מיסוי התאגיד ובעלי מניותיו והטיה שיפוטית
(The Taxation of Corporations and Shareholders and the Judicial Attitude)

Hebrew University Law Review 44 731, 2015

38 Pages Posted: 7 Jul 2015

See all articles by David Gliksberg

David Gliksberg

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: June 23, 2015

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה משתייך לסוגה המחקרית העוסקת בפיצוח מרכיבי "הקוד השיפוטי" שבאמצעותו ניתן להבין את המלאכה השיפוטית, על כל שלביה, ובמיוחד את תוצאותיה. סוגה זו היא רבת פנים וגישת ההטיה היא אחד מעמודי התווך שלה. המחקר האמפירי הוא זירה מעבדתית שבה נעשים ניסיונות בלתי נלאים, חוזרים ונשנים, לפיצוח קוד זה, ובין היתר באמצעות השימוש בנתונים של שיעורי ניצחונות של צדדים שונים בבתי המשפט, בחתכים שונים ומגוונים. מאמר זה מביא לזירה האמפירית את אחת הסוגיות המרכזיות שבשיח המִסי במאה השנים האחרונות, המתמקד במודל הראוי למיסוי התאגיד ובעלי מניותיו. במרכזה של סוגיה זו ניצב המתח המסי-תאגידי הנובע מאימוצה של הדוקטרינה התאגידית במשטר המיסוי התאגידי שלפיה התאגיד הוא אישיות משפטית הנפרדת מחבריה. אימוץ זה מביא בדרך כלל לקיומו של נטל מיסוי כפול, בעצמות שונות, והנישומים נוקטים פעולות שונות על מנת להקטינו. במאמר זה הראינו כי בהתדיינויות העוסקות במתח המסי-תאגידי האמור, שיעור ניצחונותיו של הנישום נמוך בהרבה משיעור הניצחונות של יחיד, של תאגיד ושל יחיד עם תאגיד בהתדיינויות שאינן כרוכות במתח המסי-תאגידי. ההסבר שהצגנו לתופעה זו היה ההטיה השיפוטית נגד תכנוני מס הקשורים למשטר המיסוי של התאגיד ובעלי מניותיו. למחקר זה חשיבות בשלושה הקשרים: ראשית, המתח הקלאסי המלווה את השיח המשפטי בין הדוקטרינה המשפטית לבין החתירה לרֵאליזם משפטי המקבלת חשיבות רבה והולכת בשיח המסי; שנית, למחקר זה עשויות להיות השלכות חלוקתיות, הן מפאת תוכנו המסי בכלל הן מפאת תוכנו של משטר המיסוי החל על התאגיד ובעלי מניותיו בפרט; שלישית, ההשפעות שיש לאתגרים הנובעים משימוש בכלים משפטיים שאינם יעילים דיים, כדוגמת הנורמות האנטי-תכנוניות, על ההליך השיפוטי.

English Abstract: This article belongs to the genre that seeks to decipher the components of the "judicial code," and increase understanding of judicial decision-making. This is a multi-faceted genre of which the attitudinal approach is one pillar. Empirical research is a laboratory arena where recurring efforts are made to crack the code, inter alia by using data regarding the various parties' success rates in the courts, in an assortment of cross-sections. This article introduces to this empirical arena one of the pivotal issues in the discourse of taxation over the past century, focusing on the appropriate model for taxing the corporation and its shareholders. This question arises from the taxation-corporate tension produced by the corporate tax regime' s adoption of the doctrine that a corporation is a legal entity distinct from its members. This, in turn, has led to a a double tax burden, which taxpayers employ various techniques to reduce. We show in this article that in cases dealing with the taxation-corporate tension, the winning rates of taxpayers in court are significantly lower than those of an individual or a corporation or an individual with a corporation in cases that do not entail that tension. The explanation we offer for this phenomenon is the court's negative attitude towards tax planning in the context of corporations and their shareholders. This study has inherent significance in three contexts: firstly, as it concerns the classic tension attendant on the legal discourse between legal doctrine and the quest for legal realism that is becoming ever more important in tax discourse. Secondly, this research is likely to have distributive implications, due both to its tax content in general, and more particularly due to the content of the tax regime applicable to corporations and their shareholders. And thirdly, it demonstrates the impact of challenges stemming from the use of legal tools that are insufficiently effective, such as the anti-avoidance norms, on the judicial process.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Taxation of Corporations and Shareholders; Judicial Attitude; Empirical Legal Research; Legal Doctrine

Suggested Citation

Gliksberg, David, מיסוי התאגיד ובעלי מניותיו והטיה שיפוטית
(The Taxation of Corporations and Shareholders and the Judicial Attitude) (June 23, 2015). Hebrew University Law Review 44 731, 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2622274

David Gliksberg (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
139
Abstract Views
554
rank
229,537
PlumX Metrics