?זכות הביטול בעסקות צרכניות: רגישות מוצדקת או ניצחון פירוס
(Consumers’ Right of Withdrawal: A Well-Reasoned Right Or a Pyrrhic Victory?)

(2010) עיוני משפט לב 127
32 Tel Aviv University Law Review 127 (2010)

76 Pages Posted: 30 Jun 2015 Last revised: 3 Jul 2015

See all articles by Shmuel I. Becher

Shmuel I. Becher

Victoria University of Wellington

Tal Zarsky

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2010

Abstract

תקציר בעברית: החוק מכיר במגוון עילות שבהתקיימותן רשאי אדם לבטל – או לפנות לבית המשפט לצורך ביטול – חוזה. ברשימת העילות המצדיקות ביטול חוזה ניתן למנות, למשל, את אותם מצבם העולים לכדי פגם בכריתת החוזה: טעות, הטעייה כפייה ועושק. בנוסף, הזכות לביטול חוזה צומחת גם כאשר ישנה אי התאמה, ובאופן כללי יותר – כאשר החוזה הופר על ידי הצד השני.

דיני הגנת הצרכן באים להוסיף על אלו, ולקבוע כי לעיתים רשאי צרכן לבטל עסקה באופן חד-צדדי אף מבלי שתעמוד לו אחת מן העילות המוכרות בדין. חוק הגנת הצרכן מתיר לצרכן שכרת עסקה מיוחדת – כדוגמת עסקת רוכלות, עסקה לרכישת יחידת נופש, או עסקת מכר מרחוק – לבטל את החוזה אך בשל חרטה, מבלי שנפל פגם בהליך הכריתה, ומבלי שהתגלו פגם או אי התאמה בנוגע לנכס או לשירות הנרכש. באחרונה אף פורסם, כי משרד התמ"ת פועל להקנות זכות חרטה צרכנית רחבה יותר, שתחול באופן גורף על מרבית העסקאות הצרכניות.

מאמר זה מבקש לדון בסוגיות העולות מהגנה צרכנית זו. בין היתר מבקש המאמר להתמודד עם השאלות הבאות: מדוע ובאילו נסיבות ראוי להעניק זכות חרטה צרכנית חקוקה? את מי משרתת זכות חרטה זו? מהן הסכנות והחסרונות הנלוות למתן זכות חרטה? האם נכון יהיה להותיר את הסדרת זכות החרטה הצרכנית לכוחות השוק? האם זקוקים צרכנים הפועלים ברשת האינטרנט להגנה רחבה יותר מאלו הפועלים בסביבה הפיסית המסורתית? כפי שמאמר זה מדגים, עיצוב מושכל של זכות החרטה הצרכנית מחייב שקלול והתחשבות במגוון סוגיות, לרבות: פרטיות, תפקידה של רגולציה ביחסי צרכן-עוסק, אחריות אישית, אכיפת החקיקה הצרכנית, כשלים קוגניטיביים וכשלי שוק קלאסיים.

English Abstract: Unequal bargaining power and market imperfections lead policymakers to protect consumers and to provide them with special rights and privileges. This article examines whether the law should accord consumers with a general right to rescind a transaction and withdrawal a contract. By doing so, it addresses the following interrelated questions: What are the pros and cons of such a right? Can market pressure and market forces reach an efficient and fair equilibrium where the right is evaluated correctly by both contracting parties? Do e-commerce consumers deserve a more vigorous protection in this respect? As this article exemplifies, an informed approach to this issue requires an interdisciplinary examination. Such examination should consider a variety of thorny issues, such as: privacy, the role of regulation, cognitive errors and biases, classic market failures, and personal responsibility.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: זכות חרטה, הגנת הצרכן, זכות ביטול

Suggested Citation

Becher, Shmuel I. and Zarsky, Tal, ?זכות הביטול בעסקות צרכניות: רגישות מוצדקת או ניצחון פירוס
(Consumers’ Right of Withdrawal: A Well-Reasoned Right Or a Pyrrhic Victory?) (2010). (2010) עיוני משפט לב 127
32 Tel Aviv University Law Review 127 (2010), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2624968

Shmuel I. Becher (Contact Author)

Victoria University of Wellington ( email )

P.O. Box 600
Wellington, 6140
New Zealand

HOME PAGE: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/samuel-becher

Tal Zarsky

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
28
Abstract Views
467
PlumX Metrics