ნივთის მფლობელი ივარაუდება მის მესაკუთრედ - პრეზუმფციის გამოყენების წინაპირობები და გამონაკლისები (Possessor is Presumed as Property Owner – Preconditions for Utilization of Presumption and It's Exceptions)

Zarandia T.,Possessor is Presumed as Property Owner - Preconditions for utilization of Presumption and It's Exceptions, Anniversary collection in honor of Prof. Akaki Labartkava, Tbilisi State University publishing house, Tbilisi, 2012, 200-208.

5 Pages Posted: 26 May 2015

See all articles by Tamar Zarandia

Tamar Zarandia

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)

Date Written: May 25, 2012

Abstract

Georgian Abstract: სტატია მიზნად ისახავს მფლობელობის ინსტიტუტის გამოყენების წინაპირობების, მისი გ თილსინდისიერება ივარაუდება, ვიდრე საპირისპირო დამტკიცდებოდეს. მოძრავი ნივთების ბრუნვის სამართლებრივ მოწესრიგებაში საჯაროობის პრინციპი აისახება ნივთის ფლობის კონსტრუქციაში. ამდენად, მფლობელობაში საკუთრების ვარაუდი მისი უკეთესი დაცვის გარანტიაა.

ავტორი განიხილავს მფლობელობის ინსტიტუტის მიმართებას სააღსრულებო სამართალთან, მეუღლეთა საერთო ქონებასთან ისევე, როგორც მფლობელობის ფაქტზე დაყრდნობით ავტომობილზე საკუთრების უფლების შეძენის შემთხვევას, ასევე, სხვადასხვა პრაქტიკულ მაგალითებს ქართული თუ ფრანგული სამოსამართლო სამართალზე საფუძველზე დაყრდნობით.

English Abstract: Represented article aims to consider preconditions for utilization, functions and latitude of possession. Good faith principle is deemed to be of high essentiality since possessor is assumed to be decent unless reversal is proven. Legal regulation of tangible personal property turnover depicts publicity principle in the construction of possession. Accordingly, possession is safeguarded by the presumption.

Article discusses relation of possession with Enforcement Law as well as marital property along with circumstance of exercising property right over automobile; and other practical matters on the basis of Georgian and French Judicial Law.

Note: Downloadable document is in Georgian.

Keywords: მფლობელის კეთილსინდისიერება, მფლობელობის ინსტიტუტის ავრცელების სფეროს, ფუნქციებისა და ფარგლები, Good faith of possessor, preconditions for utilization, functions and latitude of possession

JEL Classification: K11

Suggested Citation

Zarandia, Tamar, ნივთის მფლობელი ივარაუდება მის მესაკუთრედ - პრეზუმფციის გამოყენების წინაპირობები და გამონაკლისები (Possessor is Presumed as Property Owner – Preconditions for Utilization of Presumption and It's Exceptions) (May 25, 2012). Zarandia T.,Possessor is Presumed as Property Owner - Preconditions for utilization of Presumption and It's Exceptions, Anniversary collection in honor of Prof. Akaki Labartkava, Tbilisi State University publishing house, Tbilisi, 2012, 200-208.. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2610067

Tamar Zarandia (Contact Author)

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) ( email )

1, Chavchavdze Ave
Building I
Tbilisi, 0218
Georgia

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
199
Abstract Views
472
rank
153,859
PlumX Metrics