Napoleon între Realitate și Ficțiune (Napoleon between Reality and Fiction)

227 Pages Posted: 15 Mar 2015 Last revised: 18 Mar 2015

See all articles by Simona Fer

Simona Fer

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC)

Date Written: March 6, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Alegerea titlului acestei cărţi, Napoleon între realitate şi ficţiune, se motivează prin faptul că un erou de o asemenea amploare reprezintă un reper important în transpunerea lui ca personaj de literatură, subiect în lucrările de pictură sau actor în ecranizările marilor regizori ai lumii, printr-o încercare de a sintetiza opere în care, în timp, au fost consemnate opinii „pro‖ sau „contra‖ vieţii şi activităţii împăratului francez. Toate acestea le-am exemplificat prin personalitatea lui Napoleon deoarece el reprezintă un adevăr istoric ca personalitate creatoare, ca exponent al unui fenomen social de epocă, dar şi o provocare în a porni pe urmele ficţiunii.

Scopul acestei lucrări a fost acela de a realiza o expunere conjugată a părerilor favorabile sau, din contră, nefavorabile ale autorilor menţionaţi pe parcursul prezentei cercetări, prin care să ne familiarizăm cu prezentarea generală a epocii lui Napoleon, cu structura de clasă a societăţii franceze din vremea sa şi totodată cu realizările care au rămas vizibile până în contemporaneitate, dar şi pentru a face cunoscute cititorilor cât mai multe publicaţii despre Napoleon, pe care poate le-au omis din anumite considerente sau nu intraseră încă în posesia lor.

Originalitatea temei propuse porneşte de la supoziţia că această carte ar putea deschide o perspectivă de ansamblu asupra elementelor care constituie tematica lucrărilor abordate, în acelaşi timp conferind o serie de reflecţii personale asupra personajului Napoleon, a cărui importanţă am încercat să o surprindem recurgând la un impresionant aparat critic existent de la Napoleon încoace. Desigur, despre Napoleon s-a scris o literatură impresionantă din punct de vedere numeric, însă am considerat că ar fi necesar, dar şi interesant ca în această carte să selectăm cât mai multe opere şi cât mai mulţi autori care şi-au dedicat poate toată viaţa căutării marelui personaj literar Napoleon, să le confruntăm şi să le dezbatem operele elaborând atât opinii de dreapta cât şi de stânga, după cum o cere un personaj atât de complex. Actualitatea temei constă în faptul că personajul literar Napoleon a suscitat interes contemporanilor săi, dar şi mai mult celor care au trăit după el continuând şi în prezent să prezinte un real interes, viaţa lui fiind un roman citit din toate timpurile cu multă pasiune. Îndreptăţirea de a aborda acest subiect se bazează şi pe faptul că Napoleon a reprezentat pentru fiecare generaţie atât un idol şi un etalon demn de urmat, cât şi un personaj care a atras după sine o multitudine de critici. Actualitatea temei este una şi de natură cognitivă prin faptul că s-ar cuveni ca fiecare dintre noi să deţinem un minimum de informaţii despre ceea ce a reprezentat în istorie împăratul Franţei, prin ceea ce s-a făcut remarcat şi prin ceea ce a lăsat posterităţii. Astfel, prin publicarea acestei cărţi ne aducem şi noi contribuţia la îmbogăţirea orizontului cunoaşterii literare, istorice şi artistice asupra personajului pe care îl vom aborda şi prin punerea în lumină a unor fapte care să stârnească curiozitatea cititorului. În zilele noastre apar tot mai multe ecranizări despre Napoleon, urmărite cu mare interes de către publicul larg, precum şi numeroase edificii istorice care sunt vizitate de oameni de pretutindeni, iar cărţile despre Napoleon continuă să fie lecturate cu o deosebită plăcere. Aceste situaţii evidenţiază şi mai pregnant actualitatea temei, adică nu doar îndreptăţirea de a o aborda, ci şi îndatorirea de a nu îl lăsa uitării şi desuetudinii pe cel care a fost împăratul Franţei, Napoleon Bonaparte. English Abstract: The choice of the title Napoleon between Reality and Fiction is motivated by the fact that the hero of this magnitude is an important milestone in his implementation as a literature character, as a model in paintings or actor in the greatest film makers screenings, with an attempt to summarize the works where in time there were recorded views "for" or "against" life and work of the French Emperor. We have exemplified all these through the personality of Napoleon, because he is a historical truth as a creative personality, as a representative of a social phenomenon of time, but also a challenge to pursue fiction.

The aim was to take a positive view of the combined exposure of favorable or conversely, adverse views, of the authors mentioned during this research, through which to become familiar with the overview of Napoleon's time, the class structure of French society from the time and also with the achievements which remained visible until today, but also to make known to readers several books on Napoleon, who may have missed from certain reasons, or did not entered into their possession.

The originality of the subject based on the assumption that this work could open an overview of the elements which are topics of the covered work, conferring to the work some personal reflections on the character of Napoleon, whose importance we tried to grasp resorting to an impressive critical apparatus existing since Napoleonic times. Undoubtedly, there has been numerically written an impressive literature about Napoleon, but I felt it would be necessary, but also interesting, that to select as many works and as many authors have devoted their whole life to the search of the great literary character, Napoleon, to confront and debate their work, developing views both of right and left, as required by a so complex character.

The topicality of the subject is that the literary character Napoleon aroused interest of his contemporaries, but more of those who lived after him, and now continuing to attract the reader's curiosity, his life being a novel lectured for years with great passion. The justification to tackle such an issue is based on the fact that Napoleon was the idol of each generation and a standard worthy of emulation, and a character that has attracted many critics. The topicality has also a cognitive nature and it would be appropriate for each of us to take a minimum of information about what the King of France was throughout the history, by what he was observed and left to the posterity. Thus, through this work we make our contribution to enrich the literary, historical and artistic knowledge, on the character we will address by emphasizing his doings. Nowadays there have been made a lot of movies about Napoleon, watched with interest by the general public and many historical buildings that are visited by people around the world, and also books about Napoleon still readable with a special pleasure.

This situations highlight even stronger the topicality of the subject, and not only the justification to address such an issue, but the duty of not leaving forgotten and obsolete the man who was King of France, Napoleon Bonaparte.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Suggested Citation

Fer, Simona, Napoleon între Realitate și Ficțiune (Napoleon between Reality and Fiction) (March 6, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2574624 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2574624

Simona Fer (Contact Author)

University of Oradea - Faculty of History, International Relations, Political Sciences and Communication Sciences (IRISPSC) ( email )

Str. Universităţii. Nr. 1
Oradea, Bihor
Romania

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
24
Abstract Views
541
PlumX Metrics