Regimul Juridic Al Nulităţii În Codul Civil Al Republicii Moldova: Analiză Sub Aspect Comparat Şi Propuneri De Reformare (Legal Regime of Invalidity in the Civil Code of the Republic of Moldova: Comparative Perspectives and Proposals for Reform)

Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - Realizări, rezerve şi perspective. Materialele Conferinţei internaţionale, ştiinţifico-practică, Chişinău, 2015

13 Pages Posted: 27 Jun 2015

Date Written: September 19, 2013

Abstract

Romanian Abstract: Nulitatea unui contract sau act juridic este pe de o parte un garant al stabilităţii raporturilor private, protejând persoanele defavorizate şi împiedicând încălcarea drepturilor minime garantate de lege şi încălcarea ordinii publice în general. Pe de altă parte nulitatea este un risc la adresa stabilităţii raporturilor private, a drepturilor dobândite în baza contractelor încheiate şi a situaţiilor juridice deja derulate.

Deşi efectele nulităţii sunt radicale, intervenţia sa în timp este întârziată. Până când actul juridic nu a fost anulat, el a putut să producă efecte. Cu siguranţă, dispariţia retroactivă a actului juridic este instituită de lege pentru a înlătura aceste efecte, dar nu fără dificultăţi pentru stabilitatea situaţiilor juridice care vizează atât terţii cât şi părţile actului.

Din aceste motive, atitudinea legiuitorului şi, implicit, a instanţelor de judecată faţă de instituţia nulităţii relevă care este întinderea autonomiei private şi a libertăţii contractului şi unde intervine linia roşie a ordinii de drept, pe care particularii nu o pot, în mod valabil, trece.

În prezentul studiu autorul propune o rediscutare a unor probleme legate de reglementarea nulităţii în Codul civil al Republicii Moldova în lumina soluţiilor de drept comparat. În special ne-am aplecat asupra noilor reglementări în dreptul privat: noul Cod civil român, anteproiectul Catala de modificare a Codului civil francez, reforma legislaţiei civile din Federaţia Rusă, precum şi proiectul Cadrului Comun de Referinţă al Uniunii Europene (DCFR), care constituie un soi de anteproiect al unui viitor cod civil european.

English Abstract: Invalidity of contracts or other juridical acts is on one hand a safeguard for the stability of private relationships by protecting the weaker party to the contract and preventing the limitation of minimal rights guaranteed by law, as well as preventing the breach of public order in general. On the other hand, invalidity represents a risk to stability of private relationships, to rights acquired under contracts and to legal situations that have already been consummated.

Although the legal consequences of invalidity are radical, their occurrence in time is deferred. Before the contract was formally held invalid, it could have generated legal consequences. Surely the retrospective unwinding of the contract is established by the law in order to remove its legal consequences, but not without challenges for the stability of legal situations vis-a-vis third parties as well as to the contracting parties.

For these reasons, the position of the lawmaker and, by way of implication, of the courts towards the legal institution of invalidity reveals what is the extent of private autonomy and freedom of contract and where does that red line of public order – which the parties cannot validly cross – is drawn.

In this study the author proposes a new discussion of the issues related to invalidity in the Civil Code of the Republic of Moldova in light of choices made in comparative law. We have especially taken view on the recent private laws in Europe: the new Romanian Civil Code (2009), the Avant-Projet Catala to amend the French Civil Code (2005), the reform of the Russian Civil Code (Law no. 100-ФЗ dated 7 May 2013), as well as the renowned academic Draft Common Frame of Reference of the European Union (DCFR) (2008).

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: invalidity, nullity, contracts, Republic of Moldova, Civil Code, DCFR, Romania, void

JEL Classification: K12

Suggested Citation

Cazac, Octavian, Regimul Juridic Al Nulităţii În Codul Civil Al Republicii Moldova: Analiză Sub Aspect Comparat Şi Propuneri De Reformare (Legal Regime of Invalidity in the Civil Code of the Republic of Moldova: Comparative Perspectives and Proposals for Reform) (September 19, 2013). Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - Realizări, rezerve şi perspective. Materialele Conferinţei internaţionale, ştiinţifico-practică, Chişinău, 2015. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2623211 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2623211

Octavian Cazac (Contact Author)

Moldova State University ( email )

Alexei Mateevici St 60
Chisinau, Chisinau MD-2009
Moldova

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
82
Abstract Views
330
rank
307,288
PlumX Metrics