენტი, კეთილსინდისიერი შეძენის ფარგლები და მისი მიმართება მეუღლეთა თანასაკუთრებასთან.

ნაშრომის აქტუალობა განპირობებულია არაუფლებამოსილი გამსხვისებლისაგან უძრავი ნივთის კეთილსინდისიერი შეძენის პრაქტიკული მნიშვნელობითა და ქართული „სამოსამართლეო სამართლის“ როლით წინამდებარე საკითხის მომწესრიგებელი ნორმების ინტერპრეტაციაში.

English Abstract: Represented article regards the issue of property right acquirement from unauthorized alienator. Paper separates “subjective” acceptation of good faith (“subjective” good faith) from the general principle of good faith. The text forms legal preconditions provided by the national legislation for the property right attainment, form of the contract, arrays of registration. Article discusses legal reasoning upon the good faith purchase, which is set up on the credible basis of Georgian judicial practice as well as the issue of arguable property alienation, burden of proof, the moment of real property registration, the scope of the good faith purchase and its acquaintance with matrimonial property.

Actuality of scholarly article is begotten from the practical essence of the considered issue along with the role of Georgian Judicial Justice in the interpretation of legal regulatory environment with this regards.

Note: Downloadable document is in Georgian.

Keywords: არაუფლებამოსილი გამსხვისებელი, უძრავი ნივთის შეძენა, ხელშეკრულების ფორმა, რეგისტრაციის წესი, უძრავ ნივთი, საკუთრების უფლება, [property right acquirement, unauthorized alienator, good faith, form of the contract, arrays of registration]

JEL Classification: K1

Suggested Citation

Zarandia, Tamar, უძრავი ნივთების კეთილსინდისიერი შეძენა არაუფლებამოსილი გამსხვისებლისაგან ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში (Good Faith (Bona Fides) Purchase of the Real Property from Unauthorized Alienator in the Georgian Judicial Practice) (November 17, 2014). Zarandia T., Good Faith (bona fides) Purchase of the Real Property from Unauthorized Alienator in the Georgian Judicial Practice, Current Issues of Georgian Law, in honor of Prof. Luarsab Andronikashvili, Tbilisi, 2014, 59-79. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2566289

Tamar Zarandia (Contact Author)

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) ( email )

1, Chavchavdze Ave
Building I
Tbilisi, 0218
Georgia

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
229
Abstract Views
729
rank
132,704
PlumX Metrics