Η Χρηματοδότηση της Προσαρμογής με Έμφαση στo Tαμείο Προσαρμογής (Funding Adaptation to Climate Change. The Case of the 'Adaptation Fund')

Tsaltas G., Katsibardis K., International Climate Policy: The road to Copenhagen, publ. I. Sideris, Athens, 2009

14 Pages Posted: 25 May 2015 Last revised: 2 Jun 2015

See all articles by Gerasimos (Makis) Rodotheatos

Gerasimos (Makis) Rodotheatos

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences; University of Athens, Faculty of Law; Hellenic Fire Academy

Vicky Karagiorgou

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences

Date Written: May 22, 2009

Abstract

Greek Abstract: Το άρθρο αυτό επιχειρεί να εξετάσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών μηχανισμών για δράσεις, που στοχεύουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, οριοθετείται εννοιολογικά η έννοια της προσαρμογής στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και αναλύονται σχετικές προβλέψεις στο πλαίσιο του σχετικού συμβατικού καθεστώτος. Στην συνέχεια, αναλύονται οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί (Special Climate Change Fund και Least Developed countries Fund) που είχαν συσταθεί πριν από την θέσπιση του Ταμείου Προσαρμογής και αναδεικνύονται οι αδυναμίες που παρατηρούνται σε σχέση με την εκπλήρωση των λειτουργιών που τους έχουν ανατεθεί και οι οποίες οφείλονται είτε στην ανεπάρκεια χρηματοδοτικών πόρων είτε σε έλλειμμα λογοδοσίας. Το κέντρο βάρους της ανάλυσης μετατίθεται στην εξέταση των καινοτομικών στοιχείων του Ταμείου Προσαρμογής, τα οποία συνίστανται, μεταξύ άλλων, στην δυνατότητα απευθείας πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών στους χρηματοδοτικούς πόρους, χωρίς να χρειάζεται να παρεμβληθούν άλλοι φορείς ως ενδιάμεσοι γραφειοκρατικοί κρίκοι, στην δυνατότητα διασφάλισης μέρους των πόρων του από το τέλος του 2% επί των πιστοποιημένων μονάδων εκπομπών, που προκύπτουν από την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης και στην εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του. Επιπροσθέτως, εξετάζονται οι περαιτέρω προοπτικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Ταμείου Προσαρμογής κυρίως μέσω της διεύρυνσης των χρηματοδοτικών πόρων του, ενώ η ανάλυση καταλήγει σε ορισμένες προτάσεις για την βελτίωση των χρηματοδοτικών μηχανισμών για δράσεις προσαρμογής, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση κατέχει και η ενοποίησή τους.

English Abstract: The article examines and assesses the efficiency of mechanisms that finance actions aiming at climate change adaptation. Therefore, the term "adaptation to climate change" is elaborated and relevant provisions of the conventional framework are analyzed. Furthermore, the article contains an analysis of the financial mechanisms (Special Climate Change Fund and Least Developed Countries Fund) already in place, prior to the establishment of the Adaptation Fund, highlighting thus all weaknesses observed in relation to the fulfillment of functions entrusted, either because of inefficiencies in the financial resources or due to accountability deficiency. Moreover, the article exams the innovatory elements introduced by the Adaptation Fund, which among others, are, the opportunity ceded to developing countries to have access to financial resources without other intermediary bureaucratic obstacles, the possibility to ensure part of the resources that come from the 2% charge on the emissions’ certified units derived from actions accomplished in the framework of the Clean Development Mechanism and the implementation of the principle of transparency applied in its modus operandi. In addition, further perspectives on enhancing the efficiency of the Adaptation Fund are examined, whilst the article concludes with specific proposals concerning the improvement of financial mechanisms on adaptation actions, amongst which prevails their unification.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: Climate Change, Adaptation, Adaptation Fund

JEL Classification: K32, O19

Suggested Citation

Rodotheatos, Gerasimos and Karagiorgou, Vicky, Η Χρηματοδότηση της Προσαρμογής με Έμφαση στo Tαμείο Προσαρμογής (Funding Adaptation to Climate Change. The Case of the 'Adaptation Fund') (May 22, 2009). Tsaltas G., Katsibardis K., International Climate Policy: The road to Copenhagen, publ. I. Sideris, Athens, 2009, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2609486

Gerasimos Rodotheatos (Contact Author)

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences ( email )

Athens
Greece

University of Athens, Faculty of Law ( email )

Athens
Greece

Hellenic Fire Academy ( email )

Athens
Greece

Vicky Karagiorgou

Panteion University of Athens - Panteion University of Political and Social Sciences ( email )

136 Sygrou
Athens
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
39
Abstract Views
293
PlumX Metrics