ფაქტი vs უფლება: მფლობელობა და საკუთრების უფლება - ურთიერთმიმართება ქართული და ფრანგული სამსართლის მიხედვით (Fact vs. Right: Possession and Property Right – Relation According to the Georgian and French Law)

Fact vs. Right: Possession and Property Right - Relation According to the Georgian and French Law in: anniversary collection in honor of Prof. Besarion Zoidze, Tbilisi State University publishing house, Tbilisi, 2014, 235-258.

24 Pages Posted: 28 Apr 2015

See all articles by Tamar Zarandia

Tamar Zarandia

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)

Date Written: Octomber 27, 2014

Abstract

Georgian Abstract: ნაშრომი ეხება სანივთო სამართლის ერთ-ერთ ცენტრალურ ინსტიტუტს − მფლობელობას, როგორც მატერიალური ბატონობის გამოხატულებას, მის მახასიათებელ ელემენტებსა და საკუთრების უფლებისაგან განმასხვავებელ ნიშნებს. სტატიაში განხილულია მფლობელობის სამართლებრივი შედეგის დადგომის პირობები: მფლობელობის ობიექტი, ხარისხი და ხანგრძლივობა ისევე, როგორც მისი შეძენითი და მტკიცებითი ფუნქციები.

თანამედროვე ქართულ სანივთო სამართალში მფლობელობის ინსტიტუტი, განსაკუთრებით კი საკუთრების უფლებასთან მიმართებით, არ კარგავს აქტულობას, რაც თავისთავად მეტყველებს წინამდებარე ნაშრომის აკადემიურ ღირებულებაზე.

English Abstract: Represented article regards an essence of possession, which is deemed to be a depiction of material supremacy and one of the central institutions of Property Law, along with its coherent elements and distinctive characters from the property right. Scholarly article discusses preconditions of legal consequence, which is resulted from possession itself: object, duration and quality as well as burden of proof and acquisitive functions.

According to the Georgian contemporary Property Law institution of possession persists to be current and on-going topic, especially in relation with property right, which decently proves an academic value of represented article.

Note: Downloadable document is in Georgian.

Keywords: possession, legal consequences of possession, object of possession, duration and quality of possession, მფლობელობა, მფლობელობის სამართლებრივი შედეგი, მფლობელობის ობიექტი, მფლობელობის ხანგრძლივობა და ხარისხი

JEL Classification: K11

Suggested Citation

Zarandia, Tamar, ფაქტი vs უფლება: მფლობელობა და საკუთრების უფლება - ურთიერთმიმართება ქართული და ფრანგული სამსართლის მიხედვით (Fact vs. Right: Possession and Property Right – Relation According to the Georgian and French Law) (Octomber 27, 2014). Fact vs. Right: Possession and Property Right - Relation According to the Georgian and French Law in: anniversary collection in honor of Prof. Besarion Zoidze, Tbilisi State University publishing house, Tbilisi, 2014, 235-258.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2599487

Tamar Zarandia (Contact Author)

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) ( email )

1, Chavchavdze Ave
Building I
Tbilisi, 0218
Georgia

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
233
Abstract Views
884
rank
132,386
PlumX Metrics