Förslag till regeringens utredning av sexköpslagen (Suggestions to the Government's Review of the Sex Purchase Act (Sweden))

32 Pages Posted: 7 Jul 2015 Last revised: 11 Sep 2019

See all articles by Max Waltman

Max Waltman

Stockholm University, Department of Political Science

Catharine A. MacKinnon

University of Michigan Law School; University of Chicago Law School ; University of California, Berkeley - Berkeley Center on Comparative Equality & Anti-Discrimination Law

Date Written: March 17, 2010

Abstract

For the English version, see http://ssrn.com/abstract=2416479.

Swedish Abstract: Skrivelsen föreslår att regeringen förtydligar att det existerande sexköpslagsbrottet (BrB 6:11) sedan 1999 är ett brott mot personen som köps. Som konsekvens har offret för brottet därför en rätt att väcka skadeståndstalan mot förövaren och, om gärningsmannen är okänd eller saknar förmåga att betala skadestånd, en rätt att erhålla brottsofferersättning från det offentliga. Ersättningen till den prostituerade personen bör primärt bäras av dem som exploaterar deras utsatthet och svåra situation, dvs. sexköparna. Denna princip är logisk och följer av de erkännanden och slutsatser av forsknings- och kunskapsläget som gjordes i 1998 års Kvinnofridsproposition (Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid). Sexköp bör vara ett "brott mot person" vilket den prostituerade personen erkänns vara brottsoffer och målsägande för. Det är inte primärt en fråga om brott mot allmän ordning, som under nuvarande praxis.

Utöver specifika förtydliganden om sexköpslagen föreslås att regeringen förtydligar att prostituerade personer har lika tillgång till straff- och civilrättsligt skyddade rättigheter under lagen som ickeprostituerade personer har. Prostituerade personers rättigheter bör inte förringas eller ignoreras av det offentliga, som de för närvarande ofta görs. Genomgång av praxis i sexköp-, koppleri- och människohandelsmål avslöjar att prostituerade personer diskrimineras i stor omfattning av rättsväsendet där de ses som en andra klassens medborgare utan samma rättigheter som icke-prostituerade personer, inklusive då de har våldtagits eller viktimiserats av ”grova” övergrepp. Att förändra sådana ojämlika antaganden i lagen var en betydande motivering till sexköpslagen. I ljuset av misslyckanden att tillämpa existerande straffrättslagstiftning som den var avsedd riskerar den i Riksdagen föreslagna uppdelningen mellan ”grovt” och ”normalt” att endera inte tillämpas, alternativt tillämpas i fall där mer adekvata och kraftfulla lagrum såsom våldtäkt, sexuellt tvång, eller olaga frihetsberövande borde användas. Skrivelsen (och undertecknarna som stödjer den) motsätter sig förslagen att dela upp sexköpslagen i straffskalor som skiljer mellan ”grovt” och ”normalt” sexköp. Ett bättre alternativ är att förtydliga att målsägandens skydd under andra paragrafer i Brottsbalken, inklusive våldtäkt, gäller lika för prostituerade personer som för andra personer. Diskriminering av prostituerade kvinnor är en form av diskriminering med kön som grund och bör erkännas som sådan och aldrig accepteras.

För att stärka de prostituerade personernas skydd under lagen och samtidigt ta ett initiativ mot människohandel föreslår vi att utredningen förtydligar att den sexköpare som involverar en person som prostitueras av hallick genomför en människohandelshandling enligt svensk rättsdefinition. Forskning och rättsfall visar med emfas att människor träder in i och stannar i prostitution under utsatta förhållanden, vilket hallickarna utnyttjar. Förutsättningen för att dessa förhållanden ska bestå är att det finns köpare som mot betalning tar över kontrollen av en person som prostitueras av en hallick i syfte att utnyttja personen för tillfälliga sexuella tjänster.

Skrivelsen stöds av 13 organisationer/individer.

English Abstract: The submission argues that the government should clarify that the existing sex purchase offense (Criminal Code, Chap. 6, Sec. 11) since 1999 is a crime against the person purchased. The victim of crime therefore has, as a consequence, a right to raise damage claims against the offender, and, if the offender is unknown or lacks ability to pay damages, a right to receive crime victim compensation from the public. The compensation for the prostituted persons should primarily be borne by those who exploit their vulnerability and destitution; i.e., purchasers of sex. This principle is consistent and in line with the recognitions and conclusions of the state of research that were made in the 1998 Women’s Sanctuary Bill (Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid). Purchase of sex should be a “crime against person” of which the prostituted person is recognized as victim. It is not an issue of primarily crime against the public order, as under current case law.

In addition, the submission asks that the government clarifies that prostituted persons have equal access to criminally and civilly protected rights under law as nonprostituted persons. Prostituted persons’ rights should not be denigrated or ignored by official entities as they presently often are. Review of case law on purchase of sex, procuring, and human trafficking reveals that prostituted persons are widely discriminated against by the judicial system, where they are regarded as a second class citizen without the same rights as non-prostituted persons, including when they have been raped or victimized by “gross” abuse. Transforming such unequal assumptions in law was a major motivation of the Sex Purchase Act. In light of failures to apply existing criminal law legislation as it was intended, the in Parliament proposed division between “gross” and “normal” risks either not being applied, or being applied in cases where more appropriate and powerful sections such as rape, sexual coercion, or unlawful deprivation of liberty, should be used. The submission (and its signatories who support it) opposes the proposals to divide the Sex Purchase Act in a range of punishments that differentiate between “gross” and “normal” purchase of sex. A better alternative is to clarify that the injured party’s protection under other offenses in the Penal Code, including rape, holds for prostituted persons equally as for other persons. Discrimination against prostituted women is a form of discrimination on the basis of sex and should be recognized as such and never accepted.

Moreover, the submission argues that in order to strengthen the prostituted persons’ protection under law, and at the same time take an initiative against human trafficking, the government's evaluation should clarify that the purchaser of sex involving a person who is pimped is engaging in an act of human trafficking by Swedish legal definition. Research and cases demonstrably show that people enter and stay in prostitution in conditions of vulnerability, which pimps exploit. The prerequisite for these conditions to last is that there are purchasers who, for payment, take over the control of a person, prostituted by a pimp with the purpose to exploit her for sexual use.

Note: Downloadable document is in Swedish.

Submission submitted and endorsed by 13 signatories/organizations (authored by Waltman & MacKinnon) in Swedish and English to the Swedish government's evaluation of the Sex Purchase Law (confirmed receipt by government commissioner, March 17, 2010).

Keywords: Prostitution, Trafficking, Civil Rights, Purchase of Sex, Demand, Sweden, Submission, NGO, Brief, Government

Suggested Citation

Waltman, Max and MacKinnon, Catharine A., Förslag till regeringens utredning av sexköpslagen (Suggestions to the Government's Review of the Sex Purchase Act (Sweden)) (March 17, 2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2626702 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2626702

Max Waltman (Contact Author)

Stockholm University, Department of Political Science ( email )

Stockholm University
Stockholm, 106 91
Sweden

Catharine A. MacKinnon

University of Michigan Law School ( email )

625 South State Street
Ann Arbor, MI 48109-1215
United States

University of Chicago Law School

1111 E. 60th St.
Chicago, IL 60637
United States

University of California, Berkeley - Berkeley Center on Comparative Equality & Anti-Discrimination Law

Boalt Hall
Berkeley, CA 94720-7200
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
53
Abstract Views
1,435
Rank
559,114
PlumX Metrics