Γερμανία: Ηγεμονική Δύναμη Ή Ιδιοτελές Κράτος (Germany: Hegemonic Power or Selfish State)

48 Pages Posted: 21 Apr 2015

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: April 19, 2015

Abstract

Greek Abstract:Η Γερμανία είναι η χώρα που άντλησε τα περισσότερα πλεονεκτήματα τόσο από την εισαγωγή του ευρώ όσο και από την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης. Η εισαγωγή του ευρώ την κατέστησε κατά μια έννοια σε γεωοικονομική δύναμη ενώ η οικονομική κρίση σε ηγεμονική. Εύλογα λοιπόν, μια ενδεχόμενη κατάρρευση της ευρωζώνης θα καταστήσει την χώρα πρώτιστο θύμα (Crome: 2012) . Εύλογα λοιπόν, μια ενδεχόμενη κατάρρευση της ευρωζώνης θα καταστήσει την χώρα πρώτιστο θύμα (Crome: 2012) .

Εντούτοις η στρατηγική που ακολουθεί σήμερα η Γερμανία εντατικοποιεί τα ρίσκα σε σχέση με την συνοχή της ΕΕ. Ειδικότερα, υπό την ισχυρή πίεση της Γερμανίας επιβλήθηκαν στις νότιες χώρες της Ευρωζώνης δραστικά προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής τα οποία εσωτερικά σε ένα εμφανή κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων και σε μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία οι ισχυρές κυβερνήσεις αποτελούν πλέον ένα ρομαντικό αν και εν μέρει αμφιλεγόμενο παρελθόν. Την ίδια στιγμή διαχέονται παντού οι "αντισυστημικές" ρητορικές και οι αντίστοιχες πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται σε ανοδική πορεία.

Το μείγμα πολιτικής που επιβάλει στις ημέρες μας η ΟΔΓ δεν μπορεί να ευδοκιμήσει επί μακρόν, διότι αφενός "απαιτείται παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας με ποσοτική χαλάρωση και ένα περισσότερο παρεμβατικό μείγμα πολιτικής (που) θα βοηθήσουν την ΕΕ να βγει από την ύφεση" (Λάβδας: 2012).

Υπό αυτή την έννοια οι ΗΠΑ του Ομπάμα διαθέτουν μια πιο ορθολογική προσέγγιση των εξελίξεων, θεωρώντας ότι ο πραγματικός κίνδυνος είναι ένα ντόμινο στην παγκόσμια οικονομία (το αποκαλούμενο systemic risk) και όχι η δήθεν χαλάρωση του πλαισίου με αποτέλεσμα μια υποτιθέμενη ανεύθυνη συμπεριφορά (το αποκαλούμενο moral hazard) (Μαλούχος: 2012).

Κατά συνέπεια όσο μεγαλύτερη είναι η αμερικανική παρουσία τόσο μεγαλύτερη θα είναι η σχετικοποίηση της (ήπιας) γερμανικής ισχύος.

Όσοι επομένως φαντάζονται μια νέα και μακρά περίοδο γερμανικής ηγεμονίας θα πρέπει αφενός να συνυπολογίσουν τον ρόλο των ΗΠΑ και αφετέρου την ιστορική δύναμη που διαθέτει το έθνος κράτος στην ευρωπαϊκή πολιτική και πολιτειακή παράδοση και πόσο εύκολη είναι μια νέα εκτροπή σε μια εθνικιστική Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο η Γερμανία μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο μιας ηγεμονικής δύναμης μόνο εάν οι πολιτικές τους ελίτ εμπλουτίσουν την πολιτική τους πέρα από την διάσταση της λιτότητας και με μία διάσταση κοινωνικής αλληλεγγύης και επικουρικότητας.

English Abstract: Germany is the country that has drawn the most advantages both from the introduction of the euro and of the ongoing economic crisis. The euro transformed Germany gradually to an geoeconomic power and the economic crisis transmitted to Germany the status of an hegemonic power. Hence, a possible collapse of the Eurozone would make the country a primary victim (Crome: 2012).

However, the current strategy followed by Germany intensifies the Risks in Relation with the Cohesion of the EU. Concretely under the strict pressure of Germany the southern countries of the Eurozone were subordinated to strict fiscal adjustment programs that unfortunately leads internally to an obvious fragmentation of political forces and high liquidity in the political landscape.

Especially in Greece, Italy, Spain and Portugal powerful and stable governments belongs to an romantic, thought controversial past. At the same time 'antisystemic' rhetoric diffused everywhere and the corresponding political forces are on the rise. A growing centrifugal tendency to the German policy expressed in all countries of the South, but mainly in Italy, Greece and France but also in northern countries like Great Britain. The euro rescue can not be done by hegemony but only through cooperation. The policy mix that imposed by Germany can not succeed in long-term, because both necessary to provide greater liquidity in quantitative easing and a more interventionist policy mix (which) will help the EU to emerge from recession.

In this sense the US Government of Obama have a more rational approach to developments, considering that the real danger is a domino in the global economy (the so-called systemic risk) and not that an relaxation of the frame supposedly results in an alleged irresponsible behavior (the so-called moral hazard). Consequently the greater the American presence, so greater will be the relativizing of the (mild) German force. Those therefore that imagine a new and long period of German hegemony should first weigh up the role of US and of other historic resources in relation with the nation state in the European political and civic tradition and how easy is a new diversion to a nationalistic Europe.

Indeed the EU as established institutions since 1950 and opposes preclude a hegemonic policy. Informal efforts to implement such a policy stumble at the end on the rules and institutions of European integration. If the EU was an attempt to resolve peacefully and within the legal institutions, those conflicts between states that previously resolved in the trenches of war, then today it is the political conflict to continue. Therefore today exists immediately the need for a mobilization of the political will of the European Leadership to continue the Process of European Integration.

In this context, Germany can only play the role of an hegemonic power, if his political Elites enrich their policy with a reduced scale of Austerity and with a real Dimension of Social Solidarity and Subsidiary. In any case, it is beneficial to understand for all sides that the economic crisis threatens to become a crisis of legitimacy of capitalism in his existing form. The task today is to reform capitalism through social humanization of it.

Note: Downloadable document is in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Γερμανία: Ηγεμονική Δύναμη Ή Ιδιοτελές Κράτος (Germany: Hegemonic Power or Selfish State) (April 19, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2596232 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2596232

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
34
Abstract Views
221
PlumX Metrics