Από τον Καπιταλισμό του Ρήνου, στον νέο βάναυσο Καπιταλισμό του Βερολίνου (From Rhineland Capitalism, to the New Hard Capitalism of Berlin)

37 Pages Posted: 30 Apr 2015

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK)

Date Written: April 29, 2015

Abstract

Greek Abstract: Ο «καπιταλισμός του Ρήνου» (ονομάζεται έτσι επειδή η Γερμανία και η Γαλλία ως δύο χώρες που εκφράζουν αυτό το μοντέλο βρίσκονται και στις δύο πλευρές του Ρήνου) ως έννοια εισήχθη το 1991 από τον Γάλλο οικονομολόγο Michael Albert και αναφέρεται στην μορφή του καπιταλισμού μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Γερμανία, στην Γαλλία και σε άλλες χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης καθώς και στην Ιαπωνία. Ο καπιταλισμός του Ρήνου ενσωματώνει το κοινωνικό κράτος στην οικονομία της αγοράς παρέχοντας σημαντικές βαλβίδες εξομάλυνσης κοινωνικών αντιθέσεων, διαμεσολάβησης συμφερόντων και εν τέλει κοινωνικής συνοχής.

Το συγκεκριμένο μοντέλο που προασπίζεται τόσο το κοινωνικό κράτος όσο και την αγορά διαφοροποιείται από τον Albert από το αγγλοσαξωνικό ή (νέο)αμερικανικό μοντέλο καπιταλισμού που υλοποίησαν οι κυβερνήσεις Ρόναλτ Ρεϊγκαν και Μάργκαρετ Θάτσερ, υπό επιρροή των θεωριών του νεοφιλελευθερισμού.

Το τέλος του καπιταλισμού του Ρήνου μετά την γερμανική ενοποίηση και η επικράτηση ενός νέου βάναυσου καπιταλισμού του Βερολίνου, είχε εμφανείς κοινωνικές επιδράσεις ,με τους Γερμανούς σήμερα να φοβούνται ότι η κρίση θα εξουδετερώσει τις κατακτήσεις ευημερίας που κληρονόμησαν από τον ρηνανικό καπιταλισμό. Oι κοινωνικές συνέπειες του νέου βάναυσου καπιταλισμού του Βερολίνου οδηγούν στην διάρρηξη των κοινωνικών δεσμών της κοινωνίας της εργασίας κάτω από την πίεση της περιθωριοποίησης και της αποδιάρθρωσης της αλληλεγγύης.Ο νέος χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός του Βερολίνου χαρακτηρίζεται από μια αδυσώπητη επέκταση της λογικής της αγοράς σε πεδία που δεν είχαν ακόμα ενσωματωθεί από τον καπιταλισμό. Αυτό συνδέεται αυτόματα με την απορρύθμιση θεσμών και κανόνων που περιορίζουν την αγορά.

Η τυπολογία του Albert άσκησε μεγάλη επιρροή και βρήκε συνέχεια σε ποικίλες άλλες τυπολογίες. Συνέχεια βρίσκει η τυπολογία του Albert στις προσεγγίσεις γύρω από την ποικιλομορφία του καπιταλισμού οι οποίες είναι λιγότερο κριτικές.

English Abstract: The "Rhineland capitalism" (So‐called because Germany and France, two of its practitioners, lie on either side of the Rhine) as concept was introduced in 1991 by the French economist Michael Albert and refers to the form of capitalism after the Second World War in Germany, in France and in other Countries of Western and Continental Europe and in Japan.

The model of Rhineland Capitalism incorporates the welfare state to the market economy, providing important mechanisms of handling social contradictions, of interests mediation and ultimately offers a high grade of social cohesion.

This model defends both, the welfare state and the market and is differentiated by Albert from Anglo Saxon or (new) American model of capitalism that have implemented the governments of Ronald Reagan and Margaret Thatcher, under influence of theories of neoliberalism.

The overcoming of Rhineland capitalism in Germany after German unification and the prevalence of a new harder capitalism of Berlin, left obvious social signs, with the Germans now fear that the crisis will neutralize that prosperity that with the Rhine capitalism was widespread throughout the German society.

Hence the social consequences of the new capitalism of Berlin is leading to disruption of social ties in labor society under the pressure of marginalization and dislocation of solidarity. The new financial capitalism of Berlin characterized by a relentless expansion of market logic in areas that had not yet been incorporated by capitalism. It automatically connects to the deregulation of rules and regulations that restrict the market.

The typology of Albert had a great influence and found then a variety of other typologies, like the theory of "Varieties of Capitalism".

]

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Rhineland capitelism, Liberal capitalism, Varieties of Capitalism, Typology, Germany,Angglosaxon model

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Από τον Καπιταλισμό του Ρήνου, στον νέο βάναυσο Καπιταλισμό του Βερολίνου (From Rhineland Capitalism, to the New Hard Capitalism of Berlin) (April 29, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2600404 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2600404

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK) ( email )

Crete
Greece

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
127
Abstract Views
1,144
Rank
406,827
PlumX Metrics