Evoluția socio-economică a sașilor transilvăneni în contextul destrămării Austro-Ungariei și a formării României Mari (Socio-Economic Evolution of Transylvanian Saxons in the Context of the Austria-Hungarian Collapse and the Formation of Greater Romania)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1

10 Pages Posted: 6 Jul 2015

See all articles by Ovidiu Horia Savu

Ovidiu Horia Savu

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: March 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Relațiile economice dintre români și sași de la sfârșitul secolului al XIV-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, de peste un secol și jumătate au avut, în bună parte, alte caracteristici decât în perioada precedentă sau în cea care i-a urmat. Dacă la sfârșitul secolului al XIV-lea relațiile economice ale sașilor erau mai intense cu Țara Românească, favorizate de domniile stabile ale lui Sigismund și Mircea, la începutul secolului al XV-lea comerțul săsesc se îndreaptă în aceeași măsură și spre Moldova lui Alexandru cel Bun. Relațiile economice dintre români și sași au fost deseori stânjenite de campanile militare otomane. La începutul secolul al XVI-lea, în deceniile caracterizate prin intensificarea ofensivei otomane și destrămarea Ungariei feudale, în relațiile economice au intervenit stagnări secundare de tot felul de interdicții. În relațiile sale externe, Principatul Transilvaniei care a durat un secol și jumătate, a evoluat între cele două mari puteri angajate în sud-estul Europei. În această epocă relațiile romano-săsești au continuat să se manifeste pe mai multe planuri. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea relațiile economice dintre români și sași au fost determinate în mare parte de tulburările interne din Transilvania. La sfârșitul etapei istorice a principatului autonom s-a ajuns la adâncirea inegalității loturilor de pământ și averilor, și în cele din urmă, la agravarea contradicțiilor sociale și entice, care s-au manifestat apoi din plin în secolul al XVIII-lea. Dualismul austro-ungar, încheiat prin pactul din anul 1867 între clasele dominante austriece şi maghiare, are rădăcini istorice mult anterioare actului din 1867, ele fiind de căutat încă din primele decenii ale instaurării dominaţiei habsburgice în Transilvania şi putând fi urmărite, sistematic, de atunci până în anul 1867, cu o tendinţăm permanentă de compromis politic al cercurilor conducătoare maghiare şi austriece din monarhia habsburgică. Perioada dintre Revoluția Pașoptistă și Primul Război Mondial a fost pentru Transilvania una de tranziție. În ceea ce-i privește pe sași, aceștia au devenit dintr-o națiune cu o autonomie păstrată încă din vremea colonizării, o minoritate etnică. Perioada de până la Primul Război Mondial a fost pentru comunitatea săseasca din Transilvania, una de schimbari majore, în special în sfera politicii, dar care nu au lasat neafectate domeniile economicului sau socialului.

English Abstract: The economic relations between Romanians and Germans at the end of XIV century until the middle of the sixteenth century, for over a century and a half had, in large part, other characteristics than in the previous period or the one that followed. If at the end of the XIV century Saxon economic relations were more intense with Romanian Country, favored by the reigns of Sigismund and Mircea stable at the beginning of the fifteenth century Saxon trade is going to the same extent and for Moldova's Alexandru cel Bun. The economic relations between Romanians and Germans were often hampered by the Ottoman military campaigns. At the beginning of the sixteenth century, the Ottoman offensive decades characterized by intensification and the collapse of the Hungarian feudal economic relations occurred secondary stagnation of all kinds of prohibitions. In relation to its external Principality of Transylvania which lasted a century and a half, has evolved between the two great powers engaged in southeastern Europe. In this era Roman Saxon relations have continuatsa manifest on several levels. In the second half of the sixteenth century economic relations between Romanians and Germans were determined largely by internal unrest in Transylvania. At the end of the autonomous principality historical stage was reached in inequality lots of land and wealth, and ultimately, social and ethnic contradictions worsening, which then manifested fully in the eighteenth century AustroHungarian pact concluded in 1867 between the Austrian and Hungarian ruling classes, has historical roots earlier than the act of 1867, which are searchable from the early decades of the establishment of Habsburg rule in Transylvania and can be pursued systematically ever since 1867, with a permanent tendency of political compromise Hungarian and Austrian ruling circles of the Habsburg monarchy. The period of forty-eighter Revolution and World War Transylvania was one of transition for what I look at Saxon, they became a nation with a range preserved since the time of colonization, an ethnic minority. Period up to World War I was the Saxon community in Transylvania, one of the major changes, especially in politics, but have not left unaffected areas of economics or social.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: economy, development, Austro-Hungarian, Transylvanian Saxons, economic and social relations, pluralism, relations between Romanians and Saxons, autonomy

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Savu, Ovidiu Horia, Evoluția socio-economică a sașilor transilvăneni în contextul destrămării Austro-Ungariei și a formării României Mari (Socio-Economic Evolution of Transylvanian Saxons in the Context of the Austria-Hungarian Collapse and the Formation of Greater Romania) (March 31, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2619214

Ovidiu Horia Savu (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
425
PlumX Metrics