ABORDARE SISTEMICĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE ÎN ROMÂNIA (Systemic Approach on the Implementation of European Grants in Romania)

Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1

12 Pages Posted: 6 Jul 2015

See all articles by Cristinel Claudiu Cocosatu

Cristinel Claudiu Cocosatu

Romanian Academy - Institute for World Economy

Date Written: March 31, 2015

Abstract

Romanian Abstract: Articolul abordează problematica utilizării fondurilor externe nerambursabile aprobate după aderarea României la Uniunea Europeană printr-o analiza tehnică începând cu prima perioada de programare 2007-2013, precum și pentru perioada următoare2014-2020, cu aplicabilitate directă asupra gradului aborbţiei acestora în România.

În prima parte a lucrării se realizează analiza reglementărilor legislative, la nivel european, cât și la nivel naţional, aferente celor două perioade de finanțare, evidenţiând rolul instituțiilor implicate în implementarea fondurilor structurale prin prisma influenţei pe care o au acestea în stabilirea politicilor publice coerente pentru realizarea indicatorilor stabiliţi de Strategia Lisabona pentru perioada de programare 2007-2013 şi, ulterior, de Strategia Europa 2020 pentru perioada de programare 2014-2020.

De asemenea, un aspect important al lucrării îl reprezintă analiza importanţei implementării corecte a Acordului de Parteneriat pentru perioada 2014-2020, cu aplicabilitate la nivel de sistem de către autorităţile de management, precum și la nivel de beneficiari ai proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă.

English Abstract: The article addresses the use of the European grants, approved after Romania joined the European Union, conducting a technical analysis of the first programming period 2007-2013 and of the next period 2014-2020, with direct applicability on the degree of their absorption in Romania. In the first part of the paper is done analysis of legal regulations at European level and at national level, for the two funding period, highlighting the role of institutions involved in the implementation of Structural Funds in terms of the influence they have in establishing coherent policy achievement indicators set by the Lisbon Strategy for the 2007-2013 programming period and, subsequently, by the Europe 2020 Strategy for 2014-2020. Also, an important aspect of the paper is the analysis of the importance of proper implementation of the Partnership Agreement for 2014-2020, applicable at the system level by the management authorities, as well as beneficiaries of externally projects using European grants.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: European Social Fund, European Regional Development Fund, the 2014-2020 programming period, smart sustainable development, Structural and Cohesion Funds, European grants

JEL Classification: A10, A30

Suggested Citation

Cocosatu, Cristinel Claudiu, ABORDARE SISTEMICĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE ÎN ROMÂNIA (Systemic Approach on the Implementation of European Grants in Romania) (March 31, 2015). Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel national, european si mondial; Nr.1/2015, Vol. 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2619223

Cristinel Claudiu Cocosatu (Contact Author)

Romanian Academy - Institute for World Economy ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
115
Abstract Views
511
rank
270,809
PlumX Metrics